מצודות על תהלים פו


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי עני" - אני מוכנע כעני

"הטה" - לשמוע תפלתי וענני

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הושע וגו'" - מקרא מסורס והוא כמו אתה אלהי הושע עבדך הבוטח עליך

"כי חסיד אני" - וזהו במה ששומע חרפתו ובידו לנקום נקם ומעביר על מדותיו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נפשי אשא" - אני נושא נפשי להטעין עליך ולהשען בך

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"האזינה" - הטה אוזן לשמוע

"והקשיבה" - ענין שמועה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי תענני" - בטוח אני שתענה לי

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואין כמעשיך" - אין בעולם מעשה נפלא כמעשיך

"באלהים" - הם שרי מעלה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יבואו וגו'" - כי לעתיד יאמינו הכל בה'

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי גדול" - אז ידע אשר אתה גדול ועושה נפלאות לבדך

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יחד לבבי" - עשה לי לב אחד ומחשבה אחת ליראה את שמך ולא אהיה תלוי ומסופק

"אהלך" - למען אלך גם אני באמת ר"ל ללכת באמת כמוך

מצודת ציון

"הורני" - ענין למוד

"יחד" - מלשון חד ואחד

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"משאול תחתיה" - הוא הגיהנם וזהו במה שבשרו ע"י נתן הנביא שנמחל לו העון דבת שבע

"גדול עלי" - הגדלת עמי חסד

מצודת ציון

"תחתיה" - ענין עומק ושפלות

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולא שמוך" - לא שמו יראת אלהים נגד פניהם

מצודת ציון

"עריצים" - חזקים כמו אל נערץ (לקמן פט)

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לבן אמתך" - ר"ל אני מוכנע כבן אמה יליד בית

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי אתה וגו'" - ר"ל הלא מעולם עזרתני ונחמתני ע"י נתן הנביא בכפרת ומחילת העון דבת שבע לזה שאלתי עשה לי גם אות לטובה להודיע לכל

"ויבושו" - בראותם כי אתה עמדי

"אות לטובה" - פירוש להודיע לכל שחפץ אתה בטובתי

מצודת ציון

"אות" - סימן ומופת