מצודות על שופטים יד ח


מצודת דוד

"ודבש" - מן הדבורים היה בה הדבש

"וישב" - כי מתחלה עשה רק שידוכין וחזר לבית אביו ואחר זמן שב לקחתה

מצודת ציון

"מימים" - מסוף ימים ולא פירש כמה או ימים רצה לומר שנה

"ויסר" - סר ממקום מהלכו

"מפלת" - נבלת הארי במקום מפלתו

"עדת דבורים" - אסיפת דבורים ואמר עדת בלשון שאלה וכן (משלי ל כו)השפנים עם לא עצום

"בגוית" - בגוף כמו (שמואל א לא יב)גוית שאול