מצודות על תהלים מד


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"פועל פעלת" - הפעולה אשר פעלת

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תרע" - הרעות להעכו"ם ושלחתם מארצם

"אתה ידך" - בכח ידך גרשת את העכו"ם מא"י ובמקומם נטעת את ישראל

מצודת ציון

"הורשת" - גרשת

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי לא בחרבם" - מה שירשו ישראל את הארץ לא ירשו בחרבם ובכחם אלא אתה הושעת להם בימינך ובההארה הבא להם מפניך כי היית מרוצה להם

מצודת ציון

"רציתם" - מלשון רצון

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מלכי אלהים" - הלא אתה אלהים ובידך להושיע ואתה הוא מלכי וראוי למלך להושיע לעמו כאשר יש לאל ידו ולזה צוה לבוא ישועות יעקב

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בשמך וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"בך" - בעזרתך

מצודת ציון

"ננגח" - מלשון נגיחה

"נבוס" - ענין רמיסה ודריכה כמו כפגר מובס (ישעיהו י"ד)

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי הושעתנו" - לא בכח ידינו אלא ממך באה הישועה

מצודת ציון

"הבישות" - מלשון בושה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ושמך לעולם" - שמך הקיים לעולם נודה סלה אף בטרם בוא התשועה

"באלהים" - במהללי אלהים

מצודת ציון

"הללנו" - מלשון הלול ושבח

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אף זנחת" - אף בעת אשר עדיין זנחת אותנו והכלמת אותנו ולא תצא בצבאותינו להלחם מול העכו"ם

מצודת ציון

"זנחת" - עזבת

"בצבאותינו" - ענין קבוצת אנשי המלחמה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שסו למו" - בוזזים לעצמם את אשר לנו

"תשיבנו אחור" - לברוח לאחור מפני הצר

מצודת ציון

"שסו" - בזזו כמו שוסים את הגרנות (שמואל א כ"ג)

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כצאן מאכל" - כצאן הנתונים למאכל

מצודת ציון

"זריתנו" - פזרתנו כמו וזריתי פרש (מלאכי ב)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולא רבית" - לא לקחת הון רב בחלופיהם

מצודת ציון

"הון" - ממון רב

"רבית" - מלשון רבוי

"במחיריהם" - ענין חליפות הדבר וערכו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לשכנינו" - בעבור כי הם יודעים ביותר מהצרות הבאות עלינו ולזה יחרפו אותנו

מצודת ציון

"וקלס" - ענין לעג כמו וקלסה לכל הארצות (יחזקאל כב)

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מנוד ראש" - נדים בראש בדרך לעג

"תשימנו משל" - כאשר יבוא על מי צרות מרובות וגדולות ימשלו לומר שדומה הוא לצרות הבאות על ישראל

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ובושת פני" - מה שמביישים פני כסה אותי לגודל רבויים והוא מלשון מליצה

"נגדי" - רואה אני בכלימתי

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מפני אויב" - אשר יחרפני ומפני רדיפות העכו"ם אשר ירדפוני

מצודת ציון

"ומגדף" - ענין בזיון

"ומתנקם" - ר"ל מרבה להרע ומראה בעצמו כנוקם ומשלם גמול

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל זאת" - עם שכל זאת בא עלינו אעפ"כ לא שכחנוך מלהודות לך ולא שקרנו להכזיב התורה שקבלנו בברית

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותט" - מלת לא משמשת בשתים כאלו אמר ולא תט ר"ל לא נטה רגלינו מן ארחך

מצודת ציון

"נסוג אחור" - ענין חזרה לאחור

"אשורנו" - רגלינו

"מני" - מן היו"ד נוספת

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי דכיתנו" - עם כי דכית אותנו במקום תנים והוא משל על העכו"ם

מצודת ציון

"תנים" - נחשים

"בצלמות" - ענין חושך

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אם שכחנו" - האם שכחנו שם ה' בתמיה וכי נפרוש כפינו לאל זר

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הלא וגו'" - כי אמרנו הלא אלהים יחקר זאת וענש יענש

מצודת ציון

"יחקר" - מלשון חקירה וחפוש

"תעלומות" - מלשון העלמה

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי עליך" - אלא בעבור יראתך הורגנו והיינו נחשבים בעיני העכו"ם כצאן המוכן לטבח

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עורה" - לזה עורה נא להושיע ולא תהיה כמו הישן

מצודת ציון

"תזנח" - תעזב

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תשכח" - מוסב על למה כלומר למה תשכח וגו'

מצודת ציון

"ולחצנו" - ענין דחק

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי שחה" - נפשנו מושפלת עד לעפר

מצודת ציון

"שחה" - מלשון שחיה וכפיפה

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"קומה" - לזה קום ועזור לנו ואם אין אנו ראוים פדנו למען חסדך