מצודות על מלכים א יד


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למלך" - שאהיה למלך ונראה אם כן בזה שדבר ה' בפיו אמת

"והשתנית" - שני כסותך למען לא ידעו הרואים אשר את אשתי כי חשב פן כשידעו אשר היא הולכת אל הנביא יחקרו לדעת מה דבר עמה ויהיה לו למוקש

מצודת ציון

"והשתנית" - מלשון שנוי

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"בידך" - עמך וברשותך

"ונקודים" - פת יבש מתובל בתבלין על כי המה מנוקדים ומנומרים ממראה התבלין

"ובקבוק" - כלי שפיו צר וכן (ירמיהו יט א)וקנית בקבוק

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"קמו עיניו משיבו" - לפי שדרך העין להתנענע בעת הראות אבל כשנעדר הראות מן העין תקום ותעמוד במקום אחד

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והיא מתנכרה" - עושה עצמה כנכרית כאלו אינה אשת ירבעם

"כזה וכזה" - הדברים שאמר לה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למה וגו'" - רצה לומר למה לך להתנכר לבל יכירך מי הלא אנכי שלוח בחזות קשה רק אליך לא יודע לאיש ואין לך צורך להתנכר

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"הרמותיך" - מלשון תרומה ורצה לומר הפרשתיך

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מכל אשר היו לפניך" - רמז בזה לשלמה ולרחבעם

"אחרי גוך" - כהמשליך דבר מה לאחוריו לבל יראהו

מצודת ציון

"ומסכות" - עבודת גלולים העשויים בהתכת המתכת וכן (שמות לד יז)אלהי מסכה

"גוך" - גופך כמו (משלי כו ג)ושבט לגו כסילים

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כאשר יבער" - רצה לומר כאשר המבער יבער את הצואה מבלי ישאיר שארית כן אבערו עד תומו

"משתין בקיר" - הוא הזכר כי עושה קלוח ומשתין בקיר ולא כן הנקבה

"עצור" - העושר שהוא עצור ומעוכב בתוך הבית

"ועזוב" - המקנה שהוא עזוב בשדה

"בישראל" - רצה לומר בפרסום רב למען יוסרו

מצודת ציון

"ובערתי" - ענין הפנוי מהמקום כמו (דברים כו יג)בערתי הקדש

"הגלל" - הצואה כמו (יחזקאל ד טו)גללי האדם

"תמו" - מלשון תם והשלמה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי ה' דבר" - ובידו לקיים

"לירבעם" - מבית ירבעם

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בבית ירבעם" - בכל בית ירבעם נמצא רק בו דבר טוב

"דבר טוב" - לא פירש מהו הדבר הטוב ורבותינו ז"ל אמרו שבטל משמרתו ועלה לרגל

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומה גם עתה" - רצה לומר גם מה אשר יולדו מעתה

"זה היום" - רצה לומר האנשים אשר הם זה היום בעולם שכבר נולדו

מצודת ציון

"עתה" - כמו מעתה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מכעיסים" - המכעיסים

"מעבר לנהר" - הוא נהר גוזן כי לשם גלו כמו שנאמר במלכים ב' (יז ו יח א) ובדברי הימים (א ה כו)

"כאשר ינוד הקנה" - אשר לרוב רכותו יתנודד במעט רוח ויכה את עצמו בהעומד אצלו

מצודת ציון

"ונתש" - ענין עקירה כמו (ירמיהו א י)לנתוש ולנתוץ

"וזרם" - יפזרם כמו (שם טו ז) ואזרם במזרה

"אשריהם" - הוא אילן הנעבד

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר חטא" - הוא עצמו

"ואשר וגו'" - בעשות להם עגלי הזהב

"ויתן את ישראל" - לדבר העונש הנזכר

מצודת ציון

"בגלל" - בעבור כמו (בראשית לט ה)בגלל יוסף

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בסף הבית" - יתכן שעמד הבית בקצה העיר כי הנביא אמר לה בבואה רגליך העירה

"תרצתה" - אל תרצה והיא היתה עיר המלוכה עד עמרי שבנה את שומרון

מצודת ציון

"בסף" - האסקופה נקראה גם היא סף כמו המזוזות וכן (שופטים יט כז)וידיה על הסף

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על ספר וגו'" - ספר מיוחד היה להם כתבו בו כל הקורות והספורים

"ואשר מלך" - מענין המלוכה אשר מלך

"אשר נלחם" - מהמלחמות אשר נלחם

מצודת ציון

"הנם" - הנה הם

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ושם אמו" - בא לומר שהנה נדמה להמקור אשר חוצב ממנה כי אמו היתה בת עובדי כוכבים ומזלות

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מכל אשר עשו" - יותר ממה שהכעיסו אבותם בימי השופטים

מצודת ציון

"ויקנאו" - הרגיזו כמו (דברים לב טז)יקניאהו בזרים

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותחת כל עץ רענן" - חוזר הוא על הבמות והמצבות

"גם המה" - כמו שבנו בני עשרת השבטים

"להם" - לעצמם

מצודת ציון

"במות" - בנין גבוה לעבודת גלולים מקום יעמדו בו המזבחות

"ומצבות" - מזבחות מאבן אחת

"רענן" - ענין לחות ורטיבות כמו (תהלים צב יא) בשמן רענן כי על ידי זה הוא מרובה בענפים

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"קדש" - ניאוף כמו (בראשית לח כא)איה הקדשה

"הוריש" - גירש כמו (שופטים יא כג)הוריש את האמורי

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואת הכל" - ולא השאיר מהם כלום

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"והפקיד" - מלשון פקדון והנחה

"על יד" - כמו ביד

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והשיבום" - אחרי בוא לבית המלך

"ישאום הרצים" - להגן עליו מהאויב הבא פתאום

מצודת ציון

"מדי" - מתי רוצה לומר בכל זמן כמו (שמואל א א ז)מדי עלותה

"תא" - ענין חדר מה כמו (יחזקאל מ יג)מגג התא

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומלחמה היתה" - עם כי שב מלהלחם בדבר הנביא כמו שנאמר למעלה מכל מקום לאחר זמן חזר ונלחם עמו כל הימים עד מותו

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ושם אמו" - חזר וכתבו לומר שעד יום מותו נדמה במעשיו למעשה אמו