מצודות על מלכים א יג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בדבר ה'" - רצה לומר בשליחות ה'

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נולד" - יהיה נולד

"ועצמות אדם" - כאומר הנה עתה שורפים עליך עצמות בהמה אבל אז ישרפו עליך עצמות אדם כמו שנאמר (מלכים ב כג טז) ויקח את העצמות מן הקברים וישרוף על המזבח

"מזבח מזבח" - כאילו ידבר אל המזבח ומדרך הקריאה לכפול שם הנקרא וכן (בראשית כב יא) אברהם אברהם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונתן ביום ההוא" - איש האלהים נתן מופת בעת ההוא לאמת דבריו 

מצודת ציון

"מופת" - אות

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישלח" - הושיט ידו על הנביא לרמז לעבדיו לתפשו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותשב" - היה משיבה אליו ונתרפאת מעתה והיתה כבראשונה

"ותשוב" - רצה לומר שאוכל להשיב ידי 

מצודת ציון

"חל" - ענין בקשה כמו (שמות לב יא)ויחל משה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וסעדה" - אכול סעודה

"מתת" - מתנה כמו (קהלת ה יח)מתת אלהים היא

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא תשוב בדרך" - לא תשוב למקומך בזה הדרך אשר הלכת הנה וכאילו לא יחפוץ לדעת מבוא העיר לשוב ולבוא בה

"צוה אותי" - המלאך הדובר בי צוני בדבר ה' וגו'

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויספרום" - מתחלה בא האחד וספר ואחר כך באו יתר בניו וספרו גם המה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויראו" - כמו ויראו בפת"ח ורוצה לומר שהראו לאביהם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חבשו" - ענין תקון האוכף

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"האלה" - שם אילן מה

"האתה" - בה"א השאלה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי דבר אלי" - רצה לומר דבר בא אלי על ידי המלאך שאמר בדבר ה' וגו'

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כחש לו" - אלה דברי כותב הספר שאמר הנה הנביא הזקן היה משקר לו כי לא בא אליו הנבואה להשיבו

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר השיבו" - הוא הנביא הזקן

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מרית" - מלשון מרי ומרד

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נבלתך" - אף גוף מת צדיק נקרא נבלה וכן (ישעיהו כו יט)נבלתי יקומון

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויחבש לו" - הנביא הזקן חבש את החמור להנביא אשר בא מיהודה

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר דבר לו" - אשר דבר עליו

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אל החמור" - על החמור

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויספדו" - הנביא הזקן ובניו

"הוי אחי" - רצה לומר צר לי עליך רעי

"בקברו" - בהקבר אשר כרה נביא הזקן לעצמו 

מצודת ציון

"הוי" - הוא ענין לשון יללה

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עצמותיו" - זכר העצמות במקום הגוף כי הם מוסדי הגוף

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועל כל בתי הבמות" - אף שהנביא הבא מיהודה לא ניבא כי אם על המזבח אשר בבית אל הוסיף הוא להתנבאות על כל בתי הבמות וגו'

"בערי שומרון" - אמר על שם סופו כי עמרי בנאה לאחר זמן

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישב ויעש" - רצה לומר פעם אחר פעם

"החפץ" - כל הרוצה היה מחנך עצמו והיה מכהני במות

"אחר הדבר הזה" - אף כי ראה נפלאות ה' ביבושת ידו וקריעת המזבח ומיתת הנביא על אשר עבר מצות ה' עם כל זאת לא שב מדרכו 

מצודת ציון

"ימלא את ידו" - הוא ענין חנוך כמו (שמות כט ט)ומלאת יד אהרן

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בדבר הזה" - בעבור עבודת הבמות היה הגמול להיות בית ירבעם חסר מן העולם 

מצודת ציון

"לחטאת" - ענין חסרון כמו (לעיל א כא) והייתי אני ובני שלמה חטאים

"ולהכחיד" - להכרית כמו (שמות ט טו)ותכחד מן הארץ

"ולהשמיד" - ענין כליון