מצודות על מלכים ב ה


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גבור חיל מצורע" - כאומר הנה בהיותו גבור חיל חשק לרדת בכל עת אל המלחמה ומפני צרעתו מנע והיה מיצר בעבור זה

"ונשא פנים" - הכל היו נושאים לו פנים לכבדו כי על ידו באה תשועה לארם ואמרו רבותינו ז"ל (ילקוט שמעוני רמז רכב) שהוא משך הקשת לתומו והרג את אחאב

"איש גדול" - רצה לומר חשוב לפניו וגו'

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותהי וגו'" - היתה משמשת לפני אשת נעמן

"יצאו גדודים" - כשהולכין מעצמן מתי מספר לשלול באשר ימצאו קרוי גדוד

"נערה קטנה" - גם קטנה תקרא נערה וכן (ישעיהוו יא ו) ונער קטן נוהג בם 

מצודת ציון

"וישבו" - מלשון שביה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אחלי אדוני" - אם בקשת אדוני תהיה לפני הנביא אז מבלי ספק ירפאו מצרעתו ונקרא רפואת המצורע בלשון אסיפה לפי שבעודו בצרעתו מחוץ למחנה מושבו וכאשר יתרפא יאסף ויכנס אל המחנה וכן נאמר (במדבר יב טו) עד האסף מרים 

מצודת ציון

"גברתה" - אשת אדונה

"אחלי" - ענין בקשה כמו (שמות לב יא)ויחל משה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויבא וגו'" - נעמן סיפר הדבר לפני המלך

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויקח בידו" - מנחה להנביא

"לך בא" - אל הנביא

"אל מלך ישראל" - שהוא יצוה את הנביא על זאת 

מצודת ציון

"ספר" - אגרת

"חליפות" - כן יקראו הבגדים כי בהסיר האחת יחלוף אחרת תחתיה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואספתו" - לא שהיה דעת מלך ארם שמלך ישראל יאספו מצרעתו רק דבריו היו שהוא יצוה את הנביא לאספו מצרעתו

"ועתה" - לא פירש הכתוב מה כתב בראשית אמריו כי היה כמנהג לפקדו בשלום וסוף דבריו היה שאמר ועתה וגו'

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אך דעו נא" - כאומר הלא לא נעלם ממנו שלא אוכל לה אבל הכוונה למצוא עלילה להלחם בי

"האלהים אני" - וכי אני אלהים להיות בידי להמית ולהחיות כי זה וגו' כי אין מי יוכל לרפאות המצורע אלא מי שבידו להמית ולהחיות ומגודל רשעו לא האמין בהנביא וחשב אשר שלח שהוא בעצמו ירפאו

"ויקרע בגדיו" - מחמת חרדה 

מצודת ציון

"מתאנה" - מבקש עלילה כמו (שופטים יד ד)תואנה הוא מבקש

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וידע" - לא למענך ארפאו כי אם למען קדושת השם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישוב בשרך לך" - כי על ידי הצרעת רזה משמן הבשר ומעתה ישוב לך הבשר ואף תהיה טהור מן הצרעת 

מצודת ציון

"מלאך" - שליח

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אלי יצא וגו'" - חשבתי כי לכבודי יצא אלי ויעמוד לפני על רגליו כדרך הכבוד שעושים בני אדם לשרים הגדולים ובדבר הרפואה חשבתי שיקרא בשם ה' וינופף ידו אל מקום הצרעת להשפיע שם הרפואה על פי נס ובאופן זה יאסף המצורע 

מצודת ציון

"והניף" - מלשון הנפה והרמה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלא טוב" - רצה לומר אבל באמרו רחץ וטהר נראה אם כן שאמר מדרך רפואה טבעית והלא בוודאי אין ממש בדבריו כי נהרות דמשק טובים המה מכל מימי ישראל והלא בתמידות אני רוחץ עצמי בהם וכי טהור אני בתמיה אם כן כמו שלא הועילו לי נהרות דמשק כן לא יועילו מי הירדן

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דבר גדול" - אם הנביא היה אומר לך דבר טורח גדול בכדי שתטהר הלא מהראוי היה שתעשה ומכל שכן שאמר לך דבר קל רחץ ובזה תטהר ומדוע אם כן תמנע לעשות 

