מצודות על מלכים א יג


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בדבר ה'" - רצה לומר בשליחות ה'

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נולד" - יהיה נולד

"ועצמות אדם" - כאומר הנה עתה שורפים עליך עצמות בהמה אבל אז ישרפו עליך עצמות אדם כמו שנאמר (מלכים ב כג טז) ויקח את העצמות מן הקברים וישרוף על המזבח

"מזבח מזבח" - כאילו ידבר אל המזבח ומדרך הקריאה לכפול שם הנקרא וכן (בראשית כב יא) אברהם אברהם

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ונתן ביום ההוא" - איש האלהים נתן מופת בעת ההוא לאמת דבריו

מצודת ציון

"מופת" - אות

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישלח" - הושיט ידו על הנביא לרמז לעבדיו לתפשו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותשב" - היה משיבה אליו ונתרפאת מעתה והיתה כבראשונה

"ותשוב" - רצה לומר שאוכל להשיב ידי

מצודת ציון

"חל" - ענין בקשה כמו (שמות לב יא)ויחל משה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"וסעדה" - אכול סעודה

"מתת" - מתנה כמו (קהלת ה יח)מתת אלהים היא

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולא תשוב בדרך" - לא תשוב למקומך בזה הדרך אשר הלכת הנה וכאילו לא יחפוץ לדעת מבוא העיר לשוב ולבוא בה

"צוה אותי" - המלאך הדובר בי צוני בדבר ה' וגו'

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויספרום" - מתחלה בא האחד וספר ואחר כך באו יתר בניו וספרו גם המה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויראו" - כמו ויראו בפת"ח ורוצה לומר שהראו לאביהם

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"חבשו" - ענין תקון האוכף

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"האלה" - שם אילן מה

"האתה" - בה"א השאלה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי דבר אלי" - רצה לומר דבר בא אלי על ידי המלאך שאמר בדבר ה' וגו'

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כחש לו" - אלה דברי כותב הספר שאמר הנה הנביא הזקן היה משקר לו כי לא בא אליו הנבואה להשיבו

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר השיבו" - הוא הנביא הזקן

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"מרית" - מלשון מרי ומרד

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"נבלתך" - אף גוף מת צדיק נקרא נבלה וכן (ישעיהו כו יט)נבלתי יקומון

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויחבש לו" - הנביא הזקן חבש את החמור להנביא אשר בא מיהודה

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר דבר לו" - אשר דבר עליו

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"אל החמור" - על החמור

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויספדו" - הנביא הזקן ובניו

"הוי אחי" - רצה לומר צר לי עליך רעי

"בקברו" - בהקבר אשר כרה נביא הזקן לעצמו

מצודת ציון

"הוי" - הוא ענין לשון יללה

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"עצמותיו" - זכר העצמות במקום הגוף כי הם מוסדי הגוף

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועל כל בתי הבמות" - אף שהנביא הבא מיהודה לא ניבא כי אם על המזבח אשר בבית אל הוסיף הוא להתנבאות על כל בתי הבמות וגו'

"בערי שומרון" - אמר על שם סופו כי עמרי בנאה לאחר זמן

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישב ויעש" - רצה לומר פעם אחר פעם

"החפץ" - כל הרוצה היה מחנך עצמו והיה מכהני במות

"אחר הדבר הזה" - אף כי ראה נפלאות ה' ביבושת ידו וקריעת המזבח ומיתת הנביא על אשר עבר מצות ה' עם כל זאת לא שב מדרכו

מצודת ציון

"ימלא את ידו" - הוא ענין חנוך כמו (שמות כט ט)ומלאת יד אהרן

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בדבר הזה" - בעבור עבודת הבמות היה הגמול להיות בית ירבעם חסר מן העולם

מצודת ציון

"לחטאת" - ענין חסרון כמו (לעיל א כא) והייתי אני ובני שלמה חטאים

"ולהכחיד" - להכרית כמו (שמות ט טו)ותכחד מן הארץ

"ולהשמיד" - ענין כליון