מצודות על תהלים קא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חסד ומשפט" - כאשר אשירה לך על החסד כן אשירה לך על המשפט ולא אהרהר אחר מדה"ד

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בקרב ביתי" - ר"ל בהצנע כמו בפרהסיא

"אשכילה" - אתן לב על דרך התמים ומתאוה אני לה לאמר מתי תבוא אלי ואקיימנה כי כל חפצי שיזדמן מצוה לידי

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"דבר בליעל" - מעשה איש בליעל

"סטים" - ענין דברים הסרים מדרך הנכוחה כמו אל ישט אל דרכיה (משלי ז'

מצודת דוד

"עשה" - מעשה סטים שנאתי ולא ידבק בי מה מהם

"לא אשית" - לא אסתכל בדברי רשע

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עקש" - עקום 

מצודת דוד

"רע" - איש רע לא יהיה מיודעי ואוהבי

"לבב עקש" - מי שלבו עקש יסור ממני ולא אתחבר עמו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מלשני" - מלשון מלשין והיו"ד יתירה

"אצמית" - ענין כריתה כמו וברעתם יצמיתם (לעיל צד)

"אוכל" - מלשון יכולת 

מצודת דוד

"גבה עינים" - הוא בעל גאוה

"ורחב לבב" - החומד ומתאוה לכל דבר

"אותו לא אוכל" - לא אוכל לסבול אותו כי המעשים האלה שנואים בעיני

"מלשני" - המלשין בסתר על רעהו אכרית אותו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא ישב" - אין אני מניח לשבת בביתי איש עושה מעשה רמיה

"לא יכון" - לא יהיה נכון לשבת נגד עיני

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לבקרים" - בכל בוקר בזריזות רב אכרית כל רשעי ארץ בכדי להכרית וגו' עד שלא ישאר אחד