מצודות על עמוס ה


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נושא" - ענין הרמת קול 

מצודת דוד

"נשא עליכם" - מרים קול קינה עליכם אתם בית ישראל

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בתולת" - קראה בתולה לפי שלא נכבשה עדיין ולא באה ברשות אחר כבתולה שלא באה ברשות בעל וכן בתולת בת ציון (ישעיהו כג)

"נטשה" - ענין עזיבה כמו נטשתה עמך (שם ב) 

מצודת דוד

"נטשה על אדמתה" - עודנה בארצה היא עזובה ואין מי מקימה כי אין הכח ביד מלכיה ושריה להקימה מעפרה

"נפלה" - ר"ל הנה עתה עדת ישראל נפלה בשפל המצב ולא תוסיף עוד לקום להחזיר לקדמותה לממשלתה הראשונה עד אשר יגלו מארצם (אבל בגאולה העתידה ישובו גם המה כמו יהודה ובנימין ומלך אחד יהיה לכולם ויחזרו א"כ גם הם לממשלתם הראשונה)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לבית ישראל" - מוסב על העיר לומר העיר של בית ישראל היוצאת אלף וגו'

"העיר היוצאת אלף" - שהיו יוצאים ממנה אלף אנשים לצבא לא ישארו בה כ"א מאה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דרשוני" - דרשו אותי ותשארו בחיים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"גלה יגלה" - מל' גלות

"לאון" - ענין עמל ויגיעה וכן אם גלעד און (הושע יב

מצודת דוד

"כי הגלגל" - כי בסבת עבודת הגלגל גלה יגלה ישראל מעל אדמתו והוא לשון הנופל על לשון

"ובית אל" - בסבת עבודת בית אל יהיה ישראל לעמל ויגיעה וגם זה הוא לשון נופל על הלשון כי בית אל כינה הכתוב לגנאי בשם בית און כמ"ש ואל תעלו בית און (הושע ד)

"ובאר שבע" - לבאר שבע לא תעבורו כי גם שם בנו מזבחות לעכו"ם כמ"ש וחי דרך באר שבע (לקמן ח)

"בית אל" - ר"ל את העגל אשר בבית אל

"והגלגל" - אל הגלגל לא תבאו אל העכו"ם העומדת שם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יצלח" - ענין התגברות

"ואכלה" - ותשרף 

מצודת דוד

"ואכלה" - ותשרוף אנשי שומרון העובדים לעגל שבבית אל ולא ימצא מי מכבה השרפה ר"ל לא ימצאו מושיע ומציל

"פן יצלח" - ר"ל פן חמת ה' יצלח ויתגבר על בית יוסף כאש המצליח ומתגבר והולך ושורף

"בית יוסף" - היא מלכות אפרים שהם מבני יוסף

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ללענה" - שם עשב מר 

מצודת דוד

"לארץ הניחו" - משפילים הצדקה עדי ארץ

"ההופכים" - אשר הם מהפכים משפט התורה המתוק כדבש לקחת תמורתו את העגל המרה כלענה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כימה וכסיל" - שמות מזלות

"צלמות" - צלו של מות והוא חשכת הקבר 

מצודת דוד

"ה' שמו" - המורה שהוא אדון הכל

"הקורא למי הים" - להעלותם בעבים ואחר זמן שופכים ע"פ הארץ

"והופך וגו'" - את הצלמות מהפך להיות בוקר ואת היום מחשיך להיות לילה

"עושה כימה וכסיל" - מוסב למקרא שלפני פניו שאמר דרשו את ה' והוא זה העושה כימה וכסיל עם כי המה מתחלפים בפעולותיהם כימה מקרר וכסיל מחמם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"המבליג" - ענין חוזק כמו ואבליגה מעט (איוב י)

"שוד" - ענין חרבן ואבדון כמו משוד כי יבוא (שם ה) 

מצודת דוד

"ושוד" - ר"ל וכן יבוא חרבן על המבצר שאתם בוטחים בו וכאומר הואיל וכן דרשו את ה' וחיו

"המבליג" - הלא הוא מחזק שוד וחרבן על עם עז

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יתעבו" - מל' תעוב ושקוץ 

מצודת דוד

"ודובר תמים" - ומי שמדבר דברים תמימים וישרים אותו מתעבים

"שנאו" - והם עכ"ז שנאו בשער את הנביא המוכיח ר"ל אף בשער העיר במקום פרסום המה מראים שנאה על המוכיח

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בושסכם" - כמו בוססכם והוא ענין רמיסה כמו בוססו את חלקתי (ירמיהו יב)

"ומשאת" - מל' משא

"בר" - תבואה כמו לשבור בר (בראשית מב)

"גזית" - אבנים מסותתים ביושר כמו ולא תבנה אתהן גזית (שמות יז

מצודת דוד

"יען בושסכם" - בעבור שרמיסת רגליכם הוא על הדל ותגזלו ממנו המשא של תבואה שעל שכמו לזה בתי הגזית שבניתם והרי הם שלכם ואעפ"כ לא תשבו בם כי האויב יקחום וכן כרמים חמודי' שנטעתם ושלכם המה ועכ"ז לא תשתו אתם את יינם כ"א האויב

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ועצומים" - חזקים

"צוררי" - מל' צר ואויב

"כופר" - פדיון 

מצודת דוד

"רבים פשעיכם" - אשר פשעיכם רבים וחטאתיכם המה חזקים אתם צוררים את הצדיק ולוקחים כופר לפטור מעונש מיתה את המחויב ובשער מקום המשפט מטים דין האביונים

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ידום" - ענין שתיקה כמו וידום אהרן (ויקרא י

