מצודות על מלכים א כ


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וסוס ורכב" - רצה לומר הרבה סוס ורכב כראוי לל"ב מלכים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כדברך" - כאשר דברת כן הוא כי חשב שכל שאלת בן הדד היה להיות הכל תחת ממשלתו ולהטיל עליהם המס ושעבוד ולעשר כספו וזהבו ולכן הודה לו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי שלחתי וגו' לי תתן" - רצה לומר לבבי לא כן ידמה כי מה ששלחתי אליך וגו' הכוונה ההיא אשר תתן אותם לי

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וחפשו" - ענין דרישה וביקור 

מצודת דוד

"כי אם כעת מחר" - רצה לומר כי כשלא תתן בעצמך ואם אהיה מוכרח לשלח עבדי אליך כעת הזאת למחרת לחפש את אשר בביתך לקחת בעל כרחך הנה דע לך שהמה יקחו כל מחמד עיניך מלבד הכסף והזהב

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא מנעתי ממני" - רצה לומר וכי לא אמנע ממנו בתמיה

"כי רעה זה מבקש" - אין דעתו על השלום כי אם במלחמה כי שואל דברים שאי אפשר למלאותם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ולא תאבה" - ולא תרצה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והדבר הזה" - מה שאתה שואל עתה לתת לך הכל

"כל אשר וגו' בראשונה" - רצה לומר דבר המובן בשאלה הראשונה שנהיה תחת ממשלתך

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ישפוק" - כמו יספוק בסמ"ך והוא מלשון ספוק ודי

"לשעלים" - הוא ענין אגרוף וכן (ישעיהו מ יב)מי מדד בשעלו מים

"אשר ברגלי" - ההולכים עמי ואחרי וכן (שופטים ד י)ויעל ברגליו 

מצודת דוד

"כה יעשון וגו'" - הוא ענין שבועה וגזם ולא אמר ורבים כמוהו במקרא

"אם ישפוק" - אם העפר אשר בשומרון יהיה די לכל העם אשר אתי אם יקח כל אחד ממנו מלא אגרופו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יתהלל" - יתפאר

"כמפתח" - ענין התרה 

מצודת דוד

"אל יתהלל וגו'" - רצה לומר החוגר חרבו לרדת למלחמה אין לו להתהלל כאשר יתהלל הפותח ומתיר חגורת חרבו בשובו מן המלחמה בנצחון וכאומר עדיין אין לו להתהלל כי מי יודע מי ינצח במלחמה

"דברו" - אמרו אל בן הדד

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בסכות" - מפני החמה עשו להם סוכות

"שימו" - הזמינו מלחמה על העיר

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ההמון" - ענין רבוי 

מצודת דוד

"נביא אחד" - אמרו רבותינו ז"ל (סדר עולם ראה סנהדרין פט ב וברש"י שם ד"ה חבריה דמיכה) שהוא מיכיהו בן ימלה

"הראית" - רצה לומר האם אתה נותן לב לגודל רבוי העם ועם כל זאת הנני נותנו בידך

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מי יאסור המלחמה" - ראש המלחמה נקרא אוסר על כי מעמיד הוא את אנשי המלחמה וקושר אותם באזהרות בעניני המלחמה וכן (דברי הימים ב יג ג) ויאסור אביה את המלחמה

"בנערי שרי המדינות" - משרתי שרי המדינות שבארץ ישראל והמה מתי מספר ואינם מלומדי מלחמה וזהו בכדי שיהיה הנס עוד יותר גדול להפליא

"במי" - מי הם אשר יצאו בראש למלחמה לשימסרו בידם

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואחריהם" - רצה לומר ללכת אחריהם כי נערי שרי המדינות הלכו בראש כדבר ה'

"כל בני ישראל" - רצה לומר לא היה עוד ביניהם אנשי מלחמה או שהמה היו הכשרים בכל בני ישראל וכמו שכתוב למעלה (יט יח) והשארתי בישראל שבעת אלפים כל הברכים אשר לא כרעו לבעל וגו'

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עוזר אותו" - שהיה כל אחד עוזר לו

"שתה שכור" - שתה עד שנשתכר מרוב היין

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישלח בן הדד" - לדעת מה נעשה בהיותם צרים על העיר

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם לשלום וגו'" - רצה לומר בין כך ובין כך תפשום והפוך המלות ליופי המליצה או חיים הוא ענין זריזות וכן (שמואל ב כג כ) בן איש חי וכה אמר להם אם תראו שהם יצאו לשלום להמסר עצמם לשבי וזהו בהיותם יוצאים בעצלות ובשפלות ידים ובהיות כן אין ראוי ונכון לתופשם לזאת תפשום חיים רצה לומר בזריזות רב טרם יאמרו הם שיצאו לשלום ואם תראו שיצאו למלחמה כי יצאו חיים רצה לומר מזורזים ביד רמה כמשפט יוצאי מלחמה אזי תפשום לבד ואין צורך אל הזירוז

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואלה יצאו" - ואלה הם אשר יצאו נערי שרי המדינות והחיל הם שבעת האלפים

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ופרשים" - גם פרשים נמלטו עמו

"איש אישו" - כל איש מהם הרג את הבא למולו לתפשו חיים

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לתשובת השנה" - לעת תשוב השמש לצאת מהנקודה היוצאה עתה ממנה

"עלה עליך" - למלחמה

"לך התחזק" - רצה לומר הכן עצמך למלחמה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם לא" - רצה לומר אז תראה אם לא נחזק מהם כי הדבר ברור אשר נחזק במישור

"אלהי הרים אלהיהם" - אלהי ישראל מושל בהרים לבד (ויתכן שחשבו כזאת על אשר נתן התורה לישראל על ההר)

