מצודות על תהלים ק


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הריעו וגו'" - על כי תראו מפלאות ה' בהנס הנעשה לי

"לתודה" - זה המזמור יאמר המביא תודה על הנס הנעשה לו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ולו אנחנו" - מיוחדים אנחנו לו להיות נקראים עמו וצאן מרעיתו

"הוא האלהים" - ר"ל הוא בעל היכולת

"הוא עשנו" - הוא גדלנו ורוממנו וכן ישמח ישראל בעושיו (לקמן קמט)

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בואו" - בעת יהיה נעשה לכם נס בואו שעריו בקרבן תודה והללו אותו

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לעולם חסדו" - חסדי ה' הוא דבר המתקיים עד עולם ולא כן חסד ב"ו

"אמונתו" - האמנת הבטחתו קיימת עד כלות כל הדורות