מצודות על תהלים כב


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"אילת השחר" - שם כלי זמר ידוע אז אצלם

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"רחוק וגו'" - רצה לומר דברי שאגתי המה להתפלל על מה אתה רחוק מישועתי

"אלי אלי" - כפל המלה כדרך הקוראים והצועקים כמו ענני ה' ענני (מלכים א יח)

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולא דומיה לי" - לא אשתוק כי כשהאדם נענה דרכו לשתוק אבל לא כשעדיין לא נענה

"ולילה" - ואף בלילה אני קורא ומתפלל

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יושב" - קיים ונצחי כמו אתה ה' לעולם תשב (איכה ה') ור"ל הלא ככחך אז כחך עתה ופעמים רבות היית תהלות ישראל כי היו מהללים אותך בהושיעך אותם מצרתם ומדוע אם כן תרחק עתה מישועתי

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בטחו ותפלטמו" - כאשר בטחו בך כן הצלתם

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ובזוי עם" - כל עם מבזה זולתו עמדי וכפל הדבר במלות שונות

"חרפת אדם" - בני אדם יחרפו עמדי את הזולת כי יאמרו לו בחרפה שהוא שפל כמוני

"תולעת" - כחי תשש כתולעת

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יפטירו" - יפתחו שפתם ללעוג בי וינענעו בראש כדרך המלעיג

מצודת ציון

"יפטירו" - ענין פתיחה כמו פוטר מים (משלי י"ז)

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי חפץ בו" - במי שבוטח בו כראוי

"גול" - אבל המגלגל ומסבב בטחונו אל ה' הוא מצילו

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"גחי מבטן" - מוציאי מבטן אמי

"מבטיחי" - ממך הובטחתי להשען על שדי אמי להיות נזון מחלבה

מצודת ציון

"גוחי" - ענין הוצאה והמשכה כמו ותגח בנהרותיך (יחזקאל ל"ב)

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מבטן וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"מרחם" - מעת צאתי מרחם אמי השלכתי עליך להזמין לי די ספוקי

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי אין עוזר" - אין בעולם עוזר בלתך

"קרובה" - וחיש מהר צריך אני להצלה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"פרים וגו'" - הוא משל על השרים והמלכים

"כתרוני" - סבבוני ככתר המקיף את הראש

מצודת ציון

"אבירי בשן" - פרים חזקים הרועים בבשן כי שם מרעה שמן וטוב

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"פצו" - פתחו פיהם לבלעני

"אריה" - כאריה שמתחלה טורף ואחר זה שואג בשמחת גבורתו כן האויב בולע ומרים קול שמחה

מצודת ציון

"פצו" - פתחו כמו פצו שפתי (לקמן ס"ו)

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נשפכתי" - האיברים שבי נשפכו כמים ונתפרדו עצמותי

"כדונג" - הנמס מחום האש כן נמס לבי בתוך מעי

מצודת ציון

"כדונג" - כשעוה וכן כהמס דונג (לקמן ס"ח)

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תשפתני" - תערכני לשכב לעפר מות והוא הקבר

"מדבק מלקוחי" - בעבור הצער כלה הרוק שבפי וכאלו נדבק הלשון בבשר הפה

מצודת ציון

"מלקוחי" - הוא מה שממעל הלשון ומתחת ויקרא כן ע"ש שבהם לוקחים המאכל בעת הלעיסה

"תשפתני" - ענין עריכה כמו שפות הסיר (יחזקאל כ"ד)

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כלבים" - נושכים ככלבים

"כארי" - ישברו ידי ורגלי כמו הארי המשבר עצמות הנטרף בפיו

מצודת ציון

"מרעים" - מלשון רע

"הקיפוני" - סבבוני

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אספר" - מגודל הרזון בולטים עצמותי עד שאוכל לספרם ושונאי מסתכלים בי דרך בזיון ונקמה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יחלקו" - מפשיטים מעלי וחולקים ביניהם

"ועל לבושי" - כפל הדבר במלות שונות

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אילותי" - אתה חזקי מהר לעזרתי

מצודת ציון

"אילותי" - ענין כח ואומץ כמו כגבר אין איל (לקמן פ"ח)

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מיד כלב" - מדואג הנושך ככלב

מצודת ציון

"יחידתי" - נשמתי שהיא יחידה מול חלקי הגוף וכחותיו וכן מכפירים יחידתי (לקמן ל"ה)

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עניתני" - הלא מעולם ענית לי להצילני מחוזק האומות לזה הושיעני גם עתה

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אספרה" - אז אספר הנס ברבים

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יראי ה'" - כה אומר להם אתם יראי ה' הללו אותו

מצודת ציון

"וגורו" - ופחדו

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי לא בזה" - על שלא בזה הכנעת העני

"ובשועו" - אבל כשצעק אל ה' שמע אליו

מצודת ציון

"שקץ" - ענין תעוב

"ענות" - הכנעה כמו לענות מפני (שמות י')

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מאתך וגו'" - רצה לומר מה שאהללך בקהל רב באה היא מאתך בעבור התשועה שעשית לי ולזה הנדרים שנדרתי בעת צרה אשלם נגד יראיו לפרסם הנס

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יחי" - רצה לומר ישמחו בלבבם לעד כי המיצר כאלו לבו מת כמ"ש בנבל הכרמלי וימת לבו (שמואל א כה)

"יאכלו" - מזבחי שלמי התודה אשר אביא לה'

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יזכרו" - בגודל פלאי ה' וישובו כולם אליו

מצודת ציון

"כל אפסי ארץ" - קצות ארץ

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי לה' המלוכה" - רצה לומר הכל יכירו אשר לה' המלוכה והוא מושל בכל הגוים

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל יורדי עפר" - כל בני אדם המעותדים לרדת בעפר הקבר

"ונפשו" - אבל ה' לא יחיה אף נפש אחת מהם

"כל דשני ארץ" - כל שמנים ובריאים כאשר יאכלו מה ר"ל כאשר יבוא להם טובה ישתחוו לה' כי יכירו שהכל בא מידו

מצודת ציון

"דשני" - מלשון דשן ושמן

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"זרע יעבדנו" - כל בני אדם שמאמינים בו ואשר עבדוהו מעולם אותם יחיה והם יספרו מעשה ה' להדור שאחריהם

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי עשה" - אשר עשה עמהם

"יבואו" - הם יבואו ויגידו צדקתו לעם הנולד אחריהם