מצודות על תהלים מז


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"תקעו כף" - לשמוח בעת ימלוך ה' על כל הארץ

מצודת ציון

"תקעו כף" - ענין הכות כף אל כף לשמחה וכן תקעו כף עליך (נחום ג)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"כי ה' וגו'" - כי אז ידעו שה' עליון נורא וגו' ר"ל שהוא עליון על הכל ונורא עליהם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ידבר" - מקצה הארץ ינהג את גוג ועמו אל ירושלים לתת אותם תחתינו

מצודת ציון

"ידבר" - ינהג כמו ורעו כבשים כדברם (ישעיהו ה)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"את גאון יעקב" - זה בה"מ אשר אהובה לו לעולם

"יבחר לנו" - ר"ל יחזיר לנו את נחלתנו ויבחר אותה לנו לשבת בה כמאז

מצודת ציון

"גאון" - מלשון גאוה ורוממות

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ה' בקול שופר" - מוסב על עלה לומר עלה ה' בקול שופר וכפל הדבר במ"ש

"עלה" - אז יתעלה ויתרומם אלהים בתרועה כי יתקעו על הקרבנות

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"זמרו אלהים" - זמרו לאלהים

"זמרו" - כפל הדבר להתמדתו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"זמרו משכיל" - זמרו זמר העשוי בהשכל

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"על כסא קדשו" - להראות ממשלתו על כל

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"מאוד נעלה" - הוא מאוד מעולה ומרומם וכל אשר יחפוץ יעשה

"מגיני ארץ" - הם השרים והמלכים שהם למגן ולחוזק לתשושי כח ור"ל כל שרי האומות ומלכיהם המה לאלהים ובידו להוציא את ישראל מתחת ידיהם ולהביאם אל ארצם

"נדיבי עמים" - הנדיבים שבכל העמים יהיו נאספים לא"י וחוזר ומפרש שהם עם אלהי אברהם שכלם חשובים כנדיבים מול האומות

מצודת ציון

"נדיבי" - ענין וותרן בממונו הותרן בממון יקרא נדיב

"נעלה" - מלשון עלוי ושבח והרמה