מצודות על תהלים מז י


מצודת דוד

"מאוד נעלה" - הוא מאוד מעולה ומרומם וכל אשר יחפוץ יעשה

"מגיני ארץ" - הם השרים והמלכים שהם למגן ולחוזק לתשושי כח ור"ל כל שרי האומות ומלכיהם המה לאלהים ובידו להוציא את ישראל מתחת ידיהם ולהביאם אל ארצם

"נדיבי עמים" - הנדיבים שבכל העמים יהיו נאספים לא"י וחוזר ומפרש שהם עם אלהי אברהם שכלם חשובים כנדיבים מול האומות

מצודת ציון

"נדיבי" - ענין וותרן בממונו הותרן בממון יקרא נדיב

"נעלה" - מלשון עלוי ושבח והרמה