מצודות על תהלים כג


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ה' רועי" - על כי ה' רועה אותי א"כ בוודאי לא אהיה חסר מאומה כי הכל בידו

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מי מנוחות" - כי מים הנחים המה צלולים משא"כ הרודפים כי יגרשו מימיו רפש וטיט

"בנאות" - כרועה הרחמני המרביץ עדרו במקום דשא ולפי שהמשילו לרועה אמר לשון הנופל ברועה

מצודת ציון

"בנאות" - ענין מדור כמו נאות השלום (ירמיהו, כה)

"ירביצני" - ענין השכיבה לנוח

"ינהלני" - ענין הנהגה כמו נהלת בעזך (שמות, טו)

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למען שמו" - להודיע רב השגחתו על יראיו

"ינחני" - ינהג אותי באורח ישר למען לא אכשל

מצודת ציון

"ישובב" - ענין הנחה והשקט

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שבטך ומשענתך" - מה שאתה מכה אותי בשבט של יסורין ותחזור ותסמוך אותי הם הם המנחמים אותי כי בזה אראה שלא עזבתני להמקרים

"בגיא צלמות" - בעמק אופל ר"ל במקום סכנה

"לא אירא רע" - ממקרה רעה

מצודת ציון

"צלמות" - צלו של מות רצה לומר חשכת הקבר

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כוסי רויה" - הבטחתני להיות כוסי שבעה רצה לומר שאמלוך בכל אות נפשי ודברך הלא תקום

"נגד צוררי" - רצה לומר המה יראו בכבודי

"דשנת" - רצה לומר מאז משחת ראשי בשמן המשחה להיות מלך

"תערוך" - ועי"ז אבטח שעוד תערוך לפני שלחן במעדנים להתענג בהם

מצודת ציון

"דשנת" - מלשון דשן ושמן

"רויה" - ענין שביעה כמו תלמיה רוה (לקמן ס"ה)

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ושבתי" - ישיבתי בבית ה' תהיה לאורך ימים ולא אהיה עוד מגורש ומטולטל

"אך טוב" - לא תבוא עלי עוד מאומה רע ואך זה הטוב והחסד ירדוף אחרי לבוא עלי