מצודות על תהלים לח


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להזכיר" - המזמור הזה נעשה להזכיר את המדוכא ביסורין להתפלל לה' כדברים האלה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תוכיחני תיסרני" - ענין פורעניות ועונש 

מצודת דוד

"ובחמתך" - מלת אל משמשת בשתים כאלו אמר אל בחמתך תיסרני

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נחתו ותנחת" - ענין ירידה כמו מי יחת עלינו (שם כ"א) 

מצודת דוד

"נחתו בי" - כבר ירדו בי חצי היסורים וכבר ירדה עלי מכת ידך ודי בזה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מפני חטאתי" - מהיסורים הבאים מפני חטאתי

"אין מתום" - אין מקום תם ושלם בבשרי מהיסורים הבאים עלי מפני כעסך

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כמשא כבד" - כמו שא"א לשאת משא כבד כן כבדו עונותי עד שהמה כבדים מערך הכח אשר בי ולא אוכל לשאתם והיא מלשון מליצה

"עברו ראשי" - המשיל מרבית העון כאלו בא במים עמוקים ועוברים את הראש ממעל

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נמקו" - ענין המסה

"חבורותי" - מלשון חבורה והוא מכה שנצרר הדם תחתיה

"אולתי" - מלשון אויל ושוטה 

מצודת דוד

"אולתי" - ר"ל עונותי כי אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטות

"הבאישו וגו'" - ר"ל בעבור כי נמקו חבורותי והוציאו הדם והליחה לזה הבאישו את בשרי

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נעויתי" - ענין עקום כמו והתעותו אנשי החיל (קהלת י"ב)

"שחותי" - מלשון שחיה וכפיפה

"קודר" - ענין שחרות 

מצודת דוד

"נעויתי" - נתעקם גופי ואלך שחוח

"קודר הלכתי" - אלך בחשכת הצרות

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כסלי" - הוא חלק השדרה הסמוך להכליות וכן אשר על הכסלים (ויקרא ג')

"נקלה" - ענין מוקד ושריפה כמו קלוי באש (שם ב') 

מצודת דוד

"מלאו נקלה" - המה מלאים שריפת אש החלי ואין מקום שלם בבשרי

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נפוגותי" - ענין רפיון וחלשות כמו ויפג לבו (בראשית מה

מצודת דוד

"נפוגותי ונדכיתי" - אחזתני חלשות ודכאות רוח מנהמת הלב לא מהשפה ולחוץ

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואנחתי" - ומה שאני מתאנח להתחרט על עונותי לא נסתרה ממך ומהראוי א"כ למלאות תאותי

"נגדך כל תאותי" - הרפואה וההשקט שאני מתאוה הלא המה נגדך ובידך לעשותם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"סחרחר" - ענין סבוב כמו סחרו אל ארץ (ירמיהו י"ד

מצודת דוד

"אין אתי" - לא נשארה בהם

"לבי סחרחר" - לבי מסובב ביגון ואנחה וכוחי עזב אותי והלך ממני

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מנגד נגעי" - כשאני בנגעי וצערי יעמדו מנגד ולא קרבו אלי לעזרה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ידברו הוות" - ידברו בי דברי שברון רוח

"וינקשו" - טמנו עלי מוקש

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואני כחרש" - עושה את עצמי כחרש כאלו לא אשמע

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תוכחות" - טענות להתווכח עמהם

"לא שומע" - לא מבין דבריהם

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הוחלתי" - ענין המתנה כמו והוחלתי לדבריכם (איוב ל"ב

מצודת דוד

"כי לך וגו'" - כי המתנתי עליך אשר אתה תענה להם בעבורי ר"ל תעשה עמדי אות לטובה ותחשב לתשובה נצחת

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"במוט" - ענין המעדה ונטייה לפול כמו לעת תמוט רגלם (דברים ל"ב)

"הגדילו" - מלשון גדול 

מצודת דוד

"כי אמרתי" - ר"ל הנה לא חפצתי אני להשיב מה להם כי אמרתי פן יתגבר עלי העונש וישמחו עוד יותר כי בעת מטה רגלי לבד הגדילו עצמם להתגאות עלי ומה אם אהיה נלקה בכל גופי

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לצלע" - ענין חגר הצולע על ירכו

"נכון" - מלשון הכנה 

מצודת דוד

"לצלע נכון" - אני מוכן ורגיל להיות צולע מחולשת הגוף והדברים המכאיבים אותי המה מזומנים תמיד נגדי לבוא עלי

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי עוני אגיד" - אני בעצמי אגיד עוני כי יודע אני בעצמי שחטאתי ולזה אדאג פן יבוא העונש וישמחו עלי

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עצמו" - ענין רבוי כמו עצמו לי אלמנותיו (ירמיהו ט"ו)

"ורבו" - גדלו 

מצודת דוד

"ואויבי" - אבל אויבי ימי חייהם רבו וגדלו

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ישטנוני" - מלשון שטנה ונטירת איבה כמו וישטום עשו (בראשית כו

מצודת דוד

"תחת" - במקום שאני רודף וזריז להיטיב עמהם

"ומשלמי וגו'" - גם הם ימי חייהם רבו וגדלו

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תעזבני" - הואיל ולא אוכל בעצמי להשיב מה להם לכן אל תעזבני אתה ותחשב לתשובה על לעגם

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חושה" - מהר לעזור לי כי אתה מעולם לי לישועה ואין על מי להמתין לי להיות לעזרה