מצודות על תהלים כה


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נפשי אשא" - אמסור נפשי לך למנה 

מצודת ציון

"אשא" - ענין מנחה ודורון כמו וישא משאות מאת פניו (בראשית מ"ד)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בך בטחתי" - הואיל ובטחתי בך ידעתי שלא אבוש ולא ישמחו אויבי במפלתי

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הבוגדים" - אבל הבוגדים בריעיהם חנם הם יבושו

"גם" - אז גם כל המקוים לך לא יבושו מן המלעיגים כי יראו כי יש תקוה 

מצודת ציון

"ריקם" - בחנם וכן ואחלצה צוררי ריקם (לעיל ז')

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הדריכני" - רצה לומר למדני לדעת אמיתת דרכך לפי שאתה מושיעי ואליך אקוה לזה למדני דרכך ואלך בה ואהיה ראוי לתשועה 

מצודת ציון

"הדריכני" - מלשון דרך

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"המה" - חסדיך ורחמיך

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כחסדך וגו'" - אתה ה' כפי מדת חסדך זכור ר"ל זכור מעשי הטובים המביאים מדת החסד

"למען טובך" - עשה למען מדת טובך

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"טוב וישר ה'" - ורוצה הוא להטיב לכל על כן מלמד הוא את החוטאים ומזהירם ללכת בדרך הנכון 

מצודת ציון

"יורה" - ילמד

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ידרך" - מדריך את הענוים לאחוז בדרכיהם במשפט הראשון ולא יסורו ממנה ומלמדם עוד לאחוז בדרכי ה' וכמ"ש רבותינו ז"ל מה הוא רחום וגו' 

מצודת ציון

"ידרך" - מלשון דרך

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לנוצרי" - לשלם חסד לשומרי בריתו ועדותיו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי רב הוא" - אף שעוני גדול ורב

"למען שמך ה'" - המורה על הרחמים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מי זה" - מי שירא מה' ובוחר בטוב אז ה' מלמדו ללכת בדרך שבחר וכמו שאמרו רבותינו ז"ל הבא לטהר מסייעין לו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תלין" - כשינוח וישכב בקבר תנוח נפשו בטוב ובזכותו יצליח זרעו וירשו ארץ העמים

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובריתו" - התורה הנתונה בברית יגלה להם להודיעם

"ליראיו" - מגלה ליראיו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי הוא וגו'" - ולזה עיני אליו לבטוח בו כי יש תקוה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי יחיד" - רצה לומר אין לי אוהב וריע כי כולם קמו עלי 

מצודת ציון

"ועני" - רצה לומר מוכנע

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צרות לבבי" - הצרות אשר בלבבי המה מתרחבים והולכים לזה אשאל הוציאני ממצוקותי 

מצודת ציון

"ממצוקותי" - מלשון צוקה וצרה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ושא" - ענין מחילה וסליחה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושנאת חמס" - ר"ל שונאים אותי כאלו הייתי איש חמס 

מצודת ציון

"רבו" - גדלו

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי קויתיך" - הואיל ואקוה לך א"כ מהראוי שאהיה נשמר בצרוף זכות מעשה התום והיושר

"תום וישר" - מעשה התום והיושר שעשיתי המה ילמדו עלי זכות להיות נשמר

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פדה וגו'" - כאומר לא על עצמי בלבד אני מתפלל כי אם על כלל ישראל