מצודות על תהלים כד


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומלואה" - כל הדברים שהארץ מלאה מהם

מצודת ציון

"לה'" - של ה'

"תבל" - הוא המקום המיושב

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מי יעלה" - ר"ל עם שכולם המה לה' מ"מ אין כולם ראויים לבוא בהר ה' והוא בית המקדש וכמ"ש מי בקש וגו' רמוס חצרי (ישעיהו א') וכאלו ישאל ומי אם כן ראוי לעלות בהר ה'

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר לא נשא" - עד שלא נשבע בה' לשוא ולרמות שהוא דבר המסור ללב ואין מי יכיר בו וא"כ מנע מזה מפחד המקום

"נקי כפים" - וכאלו השיב זהו הראוי מי שכפיו נקיים מממון שאינו של יושר ולבו ברור ביראת ה' ולא מפחד אדם

מצודת ציון

"לא נשא" - לא נשבע כמו לא תשא (שמות כ')

"נפשי" - שם ה' כמו נשבע אדני ה' בנפשו (עמוס ו') ואמר דבריו במקום ה'

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ישא ברכה" - זהו הנושא ברכה מאת ה' ויכול הוא לבוא לבית המקדש להתפלל על הברכה

מצודת ציון

"ישא" - יקח כמו וישאו להם נשים (רות א')

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"זה דור" - זה הדור שהמה דורשי ה' והמה קרואים זרע יעקב הראוים לבקש פניך לעולם ולבא לבית המקדש

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויבוא מלך הכבוד" - כי ה' שהוא המלך אשר בו כל הכבוד הוא יבוא בכם לבית המקדש לשמוע אל הרנה ואל התפלה מן הבאים בו

"שאו" - אתם שערי בית המקדש הנה לכם יהיה נשיאת והרמת ראש וגדולה יתירה

"והנשאו" - כפל הדבר לגודל ההתנשאות

"פתחי עולם" - כן יקרא פתחי בית המקדש כי המשכן לא היה קבוע במקום אחד אבל בית המקדש קבוע במקומו עד עולם וכן נאמר מכון לשבתך עולמים (מלכים ב ח')

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מי זה" - כאומר ואם תשאלו מי זה מלך הכבוד אשיב לכם שהוא ה' החזק והגבור

"גבור מלחמה" - מתגבר הוא על הלוחמים עם אוהביו

מצודת ציון

"עזוז" - מלשון עוז וחוזק

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שאו וגו'" - כפל הדבר כדרך המשוררים ויתכן שהאחד אמור על בית ראשון והאחד על בית העתיד כי בבית השני לא שרתה השכינה

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ה' צבאות" - המושל בצבאות מעלה ומטה

"סלה" - עד עולם הוא מלך הכבוד