מצודות על תהלים מא


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ביום רעה" - ובגמול זה ימלטהו ה' כשיהיה בעולם עת רעה כי לא תעבור עליו

"משכיל אל דל" - הנותן צדקה לדל בהשכל לבל יכלימו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואל תתנהו" - אתה ה' הן ידעתי שלא תתנהו ברצון אויביו להשיג בו תאותם

"יאשר" - ישובח בכל הארץ הכל יאמרו אשריו  

מצודת ציון

"ואשר" - ישובח והוא מלשון אשרי

"בנפש" - ברצון כמו אם יש את נפשכם (בראשית כ"ג)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ה' יסעדנו" - כשיפול למשכב יסעדנו ה' בהיותו על מטתו בחליו

"הפכת" - בעת חליו תהפכו בכל מקום משכבו מצד אל צד כדרך המשמש את החולה אשר יצטרך למי לסעדו בזה ואמר בדרך משל  

מצודת ציון

"יסעדנו" - מלשון סעד ותמיכה

"ערש" - מטה

"דוי" - מלשון מדוה וחלי

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי חטאתי לך" - וצריך אני למחילה שהיא רפואת הנפש וממילא תבוא רפואת הגוף והוא הסעד אשר יסעד את החולה

"אני אמרתי" - בעת חליי אמרתי רפאה נפשי ר"ל מחול עוני כי העון הוא חולי הנפש והמחילה היא הרפואה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רע לי" - הנה הרע מוכן לבוא עלי ומתי ימות ר"ל היו מצפים שיקרב לבוא יום מיתתי

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואם בא לראות" - וכאשר בא מי מהם לראות בי ולבקרני היה מדבר עמי שוא כי בפיו ינחם אותי ובלבו היה מקבץ דברי און ועמל וכשיצא לחוץ אל חבריו היה מדבר האון אשר קבץ בלבו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עלי יחשבו" - חושבים עלי שיבוא לי הרעה

"יחד וגו'" - ר"ל כל שונאי יחד ידברו עלי דברי גנות בלחש ובחשאי לבל יהא נשמע לי  

מצודת ציון

"יתלחשו" - מלשון לחש וקול נמוך

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דבר בליעל" - אומרים עלי דבר הבליעל שעשה הוא יצוק בו את החלי הזה ר"ל עוני גרמה החולי ולזה החלי אשר שכב בה לא יקום ממנה כי מות ימות  

מצודת ציון

"בליעל" - בלי עול שמים

"יצוק" - מלשון יציקה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הגדיל עלי עקב" - היה מגדיל עלי מארב לארוב על נפשי

"גם איש שלומי" - גם האיש אשר היה עמי בשלום אשר האכלתיו לחמי  

מצודת ציון

"עקב" - ענין מארב כמו ואת עקבו מים (יהושע ח')

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואתה ה'" - אז בחליי התפללתי ואמרתי אתה ה' חנני והקימני מחלי זה ואשלמה להם כגמולם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יריע" - תרועה של שמחה

"בזאת" - כשתרפאני אז אדע כי חפצת בי

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואני בתומי" - ובעבור שהלכתי אני בתמימות לזה תמכת בי בחליי והצבתני לפניך בבריאות כל ימי חיי וכ"ז מוסב למעלה לומר כשם שתמך בי בחליי בעבור כשרון מעשי כן יסעוד ויתמוך את כל משכיל אל דל

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אמן ואמן" - הוא כדרך העונה אמן אחר הברכה להיות מקוים

"ברוך ה'" - נתן הודאה לאל ככלותו הספר על אשר נתן בו ה' רוח לדבר בו

"מהעולם" - ר"ל מקצה העולם עד קצהו  

מצודת ציון

"ברוך" - מענין מהולל

"אמן" - הוא ענין לשון קיום והכפל לחזק