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פחות" - שלטונים וכן (חגי א א)פחת יהודה 

מצודת דוד

"ואת הדבר וגו'" - לכשיהיה עוד סבה לנצח אותם

"הסר המלכים" - לבל יאסרו הם המלחמה כי על כי מלכים הם יקרה נפשם בעיניהם ואינם מכניסים עצמם בסכנה לרדת בעומק המלחמה למען יקנו כבוד על ידי הנצחון כי מכובדים הם מצד המלוכה אבל הפחות אין נפשם יקרה בעיניהם כל כך ומפני הכבוד יסתכנו לרדת בעומק המלחמה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כחיל הנופל" - ואין מהצורך להרבות יותר מבראשונה

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויפקוד" - ענין מנין 

מצודת דוד

"ויפקוד" - לראות אם נתמלא כשיעור חיל הנופל

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וכלכלו" - מלשון כל

"חשפי" - הוא ענין עדר ואין לו דומה 

מצודת דוד

"מלאו וגו'" - אמר דרך גוזמא לרוב העם

"כשני חשפי עזים" - נערי שרי המדינות לבד ושבעת האלפים לבד

"התפקדו וכלכלו" - מאז התפקדו במלחמה הראשונה והיו כולם קיימים ולא נפקד מהם איש

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאמר" - כפל מלת ויאמר כי אמר לו פעם ב' לחזק לבבו

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נוכח" - מול

"המלחמה" - עם המלחמה

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חדר בחדר" - חדר לפנים מחדר להסתיר עצמו

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מלכי חסד" - להתחסד עם אויביהם

"נשימה נא שקים וגו'" - להראות הכנעה ללכת כשבויי מלחמה לבושי שקים והחבלים בראשיהם מוכנים לתלותם בהם

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"העודנו חי" - וכי הוא עדיין חי ולא הומת במלחמה כי מעתה לא יפחד כי חביב הוא לי כאח ולא יעשה לו מאומה רע

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ינחשו" - מלשון נחוש וסימן טוב וכן (בראשית ל כז)נחשתי ויברכני ה ורוצה לומר ביאתך לי לסימן טוב ויברכני ה'

"ויחלטו" - התרגום של לצמיתות (ויקרא כה כג) הוא לחלוטין וענינו דבר המתקיים מבלי השתנות 

מצודת דוד

"והאנשים" - עבדי בן הדד

"ינחשו וימהרו ויחלטו הממנו" - רצה לומר בשמעם שאמר אחי הוא היו מחזיקים הדבור לניחוש וסימן טוב ולזה מהרו והחליטו הדבור היוצא ממנו וחזרו ואמרו גם המה אחיך בן הדד

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואני בברית" - זה מדברי אחאב שהשיב ואמר לו כאשר תכרות לי ברית על זה אז אשלחך לנפשך

"וחוצות" - בעיר המלוכה דמשק תעשה לך שווקים כאילו היתה עירך

"ויאמר" - בן הדד אל אחאב

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וימאן" - לא רצה 

מצודת דוד

"בדבר ה'" - בשליחתו של ה'

"הכיני נא" - הוא למשל על אחאב שנצטוה להרוג את בן הדד

"מבני הנביאים" - הוא מיכיהו בן ימלה (סנהדרין פט ב)

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ופצוע" - מכה המוציאה דם

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויתחפש" - ענין השתנות המלבוש וכן (לקמן כב ל) התחפש ובוא

"באפר" - בצעיף והוא הפך מן פארי המגבעות (שמות לט כח)שהוא מענין היופי והשבח שיש להאדם כשהצעיף בראשו 

מצודת דוד

"ויעמוד למלך" - עמד על הדרך להמתין עד יעבור המלך

"ויתחפש באפר" - שינה עצמו בלבוש אפר אחר לשומו ממעל לעיניו וזהו בכדי שלא יכירו המלך על ידי לבוש האפר אשר לו

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והוא צעק" - כאלו קובל על המכות אשר הוכה ממי שהפקיד בידו האיש

"אם הפקד יפקד" - אם יברח ויהיה נחסר כמו (במדבר לא מט) ולא נפקד ממנו איש

"תשקול" - לידי תשקול לפרוע בעדו

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חרצת" - גזרת וחתכת כמו (ישעיהו י כב)כליון חרוץ 

מצודת דוד

"כן משפטך" - או נפש או ככר כסף כי כן חרצת וגזרת על עצמך

"איננו" - כי ברח

"עושה הנה והנה" - עשיתי מלאכתי ומתעסק כאן וכאן

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חרמי" - ענין רשת כמו (מיכה ז ב)יצודו חרם 

מצודת דוד

"והיתה נפשך" - דומה לשומר האיש על שהניחו לברוח יותן נפשו תחתיו ועם כי כבר עשה משל על זה בדבר הממאן להכותו בדבר ה' כי כמו שהכה האריה את הממאן להכותו כן ימות אחאב על אשר מיאן להמית את בן הדד מכל מקום עשה שוב משל בכדי שאחאב בעצמו יפסוק הדין ויאמר כן משפטך אתה חרצת כאילו פסק אחאב גם על עצמו על כי היותו דומה לו

"את איש חרמי" - שלחת מידך את בן הדד אשר לכדתי אותו כמו הצודה את הדג בחרמו על כי לא היה לו מקום לנוס

פסוק מג

לפירוש "פסוק מג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"סר" - רוצה לומר סרה מעמו הרצון והדבור וכמו שכתוב (לקמן כא ה) מה זה רוחך סרה

"וזעף" - ענין כעס כמו (מיכה ז ט)זעף ה אשא 

מצודת דוד

"על ביתו" - אל ביתו והוא מקום מלונו מחוץ לאפקה מקום המלחמה ומשם בא אל שומרון