מצודות על תהלים פה


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"רצית" - כמו שרצית את ארצך מאז והשבת שבות יעקב מגלות בבל

מצודת ציון

"רצית" - מלשון רצון

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נשאת" - כי מחלת עונם וכסית חטאתם עד עולם לא יזכר

מצודת ציון

"נשאת" - ענין מחילת העון

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"השיבות" - חזרת מחרון אפך

"אספת" - הכנסת עברתך לבל תכעוס בהם

מצודת ציון

"אספת" - ענין הכנסה כמו ואין איש מאסף (שופטים י"ט)

"עברתך" - מלשון עברה וזעם

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שובנו" - כן שובנו מגלות אדום והפר כעסך אשר עמנו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הלעולם" - וכי עד עולם תכעוס בנו וכי תמשוך אפך לסוף כל הדורות

מצודת ציון

"תאנף" - מלשון אף וחמה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הלא אתה" - הלא סוף הדבר תשוב תחיינו מן הגלות וישמחו עמך בישועתך

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הראנו" - לזה הראה לנו חסדך במהרה בימינו

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשמעה" - הן שומע אני מה ידבר האל אשר ידבר שלום אל עמו ומבטיחם שלא ישובו לחטוא עוד

מצודת ציון

"לכסלה" - מלשון כסיל ור"ל לחטוא

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אך קרוב" - ר"ל אין הדבר קשה כי קרוב לפני ה' וקלה בעיניו להביא ליראיו ישעו ולשכון כבוד בארצנו

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נשקו" - פגשו זה בזה ונשקו יחד ר"ל תלוים המה זה בזה כשנעשה צדק תבוא השלום

"חסד ואמת" - החסד והאמת פוגשים זה בזה ר"ל האחד תלוי בחבירו כשנדבר אמת תבוא חסד אל

מצודת ציון

"נפגשו" - ענין פגיעה

"נשקו" - מלשון נשיקה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אמת" - כשתתרבה האמת בארץ אז יהיה הצדק נשקף מן השמים להראות ע"פ הארץ

מצודת ציון

"נשקף" - ענין הבטה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"גם ה' וגו'" - ר"ל מלבד גמול המעשה יתן גם את הטוב מה שהבטיח בחסדו

מצודת ציון

"יבולה" - תבואתה ופריה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"צדק" - כל איש יהלך לפניו הצדק ר"ל שיהיה הצדק תמיד נוכח עיניו וישים פעמיו לדרך הצדק ללכת אחריה וכפל הדבר לחוזק

מצודת ציון

"פעמיו" - צעדיו כמו פעמי הכן (לקמן קי"ט)