מצודות על תהלים עה


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תשחת" - ר"ל בזה המזמור יתרצה לה' לבל ישחית את ישראל בהיותם בגולה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ספרו" - ר"ל כאשר אבותינו ספרו נפלאותיך

"וקרוב שמך" - וכן בכל עת קרוב לנו שמך להציל ולהושיע

"הודינו" - בכל עת אנו מודים לה'

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אקח מועד" - ר"ל לא אשפוט מישרים באקראי לבד כ"א אקח זמן קבוע על הדבר 

מצודת ציון

"מועד" - זמן

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אנכי" - הנה אנכי תכנתי עמודי הארץ להשאר על עומדם עד עולם כי אני קבלתי התורה

"נמוגים" - כשלא רצו האומות לקבל התורה והיו נמוגים מוסדי הארץ וכל יושביה כי היו קרובים לחזור לתוהו ובוהו 

מצודת ציון

"נמוגים" - מלשון המגה והמסה

"תכנתי" - מלשון כן ובסיס

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תרימו קרן" - למשול ממשל רב על ישראל להחטיאם

"אמרתי" - לזה אמרתי לרשעי אומ"ה אל תרשיעו את ישראל להעבירם על דת פן יוחזר העולם לתוהו 

מצודת ציון

"להוללים אל תהולו" - ענין סכלות ורשע כמו קנאתי בהוללים (לעיל ע"ג)

"קרן" - ענין ממשלה והתחזקות ע"ש שהקרן הוא לחוזק לבעלי הקרן

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תרימו" - אל תתגאו עם הממשלה ואל תדברו כלפי מעלה בחוזק הצואר ר"ל בגאוה רבה 

מצודת ציון

"עתק" - מענין חוזק כמו ידברו עתק (לקמן צד)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי לא וגו' הרים" - ר"ל ההרמה לא באה לכם מרוח מוצא השמש ולא ממערב ולא ממדבר כי איננה באה מאליה 

מצודת ציון

"הרים" - מלשון הרמה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שופט" - הכל בא במשפט לפי הדין ישפיל את זה וירים את זה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אך שמריה" - סרס המקרא לומר אך כל רשעי ארץ ימצו וישתו כל הכוס עם השמרים אבל לא הצדיקים

"ויגר מזה" - מהכוס הזה יזיל וישפוך לפי הרשעים

"כי כוס" - אל תחשבו שעד עולם תהיו בהרמה לא כן הוא כי מוכן הוא ביד ה' כוס עם יין משובח ממולא במזיגה לפי הראוי (המשיל הפורעניות לשתיית היין המבלבל דעת האדם) 

מצודת ציון

"חמר" - משובח בטעם כמו תשתה חמר (דברים לב)

"מסך" - ענין מזיגה כמו מסכה יינה (משלי ט)

"ויגר" - ענין הזלה ושפיכה כמו מוגרים במורד (מיכה א)

"שמריה" - הוא הנופל בקרקעות הכוס אשר בו המשקה

"ימצו" - מלשון מציצה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואני" - אבל אני אגיד לעולם צדקתו אשר יעשה עמנו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכל קרני" - אז יותן הכח בידי ואכרית כל ממשלת הרשעים ולא יתרומם עוד כי מעתה תרוממנה קרנות הצדיק וממשלתו 

מצודת ציון

"אגדע" - ענין כריתה וחתוך כמו שקמים גדעו (ישעיהו ט)