מצודות על מלכים ב ו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"המקום" - בית מדרשם

"צר ממנו" - דחוק הוא להחזיק את כולנו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משם" - מן היער הסמוך אל הירדן 

מצודת ציון

"קורה" - עץ עב כמו (שיר השירים א יז)קורות בתינו ארזים

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הואל" - רצה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויגזרו" - ענין חתוך כמו (מלכים א ג כה)גזרו את הילד

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והוא שאול" - הגרזן שאולה בידי ואין לי לשלם מחירו

"אהה" - הוא ענין לשון צעקת יללה

"מפיל הקורה" - אל הירדן להשיטה אל מקום הנרצה

"ואת הברזל" - הקורה נפלה אל המים ועם הברזל הוא הגרזן

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אנה נפל" - איה המקום שנפל בה

"ויקצב" - חתך חתיכת עץ 

מצודת ציון

"ויקצב" - ענין כריתה וחתוך וכן (שיר השירים ד ב)כעדר הקצובות

"ויצף" - שט למעלה כמו (דברים יא ד)אשר הציף

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הרם לך" - הגבה לך את הברזל

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל מקום פלוני אלמוני תחנותי" - רצה לומר נהיה חונים במקום מכוסה ונעלם ולא רצה לגלות בפני כולם וזהו בכדי לארוב על מלך ישראל 

מצודת ציון

"פלוני" - מכוסה

"אלמוני" - מלשון אלם כי לא ידובר בו וכן (שמואל א כא ג)ואת הנערים יודעתי אל מקום פלוני אלמוני

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נחתים" - ענין ירידה כמו (יואל ד יא)הנחת ה גבוריך כי במקום מורד ירדו להסתר

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא אחת" - לא פעם אחת לבד וגו' כי אם פעמים רבות הזהירו הנביא ומצאם אמתיים ונשמר שמה

"ונשמר שם" - והיה המלך נשמר משם כאשר ראה שאמת הדבר

"וישלח" - שלח אל המקום שאמר לו הנביא שבני ארם נסתרים בה והזהירו מלעבור בה ושלח שם לדעת אם האמת אתו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מי משלנו" - מי מאנשינו הולך אל מלך ישראל ומגלה מסתרינו

"ויסער" - אחזו רעדה כמרוח סערה בעבור זאת

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יגיד למלך" - כי יודע הוא בנבואה

"לוא" - אין מי מאנשינו מגלה המסתר

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"איכה הוא" - אנה הוא כמו (שיר השירים א ז)איכה תרעה ואם (פירוש למרות) שהוא בחול"ם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כבד" - הרבה

"ויקיפו" - וסבבו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"איכה נעשה" - איך נעשה להמלט

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי רבים" - הרכב אשר הם בעזרתנו המה מרובים מאשר עמהם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פקח נא" - לראות דבר רוחני

"והנה ההר וגו'" - ואף על פי שלא היה נעזר בזה כי אם במה שהוכו בסנורים מכל מקום הועיל בזה להשתיק הנער מצעקתו כי הצעקה היה סיבה שירגישו הארמים אשר אלישע ישנו פה 

מצודת ציון

"פקח" - פתח

"נא" - עתה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וירדו" - הארמים ירדו אל אלישע

"בסנורים" - הוא העדר הראיה וההכרה האמיתית וכן נאמר בסדום (בראשית יט יא) הכו בסנורים וגו' וילאו למצוא הפתח

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל האיש" - הוא הנביא

"לא זה הדרך" - רצה לומר תעיתם בדרך בעת הלכתם אל דותן ולא זהו העיר דותן

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פקח" - רצה לומר יוסר מהם מכת הסנורים

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"האכה" - בשאלה אמר האם אכה אותם 

מצודת ציון

"אבי" - רצה לומר רבי

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"האשר שבית" - האם הם אשר שבית אתה לשתכה בהם הלא בנס הובאו ומה לך להם 

מצודת ציון

"האשר" - בה"א התימה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויכרה" - עשה להם סעודה גדולה

"ולא יספו וגו'" - לא באו עוד באופן זה לארוב עליהם בראותם כי הנביא מגלה מסתורם 

מצודת ציון

"ויכרה" - עשה סעודה כמו (איוב מ ל)יכרו עליו חברים

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויקבוץ" - לבוא בגלוי ובפומבי ולזה קבץ כל עמו

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד היות" - כל כך נתחזק הרעב עד שהיה נמכר ראש חמור בשמונים שקלי כסף

"והנה צרים" - כאומר מלבד הרעב מסיבת חסרון התבואה נתוסף עוד הרעב בעבור שהיו צרים עליה ולא הניחו להביא מאכל אל העיר 

מצודת ציון

"דביונים" - צואה הזב מן היונים כי אשר יזוב (ויקרא טו כה)תרגומו ארי ידוב ובהם היו מדליקין האש לחסרון העצים בעבור המצור

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל יושעך ה'" - חשב אשר שאלתה על המזון ואמר לה ה' הוא אין מושיעך ועם שבידו להושיעך ואני מאין אושיעך וכי בתבואה מן הגורן או ביין מן היקב הלא אין עמדי וכאומר לא יקרא אין מושיע כי אם מי שבידו להושיע ולא זולת 

מצודת ציון

"היקב" - הוא גת היין

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאמר" - חזר המלך לשאלה מהו המבוקש לך כי שוב חשב שמא שאלתה בדבר אחר

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ותחביא" - הסתירה

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מבית" - מבפנים לבגדיו וראוהו דרך הקריעה

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם יעמוד וגו'" - כי אסירו על כי בידו לעתור לה' להסיר הרעב ואינו חושש

"כה יעשה וגו'" - הוא ענין שבועה וגזם ולא אמר

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלא קול" - עודו מדבר עמהם אמר הלא עתה נשמע לי בנבואה קול רגלי אדוניו המלך אשר הולך אחרי המלאך אשר שלח

"ראו וגו'" - הסתכלו עת ביאת המלאך לפה וסגרו אז את הדלת ודחקוהו עם הדלת אל החוץ

"בן המרצח" - את אחאב קורא מרצח לפי שמה שהרגה איזבל את כל הנביאים היה בהסכמת דעת אחאב

"בטרם" - עד לא בא השליח אמר אלישע אל הזקנים הראיתם רצה לומר האם אתם נותנים לב לדבר הזה אשר שלח בן המרצח להסיר ראשי כי בנבואה נאמר לו

"וישלח" - המלך שלח אל אלישע לפני בואו שמה לשמרו לבל יברח עד יבא הוא ולהרגו בפניו 

מצודת ציון

"הראיתם" - בה"א השאלה

"ולחצתם" - ענין דחק

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאמר" - כאשר בא גם המלך אמר המלאך אל המלך הנה רעת הרעב באה היא מה' לתשלום גמול הפשעים ואם אוסיף לפשוע לשלוח יד בנביאו אם כן מה היא התקוה אשר אוחיל עוד לה' הלא לא יוסיף לרחם עוד בעבור העון הזה ומפני כבוד המלכות תלה הדבר בעצמו

"יורד אליו" - אל אלישע הביתה כי בשמעם שגם המלך יבוא חדלו מלסגור הדלת מפני כבוד המלכות 

מצודת ציון

"אוחיל" - אקוה כמו (איכה ג כא)על כן אוחיל לו