מצודות על תהלים עו


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נודע" - אז בעת מפלת סנחריב יהיה אלהים נודע ומפורסם ביהודה

"בישראל" - כפל הדבר במ"ש

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מגן וחרב" - גם שבר מגן וחרב ואת המלחמה עד עולם מבלי תקומה

"שמה" - סביבות ירושלים שבר וביטל להב ברזילי חצי הקשת 

מצודת ציון

"רשפי" - גחלים כמו רשפיה רשפי אש (שיר השירים ה') והוא מושאל לזוהר ברזל החיצים וכמו שיאמר ולהב חרב וברק חנית (נחום ג')

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נאור אתה" - אתה הוא המנהיר והמצהיל ויותר חזק מההרים אשר בהם חיות הטורפים והוא משל על חיל סנחריב 

מצודת ציון

"נאור" - מלשון הארה

"אדיר" - חזק

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשתוללו" - חיל סנחריב שהיו אבירי לב למלחמה נעשו שוטים לבלי דעת לערוך מלחמה ונרדמו בשינה וכל אנשי החיל לא מצאו ידיהם לערוך מלחמה והוא ענין מליצה לומר שכולם נפלו פגרים מתים 

מצודת ציון

"אשתוללו" - ענין סכלות כמו מוליך יועצים שולל (איוב י"ב)

"נמו" - מלשון תנומה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מגערתך" - שגערת בחיל סנחריב נרדם ונשתקע בשינה הרכב והסוס 

מצודת ציון

"ורכב" - הוי"ו יתירה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומי יעמוד" - מי יוכל להתקיים

"מאז אפך" - משעה שחרה אפך משא"כ מחרון אף בשר ודם שלפעמים תש כחו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משמים" - כאשר השמעת מן השמים דין משפט סנחריב אז כל יושבי הארץ יראו מישראל ושקטו מלהלחם בהם 

מצודת ציון

"ושקטה" - ענין מנוחה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בקום" - בעת קום אלהים לעשות משפט עמו לנקום נקמתם סיבה היא להושיע כל ענוי ארץ לעולם כי בזה יפחדו מלהרע להם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שארית חמות" - ובעבור זאת תחגור מסביב לאסור ולקשור שארית החמה ר"ל לא יכעסו עוד מעתה

"חמת אדם" - החמה מה שעכו"ם כועסים על ישראל היא המביא ההודאה לה' כי סוף הדבר אשר חרבם תבא בלבם ויודו ישראל לה' 

מצודת ציון

"שארית" - מלשון שיור

"תחגור" - מלשון חגורה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל סביביו" - העובדי כוכבים היושבים סביבות ירושלים בשומעם מפלת סנחריב יביאו מנחה בעבור המורא של ה' ופחד גאונו

"נדרו" - אתם בני ישראל נדרו נדרים ושלמו אותם לה' 

מצודת ציון

"יובילו" - יביאו כמו לרקמות תובל למלך (לעיל מה)

"שי" - תשורה ודורון

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יבצור" - כי כאשר ימניע הגאוה והכעס של המושלים אז הוא נורא ומאויים למלכי ארץ כי יפחדו שלא יקרה להם כמקרם 

מצודת ציון

"יבצור" - ענין מניעה כמו ועתה לא יבצר מהם (בראשית י"א)

"רוח" - ענינו כעס וגאוה כמו ומושל ברוחו (משלי טז)

"נגידים" - שרים ומושלים