מצודות על תהלים סא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נגינת" - שם כלי נגון

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בצור ירום ממני" - ר"ל שאנצח מלכים החזקים ממני

"מקצה הארץ" - כשהיה נלחם עם ארם אמר כשאני בקצה הארץ רחוק מא"י כאשר לבי מעוטף בצרות אקרא אליך שתנחם אותי 

מצודת ציון

"בעטוף" - מלשון עטיפה ולבישה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי היית" - מעולם היית מחסה לי כמגדל חזק

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אחסה וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"אגורה" - וכ"כ אגורה באהלך עד עולם להיות נסתר בו מפני האויב והוא ענין מליצה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שמעת" - מעולם שמעת לנדרי אשר נדרתי בעת הלחמי מול האויב כי נתקבלו ברצון ונתת ארץ האויב להיות ירושת ישראל יראי שמך

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מלך" - על עצמו אמר וכן כי אין המלך יוכל אתכם (ירמיהו ל"ח) וצדקיהו אמר על עצמו

"ימים" - לזה גם עתה שמע לי ותוסיף ימים על הימים שאני בהם עתה ולא אמות ביד האויב ושנותי יהיו כשני כל הדורות והם שבעים שנה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לפני אלהים" - בבה"מ מבלי ללכת לארץ העמים להלחם בם

"חסד ואמת" - חסדי המקום ואמיתת הבטחתו יהיה מזומן לשמרו מן האויב מבלי מלחמה 

מצודת ציון

"מן" - ענין הזמנה כמו וימן ה' דג (יונה ב')

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לשלמי" - בעת אשלם נדרי בכל יום אזמר אז לשמך כי מוטב לי לנדור נדרים בכל יום עד שלא בא עלי המלחמה מלנדור בעת המלחמה שאנצל מן האויב ולנצח אותו

"כן" - ר"ל כמו שאני מזמר כאשר אנצח המלחמה כן אזמר לעד כאשר לא תבוא עלי מלחמה כלל