מצודות על תהלים סב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ידותון" - שם כלי נגון

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אך וגו'" - לא שמתי תוחלתי באדם אך אל אלהים תקות נפשי כי מעולם ישועתי ממנו 

מצודת ציון

"דומיה" - ענין תקוה כמו דמינו אלהים חסדך (לעיל מ"ח)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אך הוא צורי" - ולא זולתו

"משגבי" - ועל שהוא משגבי לזה לא אמוט נטיה רבה מבלי תקומה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תרצחו" - יהי רצון שתרצחו כולכם ובתחלה תהיו ככותל הנטוי לפול וכגדר הנדחה ממקומה כן תהיו בתחלה בפחד ואימה ובסוף תמותו ע"י רציחה

"עד אנה" - עד מתי תחשבו הוות על כל איש ואיש 

מצודת ציון

"תהותתו" - מלשון הוות ושבר

"כקיר גדר" - ענין כותל בית וחצר

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בפיו" - כ"א מהם מברך אותי בפיו מן השפה ולחוץ אבל בקרב לבם מקללים אותי לעולם אף בעת שמברכים אותי בפה

"אך משאתו" - ר"ל הן לא הרעותי את אחד מהם אך כל אחד מהם בעבור רוממתו וגאותו יעצו ביניהם להדיחני מן העולם ורוצים הם בהכזב הנאמר עלי בפני שאול 

מצודת ציון

"משאתו" - ענין הרמה

"כזב" - ענין דבר הנפסק כמו אשר לא יכזבו מימיו (ישעיהו נח)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אך וגו'" - אינני חושש להם אך נפשי תקוה לאלהים כי מעולם בא לי תקותי ממנו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על אלהים" - ר"ל הלא על אלהים מוטל ישועתי ולהשאיר אותי בכבוד כי הוא הבטיחני על המלוכה ועליו לקיים

"צור עוזי" - הוא מאמץ כוחי ולזה אחסה בו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שפכו לפניו לבבכם" - בתפלה כי הוא מחסה לנו מעולם

"עם" - אתם בני עמי בטחו בו בכל עת

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"במאזנים לעלות" - הוא ענין מליצה לומר אם נחשוב להעלות במאזני המשקל המה יחד ר"ל הבטחון של כל בני אדם אז נראה שהמה קלים ופחותים מדברי הבל והוא מקרא הפוך וכאילו אמר המה יחד מהבל

"אך הבל בני אדם" - הבטחון על בני אדם הוא הבל וכזב ודבר שאינו מתקיים

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חיל כי ינוב" - אם תראו עושר הבא מגזל צומח ומתרבה אל תשימו לב לבטוח בעושר כזאת כי לא לעולם תהיה

"אל תהבלו" - אל תבטחו בהבל להרבות הון בגזל כי לא תתקיים העושר ההוא וכפל הדבר במ"ש

"בעושק" - להרבות הון בעושק 

מצודת ציון

"בעושק" - ענין גזל

"תהבלו" - מלשון הבל

"חיל" - עושר

"ינוב" - מלשון תנובה והצמחה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי עוז" - האחת למדתי אשר לאלהים הוא העוז וידו בכל משלה

"אחת" - אמירה אחת דבר אלהים וממנה למדתי שתי דברים

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולך ה' חסד" - והשנית למדתי ממנה שה' עושה חסד עם בני אדם

"כי אתה תשלם" - ר"ל מדבר הזה נשמע שני הדברים כי אתה ה' דברת אשר תשלם לאיש כמעשהו וכמ"ש ואם תלכו עמי קרי וגו' והלכתי אף אני עמכם בקרי (ויקרא כז) וכן על כל הדברים שהאדם חוטא אתה משלם לו מדה במדה ואם לא היה ידו בכל משלה היה א"כ לפעמים מן הנמנע בדבר מהדברים לשלם מדה במדה ומזה בעצמו נשמע שדרכו לעשות חסד עם האדם כי זה שמעניש מדה במדה הוא חסד גדול כי אז יבין האדם וישכיל לדעת שלא בא במקרה כ"א מה' על דרך העונש וימהר לשוב מחטאיו וכ"ז חוזר למעלה לומר ומהו בטחון האדם הלא טוב לחסות בה' הואיל וידו בכל משלה ועושה חסד