מצודות על מלכים א כא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אצל היכל אחאב" - אשר היה לו ביזרעאל

"אשר ביזרעאל" - אשר עמד ביזרעאל

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מחיר" - דמיו ערך שויו 

מצודת דוד

"אם טוב בעיניך" - אם חפץ אתה יותר בממון

"מחיר זה" - מחיר כרם זה

"לגן ירק" - לגדל בו הירק

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חלילה לי מה'" - חולין הוא לי בעבור מצות ה' שאמרה התורה (ויקרא כה כג) והארץ לא תמכר לצמיתות

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויסב" - החזיר פניו אל הקיר כדרך המיצר ודואג

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רוחך סרה" - סר ממך הרצון והדבור כמו (במדבר יד כד) רוח אחרת וכמו (ישעיהוו יא ד) ברוח שפתיו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אדבר" - כמו דברתי עתיד במקום עבר

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויטב לבך" - רצה לומר היה שמח

"עתה תעשה מלוכה" - אמרה בתמיה וכי בדבר שאתה עושה עתה תנהיג את המלוכה וכאלו אמרה הן ראוי למלך להתגבר ולהתחכם שימולא רצונו ולא להיות סר וזעף

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ספרים" - אגרות על שם שבהן יסופר דברים

"החורים" - השרים וכן (נחמיה ה ז)ואריבה את החורים 

מצודת דוד

"ותחתום בחותמו" - חתמה האגרת בחותם טבעתו

"היושבים" - במושב זקני העיר עם נבות

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קראו צום" - על כי ביום הצום הדרך הוא להתקבץ זקני העיר לפשפש במעשה אנשי העיר

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ברכת" - הוא כנוי הקללה

"אלהים ומלך" - להגדיל הקצף לסקלו מהר

"בני בליעל" - כי כשרים לא יעידו שקר

"ויעידהו" - יעידו עליו וחזר ופירש על נבות

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"רש" - מלשון ירושה

"מאן" - לא רצה 

מצודת דוד

"קום רש" - כי הרוגי מלכות נכסיהן למלך (סנהדרין מח ב)

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לקקו" - ענין לחיכה כמו (שופטים ז ה) "אשר ילק בלשונו". 

מצודת דוד

"גם אתה" - בא כפול לתוספת ביאור

"הרצחת" - כי מדעתו עשתה איזבל, ולזה אמר לו: היתכן שרצחת את נבות כאויב, וגם ירשת אותו כקרוב אהוב?!

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"התמכרך" - מרוב השתדלותו בעבירות חשבו כאילו מכר עצמו לעשות הרע

"מצאתי" - רצה לומר הן מצאתי אותך חייב בדבר כי ידעתי אשר נעשתה מדעתך

"המצאתני אויבי" - אתה אויבי וכי מצאת אותי חייב ואשם בדבר זה כאומר הלא איזבל עשתה זאת ולא אני וחשב לכחש בפני הנביא כאילו לא נעשתה מדעתו

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בישראל" - רצה לומר בפרסום רב למען יוסרו הכל

"עצור" - העושר הכנוס בבית

"ועזוב" - המקנה הנעזב בשדה

"משתין בקיר" - זה הזכר כי עושה קלוח מה שאין כן הנקבה

"ובערתי" - אפנה אחריך לבל ישאר שארית מה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בחל" - היא חומה נמוכה כמו (שמואל ב כ טו)ותעמוד בחל

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הסתה" - ענין פתוי 

מצודת דוד

"רק לא היה וגו'" - רצה לומר הסיבה שהרשיע אחאב מכולם רק באה בעבור אשר הסיתה אותו איזבל אשתו

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הוריש" - גירש 

מצודת דוד

"ויתעב מאד" - עשה מעשים תעובים ללכת אחר העבודת גלולים כאנשי האמורי

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אט" - בנחת וכן (שם יח ה) לאט לי לנער 

מצודת דוד

"ויהלך אט" - הלך בנחת הנה והנה כדרך אדם הדואג ומתאבל ומחשב מה לעשות לתקן הדבר

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הראית" - האם נותן אתה לב לראות אשר נכנע אחאב מלפני ורצה לומר לא מפחד העונש כי אם מגדולת האדון ה'