מצודות על ישעיהו נד


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי רבים" - כי עתה יתרבו בני ירושלים שהיתה שוממה מבני אדם שהיתה מיושבת ברבת עם

"פצחי" - פתחי פה להרים קול רנה והשמיעי קול גדול את ירושלים אשר היית כאשה אשר לא חלה ללדת וכפל הדבר במ"ש

"רני עקרה" - את ירושלים אשר היית כעקרה שלא ילדה על כי אנשים כלו ממנה ואינם הנה עתה בזמן הגאולה רני ושמחי 

מצודת ציון

"פצחי" - ענין פתיחת הפה בהרמת קול כמו פצחו הרים רנה (לעיל מד)

"וצהלי" - ענין השמעת קול גדול כמו צהלו מים (לעיל כד)

"חלה" - ענין חבלי לידה כמו כי חלה גם ילדה (לקמן סו)

"בעולה" - ר"ל מיושבת וכן ולארצך בעולה (לקמן סב)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויתדותיך" - היתדות התקועות בארץ חזקי למען לא יזוזו ממקומם והוא ענין מליצה לומר שתתרחב ירושלים מכמות שהיתה ועד עולם תעמוד ולא תחרב עוד

"האריכי מיתריך" - החבלים התלוים בשפולי האוהל לקשרם ביתידות האריכי אותם שיהא נוח לקשרם היטב

"הרחיבי" - להחזיק את כל בניך המרובים

"יטו" - יהיו נוטים לאורך ולרוחב ואל תחשוכי מלהטותם 

מצודת ציון

"ויריעות" - הוא הוילון כמו נוטה שמים כיריעה (תהלים קד)

"משכנותיך" - מלשון משכן

"תחשכי" - ענין מניעה כמו ולא חשכת (בראשית כב)

"מיתריך" - חבלים כמו ואת מיתריהם (שמות לה)

"ויתדותיך" - מלשון יתד ומסמר

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וערים נשמות" - הערים השוממות יתיישבו בבני אדם כי יפרו וירבו

"כי ימין ושמאול תפרוצי" - תתחזק על הכשדים היושבים מימינך ומשמאלך 

מצודת ציון

"תפרוצי" - ענין התחזקות כמו מה פרצת (בראשית לח)

"יירש" - מלשון ירושה

"לשמות" - מלשון שממון

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וחרפת אלמנותיך" - החרפה שהיה לך מאז שהיית מבלי מלך כאלמנה מבלי בעל החרפה ההיא לא תזכרי עוד כי לא תהיה עוד מבלי מלך להזכיר על ידו את הראשונות

"כי בושת עלומיך תשכחי" - כי הבושת שהיה לך בימי נעוריך כאשר היית גולה ומטולטלת הבושה הזאת תשכחי כי לא יקרה לך עוד כזאת להזכר על ידה הראשונות

"ואל תכלמי" - להרים ראש ולהראות גדולה בחושבך פן תגלה שוב

"כי לא תחפירי" - כי היה מובטחת שלא תחפירי עוד ללכת גולה

"אל תיראי" - אל תפחדי שיהיה צאתך מגלות זה כצאתך משאר הגליות שמצאוך בארצך צרות רבות ורעות כי לא תבושי עוד לעולם להיות משועבדת ונכנעת אל העכו"ם 

מצודת ציון

"תחפירי" - ענין בושה וכלימה כמו וחפרה הלבנה (לעיל כד)

"עלומיך" - נעוריך וכן הקצרת ימי עלומיו (תהלים פט)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וגאלך" - הלא גאלך קדוש ישראל אשר יקרא אלהי כל הארץ וידו בכל משלה וכפל הדבר במלות שונות

"כי בועליך" - כי אדונך המגדל והמרומם אותך הנה שמו ה' צבאות על כי הוא מושל בצבאות מעלה ומטה ואם כן מי יעמוד כנגדו לבטל מעשיו 

מצודת ציון

"בועליך" - ענין אדון כמו אם בעליו עמו (שמות כב)

"עושיך" - ענין הגדלה והרמה וכן ישמח ישראל בעושיו (תהלים קמט)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשת נעורים" - כמו אשת נעורים אם תמאס בעיני בעלה הנה לא תתמיד המיאוס כי ישוב ירחם כן אמר אלהיך לרחם עליך

"כי כאשה עזובה וגו'" - רצה לומר ה' קראך לשוב אליו כדרך האשה העזובה מבעלה והיא עצובת רוח שבעלה קורא אותה לשוב אליו 

מצודת ציון

"ועצובת" - מלשון עצבון

"כי תמאס" - אם תמאס

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ברגע קטן עזבתיך" - העזבון שעזבתיך לא היה רק רגע קטן מול הקבוץ שאקבצך כי ברחמים גדולים תהיה ותתמיד לאורך ימים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשצף קצף" - במעט קצף הסתרתי פני ממך רק רגע ר"ל אל מול החסד תחשב רק לרגע כי בחסד עולם ארחמך 

מצודת ציון

"בשצף" - במעט כן ת"י ואין לו דומה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי מי נח וגו'" - הקצף כך הוא לי כמו מי המבול שהיה בימי נח אשר נשבעתי שלא יהיה עוד מי המבול כן נשבעתי וגו' 

מצודת ציון

"מעבור" - לבל עבור וכן מקצוף כמו מהמטיר עליו מטר (לעיל ה)

