מצודות על שמואל א יט ב


מצודת דוד

"השמר נא בבקר" - רצה לומר זכור אמרי למחר בבקר ותשב בסתר ותחביא עצמך

מצודת ציון

"ונחבאת" - תשב במחבואה