מצודות על עמוס ב ח


מצודת דוד

"ויין ענושים ישתו" - מענשים את המסרב לתת כסף ובו יקנו יין ושותין בבית העכו"ם

"ועל בגדים חבולים יטו" - ממשכנין בגדי המסרבים במשפטם ומטים עצמן לסמוך עליהם בעת הסעודה מה שהם סועדים אצל כל מזבח העשוי לפסילים

מצודת ציון

"חבולים" - ענין משכון כמו לא יחבול רחים (דברים כד)

"יטו" - מל' הטייה ר"ל ישענו

"ענושים" - מל' עונש ממון