מצודות על תהלים מו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עלמות" - שם כלי נגון

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עזרה בצרות" - הוא לנו לעזרה בעת צרה ומצוי לנו מאד בכל קראינו אליו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בהמיר ארץ" - כשתחלף הארץ מהשקט לרעד וכאשר ינועו ההרים לפול בעומק הים והוא משל על מפלת גוג והמלכים אשר אתו 

מצודת ציון

"בהמיר" - מלשון תמורה וחלוף

"בלב ימים" - בעומק הים שהוא חזקו של ים כהלב בהגוף

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יהמו" - מי הים יהמו ברוב גליו ויגרשו רפש וטיט וההרים ירעשו למולם בגאות ה' ומכל זה לא נירא 

מצודת ציון

"יחמרו" - מלשון חומר וטיט

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נהר פלגיו" - פלגי הנהר היוצא מבית המקדש כמ"ש והנה מים יוצאים (יחזקאל מ"ז) המים ההם ישמחו יושבי עיר אלהים שהוא מקום קדוש אשר שם משכני עליון 

מצודת ציון

"פלגיו" - ענין אמת המים

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אלהים בקרבה" - ה' ישכון בקרב ירושלים לכן לא תמוט כי יעזור לה בעת שהבוקר יפנה לבוא רצה לומר בזמן הגאולה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"המו" - יהמו מכאב לב והממלכות ימוטו לפול כי ה' שאג בקול ותמס הארץ ואמר בלשון עבר כדרך הנבואה במקומות רבות 

מצודת ציון

"תמוג" - מלשון המגה והמסה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ה' צבאות" - לפי שה' יהיה עמנו ואלהי יעקב הוא לנו למשגב עד עולם לכן יחריד האומות 

מצודת ציון

"משגב" - ענין חוזק

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לכו" - אתה גוג והמלכים אשר אתך לכו וראו מפעלות ה' אשר יעשה שממה בארץ באבדן האומות אשר עליה 

מצודת ציון

"שמות" - מלשון שממון

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ארום" - אני רם ומושל בכל הגוים ואני רם ומושל בארץ ליתנה למי שישר בעיני

"הרפו" - מעתה הרפו ידכם מלהחזיק במלחמה ודעו שאנכי אלהים והכל שלי ובידי ליתנה למי שארצה 

מצודת ציון

"הרפו" - מלשון רפיון

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ה' צבאות" - אז יהיה ה' עמנו ואלהי יעקב יהיה לנו למשגב עד עולם