מצודות על תהלים פא


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"הגתית" - כלי נגון הבא מגת

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הרנינו" - בפה

"עוזנו" - שהוא לנו למעוז וחוזק

"הריעו" - בשופר

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שאו זמרה" - הרימו בפה קול זמרה ותנו קול על התוף וכנור שקולו נעים

מצודת ציון

"נעים" - ענין מתיקות וערבות

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בחודש" - בהתחלת החודש ר"ל ביום הראשון תקעו שופר

"בכסה" - בזמן המיועד להיות בו יום חג והוא ר"ה

מצודת ציון

"בכסה" - ענין זמן מיועד כמו ליום הכסא יבוא (משלי ז') והה"א תמורת האל"ף

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי חק" - התקיעה ההיא היא חוק גזרת המקום על ישראל כי הוא יום המשפט ובא התקיעה לזרז על התשובה לזכות במשפט

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בצאתו" - בעת שיצא למשול על ארץ מצרים

"שפת" - אז היה יוסף משתבח לומר שפת לשון אשר לא ידעתי מעולם הנה עתה אשמע ואבין כי ארז"ל שבא גבריאל ולמדו שבעים לשון לפי שכתוב בנמוסי מצרים שאין למשול בהם כ"א המכיר בכולן

"עדות" - ביום הזה שמו עדי הזהב על יוסף כמ"ש וישם רביד הזהב על צוארו (בראשית מא) כי ארז"ל בר"ה יצא יוסף מבית האסורים

מצודת ציון

"עדות" - מלשון עדי וקשוט וכן את הנזר ואת העדות (מלכים ב' י"א)

"שפת" - לשון עם ועם כמו שפה אחת (בראשית י"א)

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כפיו" - העברתי כפיו מן הדוד ממה שהיה מבשל לאדוניו ועשה לו מלאכת עבד

"הסירותי" - אמר במקום ה' בזה היום הסירותי מסבל שכמו של ישראל כי ארז"ל בר"ה בטלה העבודה מאבותינו במצרים

מצודת ציון

"מסבל" - ענין טעינת משא כמו והנושאים בסבל (נחמיה ד')

"שכמו" - כתפיו

"מדוד" - כלי בישול כקדרה וכיוצא וכן והכה בכיור או בדוד (שמואל א ב)

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אבחנך" - ר"ל עם כי היה בחון וידוע לפני שתחטא במי מריבה עכ"ז עניתיך בעברך במי הים

"סלה" - ר"ל וכ"כ עד עולם דרכי להושיע בעת צרה עם כי נגלה לפני שיחטא בדומה לה

"בצרה" - בעת הצרה כשקראת אלי הוצאתיך ממנה

"אענך" - עניתיך במה שהייתי מסתיר ממך הרעה בעת עברכם בים והיה על המצרים לבדם שנאמר קול רעמך בגלגל (לעיל עז)

מצודת ציון

"ואחלצך" - ענין הוצאה ושליפה כמו חלוץ הנעל (דברים כ"ה)

"אענך" - מלשון עניה ותשובה

"אבחנך" - מלשון בחינה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שמע עמי" - אמרתי מאז שמע עמי והנה אתרה לשמוע אמרי

"ישראל" - ר"ל כי אם תשמע לי אתה ישראל

מצודת ציון

"ואעידה" - ענין התראה כי על פי רוב מתרין בעדים שלא יכחשו

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אנכי" - ר"ל הנה הלא אני המעלך מארץ מצרים וידי בכל משלה ולזה הרחב פיך לשאול ממני כל חפצך ואמלאם אם תשמע לי

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לא אבה" - לא רצה לשמוע לי

"ולא שמע" - אבל עמי לא שמע לקולי

מצודת ציון

"לא אבה" - לא רצה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואשלחהו" - שלחתים מארצם ללכת בגולה על כי הלכו בשרירות לבם ובעצתם הרעה

מצודת ציון

"בשרירות" - במראה כמו אשורנו ולא קרוב (במדבר כ"ד)

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לו עמי" - אם היה עמי שומע לי וגו'

מצודת ציון

"לו" - כמו אם וכן לו החייתם אותם (שופטים ח')

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כמעט" - כשעור מעט זמן חיש מהר הייתי מכניע אויביהם והייתי משיב ידי על הצרים להכות ולחזור ולהכות

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויהי עתם" - עת הטובה ההיא היתה לעולם מבלי הפסק

"משנאי ה'" - השונאים הנחשבים לשונאי ה' היו אז מכחשים לו לומר שאינם שונאים על כי יפחדו מהעונש

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויאכילהו" - אז היה ה' מאכיל אותו ממיטב החטים והיה משביעו דבש הזב מן הצור וכן הוא אומר ויניקהו דבש מסלע (דברי' לב) והוא מדרך משל לומר שהיה רב שפע במקום יובש וצמא אם היו הולכים בדרכי המקום

מצודת ציון

"מחלב" - ענין מיטב כמו ואכלו את חלב הארץ (בראשית מה)