מצודות על תהלים פה


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"רצית" - מלשון רצון 

מצודת דוד

"רצית" - כמו שרצית את ארצך מאז והשבת שבות יעקב מגלות בבל

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נשאת" - ענין מחילת העון 

מצודת דוד

"נשאת" - כי מחלת עונם וכסית חטאתם עד עולם לא יזכר

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אספת" - ענין הכנסה כמו ואין איש מאסף (שופטים י"ט)

"עברתך" - מלשון עברה וזעם 

מצודת דוד

"השיבות" - חזרת מחרון אפך

"אספת" - הכנסת עברתך לבל תכעוס בהם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שובנו" - כן שובנו מגלות אדום והפר כעסך אשר עמנו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תאנף" - מלשון אף וחמה 

מצודת דוד

"הלעולם" - וכי עד עולם תכעוס בנו וכי תמשוך אפך לסוף כל הדורות

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלא אתה" - הלא סוף הדבר תשוב תחיינו מן הגלות וישמחו עמך בישועתך

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הראנו" - לזה הראה לנו חסדך במהרה בימינו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לכסלה" - מלשון כסיל ור"ל לחטוא 

מצודת דוד

"אשמעה" - הן שומע אני מה ידבר האל אשר ידבר שלום אל עמו ומבטיחם שלא ישובו לחטוא עוד

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אך קרוב" - ר"ל אין הדבר קשה כי קרוב לפני ה' וקלה בעיניו להביא ליראיו ישעו ולשכון כבוד בארצנו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נפגשו" - ענין פגיעה

"נשקו" - מלשון נשיקה 

מצודת דוד

"נשקו" - פגשו זה בזה ונשקו יחד ר"ל תלוים המה זה בזה כשנעשה צדק תבוא השלום

"חסד ואמת" - החסד והאמת פוגשים זה בזה ר"ל האחד תלוי בחבירו כשנדבר אמת תבוא חסד אל

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נשקף" - ענין הבטה 

מצודת דוד

"אמת" - כשתתרבה האמת בארץ אז יהיה הצדק נשקף מן השמים להראות ע"פ הארץ

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יבולה" - תבואתה ופריה 

מצודת דוד

"גם ה' וגו'" - ר"ל מלבד גמול המעשה יתן גם את הטוב מה שהבטיח בחסדו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פעמיו" - צעדיו כמו פעמי הכן (לקמן קי"ט) 

מצודת דוד

"צדק" - כל איש יהלך לפניו הצדק ר"ל שיהיה הצדק תמיד נוכח עיניו וישים פעמיו לדרך הצדק ללכת אחריה וכפל הדבר לחוזק