מצודות על תהלים פ


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"אל שושנים" - על שושנים והוא כלי נגון עשוי בצורות שושנה

"עדות" - מלשון עדי וקשוט וכן את הנזר ואת העדות (מלכים ב' י"א) ור"ל המזמור הזה היה לקשוט ולפאר לאסף

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"רועה" - אתה רועה ישראל קשוב תפלתנו

"נוהג" - אתה הנוהג את יוסף כרועה המנהיג את הצאן ולפי שיוסף כלכל את השבטים במצרים לכן נקראו על שמו

"יושב" - אתה הוא היושב על הכרובים שעל הארון הופיעה והאר לנו ישועה

מצודת ציון

"הופיעה" - ענין הארה כמו הופיע מהר פארן (דברים לב)

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לפני אפרים וגו'" - ר"ל לצורך גאולתם עורר את גבורתך וגו'

"ולכה" - כמו ולך כן הוא ע"פ המסורה ור"ל עליך

מצודת ציון

"ולכה" - כמו ולך כך הוא במסרה ור"ל עליך

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"השיבנו" - מהגולה לארצנו

"והאר" - הראה לנו פנים מאירות ושוחקות ונהיה נושעים

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עשנת" - כעסת למאס תפלת עמך

מצודת ציון

"עשנת" - כמו תעשן והוא ענין כעס כמו יעשן אפך (לעיל ע"ד)

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותשקמו" - תשקה אותם בדמעות מלא שליש ר"ל הדמעות הרוו צמאונם

"לחם דמעה" - במקום הלחם האכלתם דמעה כי דמעת הבכי מונע תאות האכילה וכאלו משביע כדבר מאכל

מצודת ציון

"שליש" - שם מדה גדולה וכן וכל בשליש (ישעיהו מ')

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מדון" - בעלי דין ומריבה

מצודת ציון

"מדון" - מלשון דין

"למו" - להם ר"ל עליהם

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תגרש" - מא"י גרשת שבעה עממין ונטעת אותם במקומם

"גפן" - ישראל הנמשל לגפן הלוא אותם הוסעת והוצאת ממצרים

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"פנית לפניה" - את העובדי כוכבים ההם ושרשת שרשיה של ישראל ותמלא את הארץ ממנה

מצודת ציון

"פנית" - ענין הסרה והפנוי מן המקום

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וענפיה" - של העדה ההיא היו ארזים חזקים ר"ל משלו על כל הארץ וגדלו למעלה

"צלה" - של עדת ישראל

מצודת ציון

"צלה" - מלשון צל

"אל" - ענין חוזק כמו ביד אל גוים (יחזקאל ל"א)

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואל נהר" - זה נהר פרת והוא הרוחב

"תשלח" - פשטה ענפיה עד ים פלשתים והוא האורך

מצודת ציון

"תשלח" - ענין התפשטות כמו ותשלח (פארות שם יז)

"קצירה" - ענפיה כמו ועשה קציר כמו נטע (איוב יד)

"יונקותיה" - ענפים יונקים ורכים כמו ויעל כיונק (ישעיהו נ"ג)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למה" - עתה למה תחשב לאויב ופרצת גדריה וכל עוברי דרך מלקטים פריה ר"ל למה נתתם להפקר לכל

מצודת ציון

"פרצת" - ענין שבירה

"גדריה" - כתליה

"וארוה" - ענין לקיטה כמו אריתי מורי (שיר השירים ה)

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וזיז" - החיות הזזים בשדה כ"א ירעה בה ויאכל פריה

"יכרסמנה" - הנמשל לחזיר מיער למה יכרית ויכלה אותה

מצודת ציון

"יכרסמנה" - ענין כריתה וכליון כי יחסלנו הארבה (דברים כ"ח) תרגמו ירושלמי ארי יקרסם יתיה גובא ובמשנה שדה שקרסמוה נמלים (פאה פ"ב) והקו"ף והכ"ף מתחלפים כי הם ממוצא אחד

"וזיז" - מלשון הזזה ותנועה

"שדי" - כמו שדה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ופקוד" - השגיח על הגפן הזאת

"שוב נא" - שוב עתה אלינו

מצודת ציון

"נא" - עתה

"ופקד" - ענין השגחה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועל בן" - ר"ל תן השגחתך על א"י ועל הבן אשר חזקת לך והוא ישראל

"וכנה" - מקום מושב הגפן אשר ימינך נטעה בה את הגפן והיא א"י

מצודת ציון

"וכנה" - מלשון כן ובסיס

"אמצתה" - מלשון אומץ וחוזק

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שרופה באש" - הלא הגפן ההיא שרופה היא באש וכרותה ממקומה והמה הולכים ואבודים מגערת כעסך

מצודת ציון

"כסוחה" - ענין כריתה כי לא תזמור (ויקרא כ"ה) תרגומו לא תכסח וכן קוצים כסוחים (ישעיהו ל"ג)

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועל בן וגו'" - הוא כפל ענין במ"ש כי היא היא ועל ישראל יאמר

"תהי ידך" - מעתה תהיה ידך להגן על איש שהושעת בימינך

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תחיינו" - ר"ל הוציאנו מן הגלות ונקרא אז בשמך להודות לך

"ולא נסוג" - ולא נשוב אחור ממך

מצודת ציון

"נסוג" - ענין החזרה לאחור כמו ונסוג מאחר אלהינו (שם נט)