מצודות על תהלים קג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכל קרבי" - איברי הפנימים גם המה יברכו את שם קדשו 

מצודת ציון

"קרבי" - הם האיברים הפנימים כמו וקרבי לקיר חרש (ישעיהו טז)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל גמוליו" - גמול טובה שגמל עמך

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עונכי" - עונך והיו"ד יתירה וכן תחלואיכי חייכי המעטרכי נעוריכי בכולם היו"ד יתירה והיא דרך צחות הלשון

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"המעטרכי" - מלשון עטרה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כנשר" - כמו הנשר מחדש כנפיו מעשר שנים לעשר שנים וחוזר הוא לימי נעוריו כן תתחדש ימי נעוריו באמיץ כח ובבריאות 

מצודת ציון

"עדיך" - הפה יקרא כן כמו עדיו לבלום (לעיל ל"ב)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומשפטים" - עושה משפט לכל עשוקים לנקום נקמתם מיד עושקיהם 

מצודת ציון

"עשוקים" - מלשון עושק וגזל

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יודיע" - דרכי טובו הודיע למשה

"לבני וגו'" - כפל הדבר במ"ש 

מצודת ציון

"עלילותיו" - מעשיו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא לנצח יריב" - אף אם יריב עם החוטאים מ"מ לא לנצח יריב כי ישוב ירחם 

מצודת ציון

"יטור" - ענין שמירת האיבה בלב כמו לא תקום ולא תטור (ויקרא יט)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא כחטאינו" - אף גמול העונש לא יעשה בערך החטא 

מצודת ציון

"גמל" - ענין תשלום שכר

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כגבוה" - בערך רוב גבהות השמים על הארץ כן הוא רוב התגברות חסדו על יריאיו כי אף אם חטאו ליראים יחשבו מול העכו"ם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הרחיק" - כי מעביר ראשון ראשון ומוחל עליהם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זכור" - ותמיד זכור לפניו שאנחנו עפר וכפל הדבר במ"ש

"יצרנו" - יצירתנו אשר הוא מעפר וא"א להפרד מכל וכל מתאוות הגוף 

מצודת ציון

"יצרנו" - מלשון יצירה ובריאה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כציץ" - כמו פרחי השדה הכלים במעט זמן כן הוא פריחת האדם והצלחתו

"אנוש" - ר"ל עם כי ימי האדם חולפים מהרה כחציר המתייבש מהר מחום השמש

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי רוח" - כאשר עברה בו רוח קימעא של זעם אז אינו עוד בעולם ואם היה חוזר למקומו לא היו מכירים בו באנשי מקומו כי נשכח מלבם וכאומר אם כן הוא פן יאמר האדם איה א"כ חסד האל

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וצדקתו" - צדקת ה' על יראיו שמורה היא לבני בנים ולא יבוטל א"כ החסד לא בעוה"ז ולא בעוה"ב

"וחסד" - כאומר לא כן הוא כי חסד ה' הוא על יראיו מהעולם הזה עד עולם הנשמות ושמורה לו החסד על העולם ההוא

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולזכרי וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"לשומרי" - מוסב למעלה לומר לבני הבנים אשר הם שומרי בריתו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ה' בשמים" - ר"ל על כי הכין כסאו בשמים ממעל לכן אף לזה משלה מלכותו בכל כי אף אם חלש למעלה לגבור יחשב ומכ"ש גבור למעלה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לשמוע" - ר"ל לא יעשו בעבור קבול שכר כי עושים דברו בעבור לשמוע בקול דברו וזה כל מגמתם

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל צבאיו" - צבא השמים כוכבים ומזלות

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בכל מקומות" - אשר הם בכל מקומות ממשלתו והוא כל העולם