מצודת דוד

"לכן" - בעבור המשפטים האלה הנה המשכיל ידום בעת בוא הפורעניות ולא יהרהר אחר מדת הדין כי בא העת שיקבלו הרעה כי נתמלאה הסאה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי כן וגו'" - ר"ל כן יהיה ה' עמכם תקוע בלבבכם כאשר אמרתם ונדרתם בעת שקבלתם אותו לאלוה

"דרשו טוב" - לכן דרשו לעשות טוב ואל תדרשו לעשות רע למען תשיגו את החיים

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והציגו" - ענין העמדה כמו כמו תציג אותו לבד (שופטים ז)

"אולי" - עניינו שמא

"יחנן" - מל' חנינה וחמלה 

מצודת דוד

"אולי יחנן" - אם כן תעשו אולי יחנן ה' את השארית אשר ישארו מיוסף וקרא את כל ישראל ע"ש יוסף לפי שכלכלם במצרים

"שנאו רע" - דבר הרע בעיני ה' שנאו ואהבו את הטוב בעיניו ואת המשפט העמידו בשער המשפט להיות מתקיים ולעמוד על עמדו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חוצות" - שווקים

"הו הו" - כמו הוי הוי והוא ענין צעקת יללה

"אכר" - כן יקרא העושה מלאכת השדה וכן הובישו אכרים (יואל א)

"נהי" - ענין קינה ויללה 

מצודת דוד

"ומספד" - ובמספד יקראו אל יודעי נהי שהם יעוררו המספד

"וקראו איכר" - יקראו אל האיכר להתאבל על מלאכתו שהיתה בחנם

"לכן" - ר"ל הואיל ולא כן עשיתם לכן כה אמר וגו'

"מספד" - יהיה מספד

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מספד" - יהיה מספד על חסרון היין

"כי אעבור בקרבך" - להכות בך

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"המתאוים" - מל' תאוה 

מצודת דוד

"יום ה'" - הלא הוא יום חושך ולא יום אור

"למה זה וגו'" - ר"ל למה אתם מתאווים

"הוי המתאוים" - על בני יהודה יאמר והוא מ"ש האומרים ימהר יחישה מעשהו וגו' (ישעיהו ה) שהיו בני יהודה מלעיגים בדברי הנבואה ואמרו ימהר להביא יעודי הפורעניות למען נראה אם יוכל עשוהו וכאלו יתאוו לה ואמר הוי על אלה המתאוים יום הפורעניות הבא מה'

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הקיר" - הכותל

"ונשכו" - מל' נשיכת השנים 

מצודת דוד

"כאשר" - היום ההוא יהיה כאשר ינוס איש מפני הארי הרודף אחריו ובדרך נוסו פגע בו הדוב וכאשר יבוא אל הבית להטמין עצמו וסמך ידו אל הקיר לחפש אחר מקום נסתר ישכנו הנחש היושב בחור הקיר ר"ל כשתנצלו מצרה האחת תבוא השניה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נוגה" - הארה וזריחה 

מצודת דוד

"הלא חושך" - ר"ל א"כ היום ההוא יהיה חושך ועל מה תתאוו לו

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חגיכם" - קרבנות חגיכם

"אריח" - מל' ריח

"בעצרותיכם" - ענין עכבה במקום כמו נעצר לפני ה' (ש"א שמואל א כא) 

מצודת דוד

"שנאתי" - ר"ל אל תבטחו בהבאת הקרבנות כי באמת שנאתיו מאסתי קרבנות חגיכם ולא אריח בהקטרת העולות שאתם מביאים בעת שאתם נעצרים ומעוכבים לפני בבה"מ ר"ל אינם מקובלים לפני

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ארצה" - מל' רצון

"ושלם" - מל' שלמים

"מריאכם" - בהמות פטומות וכן ויזבח שור ומריא (ש"ב שמואל ב ז) 

מצודת דוד

"ושלם מריאיכם" - השלמים מה שאתם מביאים מריאים לא אביט אליהם ואינם לרצון

"ומנחותיכם" - ואף המנחות שאתם מעלים לא ארצה בהם

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"המון" - מל' המייה

"שריך" - מל' שיר

"וזמרת" - מל' זמר

"נבליך" - הוא כלי נגון 

מצודת דוד

"וזמרת נבליך" - מה שהם מזמרים לפני בכלי נבל לא אשמע כי אינם ערבים עלי

"המון שיריך" - המיית השיר מה שהלוים משוררים לפני

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הגשתם" - ענין הקרבה 

מצודת דוד

"הזבחים" - ר"ל וכי הכל תלוי בזבחים וכי הגשתם לפני במדבר זבחים ומנחות בכל ימי משך מ' שנה שהלכתם בו הלא באותן הימים לא עשו אלא פסח אחד וגם עולות לא קרבו כן ארז"ל וכאומר וכי לא הייתי אז מרוצה לכם בזולת הקרבנות

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ונשאתם" - מל' משא וסבל

"סכו' כיון כוכב" - הם שמות מיני עכו"ם 

מצודת דוד

"ונשאתם" - ר"ל הואיל ואין הכל תלוי בקרבנות א"כ לא יגינו עליכם ותלכו גולה ועל צואריכם תטענו את הפסל של העכו"ם סכות שקבלתם עליכם למלך ולאלוה ואת העכו"ם כיון שעשיתם צלמו לעבוד לפניו ואת העכו"ם כוכב וגו' כי האויב יכריחום להביאם עמהם בגולה

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מהלא'" - להלן ורחוק 

מצודת דוד

"מהלאה לדמשק" - רחוק מדמשק משם ולהלן