מצודות על תהלים מב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משכיל" - בזה ילמדו דעת והשכל להתפלל על הגאולה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כאיל" - כמו האילה הצועקת על חסרון המים כשאין לה לרוות הצמאון כן נפשי וגו' 

מצודת ציון

"תערוג" - כן נקרא שאגת האריה וכמו נהם לארי ושקוק לדוב והדומים

"אפיקי" - הם המקומות שנגרים בהם המים בחוזק

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צמאה נפשי" - מתאוה אני לבית אלהים כצמא למים ואשאל מתי אבוא לראות פני ה' בבית המקדש

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"באמור" - בעבור שאויבי אמרו לי איה אלהיך אם אלהים הוא יקום ויעזרך

"היתה לי וגו'" - דמעות בכיותי המה לי במקום הלחם ר"ל ישביעו אותי כאלו אכלתי לחם כי דמעות הבכי ימנעו האכילה וכן נאמר בחנה ותבכה ולא תאכל (שמואל א א)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה תשתוחחי" - כאלו מנחם נפשו ואומר לה אתה נפשי למה תלך שחוח ולמה תהמי בקול יללה קוה לה' כי עוד יבא עת שאודה לו על הישועה הבאה לי מעמו 

מצודת ציון

"תשתוחחי" - מלשון שחייה וכפיפה

"הוחילי" - מלשון תוחלת ותקוה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אלהי" - כאלו תחזור הנפש להתרעם שוב ואומרת אתה אלהי הנה נפשי עלי תשתוחח על אשר אזכור הטובה שהיה לי ממך אשר הלכנו אל בית ה' מארץ ירדן וגו' וזכר המקומות ההם על כי היו בקצה גבול ארץ ישראל 

מצודת ציון

"על כן" - על אשר

"וחרמונים" - הרי חרמון

"מצער" - כך שם ההר

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל משבריך" - צרות מרובות כגלי הים עברו עלי

"תהום אל תהום" - ר"ל ועתה הצרות המרובות כתהום קורא כל אחד אל חבירו לבוא עלי כי עד שלא תלך האחת תבוא השנית וכאלו קוראים זה לזה לבוא

"לקול צנוריך" - ונכונה אני לסבול המים הנשפכים מן הצנורות המשמיעים קול גדול בשפכם כי רבים הם והוא משל על רוב הצרות 

מצודת ציון

"תהום" - מקום כניסת מים רבים

"צנוריך" - מלשון צנור ומרזב שהמים זוחלין דרך בה

"משבריך" - כן יקרא גלי הים ע"ש שנראה כשוברים את הים ונשברים מאליהם וכן משברים יתחטאו (איוב מ"א)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יומם יצוה" - בימים הראשונים כאשר הלכתי אל בית ה' הנה ביום צוה ה' חסדו עלי והלכתי בטח ובלילה במלון היה עמי שירה ותפלה לה' השומר חיי 

מצודת ציון

"שירה" - מלשון שיר

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אומרה" - זאת בזכרי אומרה לאל חזקי למה עתה שכחתני ולמה אלך בחושך בעבור לחץ העכו"ם 

מצודת ציון

"סלעי" - חזקי

"קודר" - חשוך ושחור כמו קודר שחותי (לעיל ל"ה)

"בלחץ" - ענין דחק

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ברצח וגו'" - ר"ל מה שחרפוני צוררי באמרם איה אלהיך דומה בעיני כאלו בחרב דקרו בעצמותי 

מצודת ציון

"ברצח" - ר"ל בחרב שרוצחים בה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי עוד אודנו" - בעבור התשועה אשר יבא אלי כי הלוא הוא מעולם ישועות פני ואלהי וגם מהגלות הזה יושיע

"מה תשתוחחי" - כאלו חזר לנחם שוב את נפשו ואומר לה מה תשתוחחי וגו'