מצודת ציון

"אבי" - רצה לומר שר וקצין כהאב על הבן

"ואף כי" - הוא כענין כל שכן

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויטהר" - נעשה טהור מן הצרעת

"כבשר נער קטן" - רצה לומר צחה ומזהירה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעמד לפניו" - כעבד לפני האדון

"ועתה" - בעבור הרפואה וההודאה הזאת קח ממני מנחה 

מצודת ציון

"ברכה" - מנחה כמו (בראשית לג יא)קח נא את ברכתי

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עמדתי לפניו" - שאני רגיל לעמוד לפניו בתפלה

"אם אקח" - רצה לומר עונש שבועה יהיה עלי אם אקח 

מצודת ציון

"ויפצר" - ענין רבוי הדברים ופתוי

"וימאן" - לא רצה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי לא וגו'" - כי מעתה לא אעשה עוד עולה וגו'

"ולא יותן" - בשאלה אמר לתת לו אדמה מעפר ארץ ישראל בשיעור משא שני פרדים לשאתם לארצו למלאות מהם מזבח לזבוח עליו לה' ולא רצה לקחת מבלי רשות הנביא 

מצודת ציון

"ולא יתן" - הוא מלשון שאלה וכן (שמואל ב יג כו)ולא ילך אתנו אמנון

"צמד" - זוג

"פרדים" - הם הנולדים מן הסוס והחמור

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בהשתחויתי" - ובדבר ההשתחואה ההיא יסלח לי ה'

"לדבר הזה" - שאל מהנביא שיעתיר בעבורו לה' לסלוח לו על הדבר האמור בענין

"והוא נשען על ידי" - בעת בואו להשתחות ובעל כרחי אשתחוה גם אני עמו 

מצודת ציון

"בית רמון" - בית עבודת גלולים ששמה רמון

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כברת" - הוא מיל וכן (בראשית מח ז)כברת ארץ

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאמר" - חשב בלבו

"הנה חשך" - רצה לומר מנע את נעמן מליתן הואיל ומנע עצמו מקחת מידו

"חי ה'" - כאומר הריני נשבע שלא יהיה כן כי אם ארוץ אחריו ואקח ממנו דבר מה 

מצודת ציון

"חשך" - מנע כמו (שם כב טז) ולא חשכת

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויפול" - ענין הטיה כמו (שם כד סד) ותפול מעל הגמל

"השלום" - בה"א השאלה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויפרץ בו" - נעמן הפציר בגחזי לקחת ככרים ובתחילה מיאן גחזי לבל ירגיש נעמן שבא מדעת עצמו

"ויצר" - נעמן קשר ככרים וגו' ונתנם לעבדיו לשהם ישאו אותם

"הואל" - כי חפץ היה להרבות במנחה להנביא 

מצודת ציון

"הואל" - רצה כמו (לקמן ו ג) הואל נא ולך

"ויפרוץ" - הוא הפוך מן ויפצר והיא היא

"ויצר" - וקשר כמו (ישעיהו ח טז)צור תעודה

"חריטים" - מין כיסים וכן (שם ג כב) והמטפחות והחריטים

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויפקד" - הניחם בבית שמור

"את האנשים" - נערי נעמן

"אל העופל" - אל המגדל וכן (ישעיהו לב יד) עופל ובחן או כמו האופל באל"ף ורצה לומר למקום חושך לבל יראה מי

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מאין" - מהיכן תבוא 

מצודת ציון

"אנה ואנה" - לפה ולפה

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולקחת בגדים" - ואפילו אם היה נותן לך בגדים וזיתים וגו' לא היה לך לקחת עם שהוא עושר רב

"לא לבי הלך" - רצה לומר עם שאני ישבתי פה וכי לא הלך לבי עמך כאשר הפך איש וגו'

"העת" - וכי בעת ההיא ראוי לקבל ממנו את הכסף הלא באה היא בדבר הנס וכי ראוי להנות מן הנס במקום שאין דחק

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כשלג" - כי הצרעת לבנה היא וכמו שנאמר (ויקרא יג ד) ואם בהרת לבנה

"וצרעת" - יחסר ראשית הדברים וכאומר הכסף נתון לך וגם הצרעת