מצודות על תהלים לו


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נאם פשע וגו'" - ר"ל חושב אני בקרב לבי שהיצה"ר מסית ואומר לרשע אין מי בעולם שיהיה פחד אלהים לנגד עיניו כי אין המקום משגיח בעולם השפל ולזה עשה מה שלבך חפץ

מצודת ציון

"נאם" - ענין מאמר הוא כמו נאם האדון ה' (ישעיהו א)

"פשע" - יצה"ר נקרא פשע כמו שנקרא חטאת וכמ"ש לפתח חטאת רובץ (בראשית ד')

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי החליק" - כי בפתויו מחליק ומיפה לו הדבר הזה בעיניו וכל כוונתו למצוא בו עון להשניאו בעיני המקום כי אינו דורש שלום אליו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"דברי פיו" - והרשע ניסת לו ובפיו ידבר און ומרמה ומונע עצמו להשכיל בדבר ולחקור על האמת ולהטיב דרכו

מצודת ציון

"און" - עמל ושקר

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יתיצב" - עם כי מתחלה הוא נצב בדרך ובהנהגה אשר איננה טובה ולא פקר עדיין לעשות הרע אבל סוף הדבר אשר לא ימאס אף ברע כי כן דרך הניסת ליצר הרע

"על משכבו" - בעת אשר יפנה מן הטרדות

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אמונתך" - האמנת תשלום גמול

"בהשמים" - אבל האמת שחסדי ה' הוא גם בעולם השפל מן הארץ עד השמים ובכל ישגיח

מצודת ציון

"בהשמים" - ר"ל עד השמים וכן בלא יוכלו יגעו בלבושיהם (איכה ד') ור"ל עד לא יוכלו

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אדם ובהמה" - אתה ה' תושיע האדם ואף הבהמה כי על הכל תשגיח

"משפטיך" - המשפטים שאתה עושה להרשעים רבו כמו תהום רבה ובכל תשגיח לשלם כפי הגמול

"צדקתך" - הצדקות שאתה עושה להצדיקים גבהו ורמו כהררי אל

מצודת ציון

"כהררי אל" - הרוצה להגדיל דבר מה סומכו למלת אל וכן וענפיה ארזי אל (לקמן פ')

"רבה" - גדולה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יחסיון" - כי בחסדך תהיה להם למחסה

"מה יקר" - מה מאד יקר וחשוב החסד שאתה עושה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ונחל" - ומימי נחל היוצא מהעדן תשקה אותם והוא מדרך משל לרוב השפע

"ירויון" - ישבעו מהטוב הבא להם מן השמים

מצודת ציון

"ירויון" - מלשון רויה ושביעה

"מדשן" - ענין שומן

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"באורך" - בהאור הבא ממך בו לבד נראה הארה ר"ל מיוחדת וטובה היא מכל אור

"כי עמך" - בידך הוא מקור החיים לתת לטוב בעיניך

מצודת ציון

"מקור" - מעין הנובע

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ליודעיך" - להיודעים אותך להאמין בך

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אל תבואני" - אל תבוא אלי רגל אנשי גאוה להצר לי והרשעים לא ינדדו אותי ממקומי ביד חזקה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שם נפלו" - במקום אשר יבואו להצר לי שם נפלו ויהיו דחויים מבלי קום

מצודת ציון

"נפלו" - כמו יפלו עבר במקום עתיד