"ומגער" - ענין צעקת נזיפה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי ההרים ימושו" - לפעמים יקרה אשר ההרים עם רוב חזקם יסורו ויעתקו ממקומם על ידי רעש וכן הגבעות יונטו לנפול בארץ

"וחסדי" - אבל חסדי הוא דבר המתקיים ולא יסור מאתך והבטחת ברית שלומי וגו' וכפל הדבר במ"ש 

מצודת ציון

"ימושו" - ענין הסרה כמו לא ימיש עמוד הענן (שמות יג)

"תמוטינה" - מלשון נטיה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויסדתיך" - אשים היסודות באבני ספיר

"מרביץ בפוך אבניך" - אבני הרצפה ארביץ ואשכוב בפוך כי ישפך מתחת רצפת האבנים במקום החול כי כן הדרך לשפוך חול תחת אבני הרצפה להשכיב בהם האבנים

"עניה סוערה" - על ירושלים יאמר שהיא כעניה מרעדת כמרוח סערה ואין מי לנחמה 

מצודת ציון

"מרביץ" - מלשון רביצה והשכבת האבן

"בפוך" - הוא הכחול והוא דק כעין החול ובו הנשים צובעות עיניהם כמו ותשם בפוך עיניה (מלכים ב' ט)

"בספירים" - שם אבן יקר

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושעריך" - מזוזת השערים יהפכו להיות אבני אקדח המאירים ביותר

"וכל גבולך" - אבני רצפת כל גבוליך יהפכו להיות אבני חפץ ר"ל אבני יקר שהאדם חפץ ורוצה בהם ולא כשאר אבנים המושלכים בחוצות

"ושמתי כדכד שמשתיך" - מחיצות החלונות שהשמש זורחת דרך בם אשימם מאבן כדכד הבהיר ביותר 

מצודת ציון

"כדכד" - שם אבן יקר המזהיר וכן וראמת וכדכד (יחזקאל כז) והוא מלשון כידודי אש (איוב מא)

"שמשותיך" - מלשון שמש

"אקדח" - שם אבן יקר המאיר והוא מלשון קודחי אש (לעיל נ)

"חפץ" - ענין רצון

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ורב שלום בניך" - השלום של בניך יהיה הרבה מאד

"למודי ה'" - ר"ל ישכילו בחכמה כאלו יהיו תלמידי המקום ב"ה 

מצודת ציון

"למודי ה'" - תלמידי ה' וכן חתום תורה בלמודי (לעיל ח)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רחקי מעושק" - תהיה מרוחקת מן העושקים אשר לא תיראי מהם כלל וכלל

"וממחתה" - ותהיה מרוחקת ממחתה כי לא תוכל להתקרב אליך ותהיה א"כ מרוחקת ממנה

"בצדקה" - בעבור הצדקה שתעשי תהיה נכונה בכל טובה 

מצודת ציון

"תכונני" - מלשון הכנה

"כי לא תיראי" - אשר לא תיראי

"וממחתה" - ענין שבר ופחד כמו ואל תחת (יהושע א)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מי גר אתך" - מי שהיה לו תגר ומריבה עמך הוא יפול אליך לשכון עמך להיות סר למשמעתך

"הן גור יגור" - באמת יחת ויפחד מי שהוא נעדר ונפרד ומרוחק ממני 

מצודת ציון

"גור יגור" - ענין פחד כמו לא תגורו (דברים א)

"אפס" - ענין ההעדר כמו באפס עצים (משלי כו)

"מאותי" - ממני

"גר" - ענין מריבה כמו אל תתגרו בם (דברים ב)

"אתך" - עמך

"עליך" - כמו אליך

"יפול" - ענין נטיה והשכנה וכן אל הכשדים אתה נופל (ירמיהו לז)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואנכי בראתי משחית לחבל" - בראתי איש משחית לקלקל את הכלי ההוא ור"ל אני המגרה בך את האויב ואני המשלימו עמך ומתיש כחו

"ומוציא כלי למעשהו" - ע"י הפחמים מוציא כלי הראוי לעשות עמו הדבר אשר עשאוהו בעבורו

"נופח באש פחם" - מנשב באש הנאחז בגחלים כבויים להבעירם יפה 

מצודת ציון

"חרש" - אומן ברזל

"נופח" - מלשון הפחה ונשיבה

"פחם" - גחלים כבוים כמו פחם לגחלים (משלי כו)

"לחבל" - ענין השחתה וקלקול כמו וחובל עול (לעיל י)

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נאם ה'" - כה אמר ה'

"תרשיעי" - את תרשיעי אותו במשפט ויצא מחוייב ותשאר זכאי ר"ל לא יזיקו לך לא במעשה ולא בדיבור

"זאת" - הברכה הזאת היא לנחלה לעבדי ה' וזאת היא הצדקה אשר תבוא להם מאתי

"לא יצלח" - את בעליו לא יצלח כי לא יזיק לך

"וכל לשון" - כל איש לשון מדבר גדולות אשר תקום עמך למשפט להתווכח עמך

"כל כלי יוצר עליך" - כל כלי זיין אשר יחדדוהו בשבילך להלחם בך 

מצודת ציון

"יוצר" - מחודד ושנון כמו חרבות צורים (יהושע ה)

"תרשיעי" - מלשון רשע וחייב