מצודות על שמואל א יט


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חפץ בדוד" - בהצלחתו ובטובתו

"להמית את דוד" - בערמה ובשגגה היוצאת מבלי דעת שבדבר המלך נעשה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ונחבאת" - תשב במחבואה 

מצודת דוד

"השמר נא בבקר" - רצה לומר זכור אמרי למחר בבקר ותשב בסתר ותחביא עצמך

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וראיתי מה" - רצה לומר מה ישיב לי ואגיד לך מיד בהיותך קרוב אלי נחבא בהשדה ההיא

"בך" - בעבורך

"ליד אבי" - למקום אבי בסמוך לו

"בשדה וגו'" - היות דרכו היה לטייל בבקר בהשדה ההיא אשר צוה יונתן את דוד להחביא עצמו שם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל יחטא" - במיתת דוד

"וכי מעשיו" - לא די שלא חטא לך כי אפילו מעשיו טוב לך

"בדוד טוב" - בעבור דוד דבר טוב ללמד עליו זכות

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בכפו" - הוא ענין משל ורצה לומר כמו המשים דבר מה בכפו קרוב לאבדו מיד בפתוח הכף כן הוא סכן נפשו להיות קרוב להאבד ועל ידו עשה ה' תשועה לישראל

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויפטר" - ענין השלוח ממקומו וכן (דברי הימים-ב כג ח) כי לא פטר יהוידע 

מצודת דוד

"בלילה הוא" - לא נס מיד מבית המלך רק חזר לביתו ונס משם בלילה קודם הבקר

"בדוד ובקיר" - זרק החנית בכח עד אשר תחלוף גוף דוד ותנעץ עוד בקיר וכשנפטר מפניו נעצה החנית בהקיר כי נפטר מפניו אחר שיצאה החנית מתחת יד שאול

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לשמרו" - לבל יברח בלילה ולהביאו אליו בבוקר לעמוד לפניו כמאז בכדי להמיתו בתחבולה בהטלת חנית וכדומה כי היה בוש בדבר להמיתו לעיני העם על לא חמס בכפו ולזה ערום יערים כאלו עושה שלא מדעת

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בעד החלון" - דרך החלון 

מצודת דוד

"בעד החלון" - והשומרים שמרו בהפתח שמצד האחר

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"התרפים" - הם העשויים בצורת אדם מהם לעכו"ם ומהם לצורת אדם ידוע והנשים היו עושות על צורת בעליהן להסתכל בתארו מרוב האהבה

"כביר העזים" - תרגם יונתן נודא דעיזא

"מראשותיו" - מלשון ראש 

מצודת דוד

"ותכס" - כסתה את הראש ממעל כאלו עשתה לשמרו מן הצנה וכדומה ולמען לא יראו שתרפים הוא

"שמה מראשותיו" - עם כי כסתה הראש חששה פן ימששו ממעל וידעו כי תרפים הם כי אין בהם שער ולזה שמה מראשותיו נאד מעור העזים והשער ממעל להטעות את הבאים למשש (ועשתה עוד התחבולות ההם למען לא ירדפו אחריו ובהתמהמהם יתרחק למלט נפשו)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישלח" - בבקר שלח אחריו לעמוד לפניו כמאז

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לראות" - רוצה לומר לבקרו וכן תרגומו למסעד וכמו כן תרגם על (מלכים-ב ח כט) לראות את יורם וגו כי חולה הוא' אבל בכל מקום מתרגם למחזי 

מצודת דוד

"לראות את דוד לאמר" - רצה לומר שיאמרו שהולכים לבקרו ולראותו כי שאול חשב שעושה עצמו כחולה לבל יבוא אליו ולזה אמר העלו וגו' כאומר הלא תראו שאיננו חולה ולזה העלו אותו להמיתו לעיני העם כי מעתה הוא חייב מיתה על שהתל בי

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אל המטה" - כמו על המטה וכן (יחזקאל יח ו)אל ההרים לא אכל

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוא אמר אלי" - ולא מעצמי שלחתיו כי הוא אמר אלי שלחני למה אמיתך בעבור זה והייתי אם כן אנוסה בדבר וכדי שלא יחרה לך אמרתי חולה הוא להסתיר הדבר ובהאריך הזמן תנוח החימה

"למה ככה רמיתני" - וחוזר ומפרש כי שלחת את אויבי ואמרת חולה הוא למען ימלט בעוד התמהמהנו ולמה הרבית לרמות אותי כל כך

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בניות" - שם מקום ברמה הוכן למושב בני הנביאים

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"להקת" - קבוצת והוא הפוך ממלת קהלת וכמו כבש כשב

"נצב עליהם" - רוצה לומר ממונה עליהם להורותם דרכי הנבואה כמו (רות ב ה)הנצב על הקוצרים 

מצודת דוד

"ותהי" - באמצעות הנביאים כלם באה שפע הנבואה גם על המלאכים ולא חששו מעתה לדברי שאול

"ושמואל עומד" - ובאה עליהם שפע הנבואה באמצעות שמואל

"וירא" - כל אחד מן המלאכים

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"איפה" - כמו איה פה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותהי עליו" - עודו בדרך