מצודות על ישעיהו מא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יחדו" - אני והם נקרב למשפט על מה שהם אומרים שאין היכולת בידי להציל את עמי מידם

"יחליפו כח" - יחדשו כח להתאמץ בטענות אם יוכלו להשיבני

"יגשו אז ידברו" - יגשו אלי לשמוע אמרי ואז אחרי שמעם ידברו דבריהם אם ימצאו מענה

"החרישו אלי איים" - יושבי האיים החרישו לשמוע אלי כי המדבר לא ישמע ולא יאזין 

מצודת ציון

"החרישו" - ענין שתיקה כמו יחריש באהבתו (צפניה ג)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יתן כעפר חרבו" - חרבו נתן הרוגים מרובים כעפר הארץ וקשתו הרבה חללים כקש נדף

"ומלכים ירד" - השליטו במלכים

"יתן לפניו גוים" - ר"ל מי הוא הנותן לפניו גוים הם כדרלעמר והמלכים אשר אתו

"צדק יקראהו לרגלו" - בכל מקום מדרך כף רגלו היה קורא את הצדק לעזוב האלילים ולהאמין בה' וכאומר ומי העירו הלא אנכי ה'

"מי העיר ממזרח" - אברהם שהיה במזרח מי העירו ללכת משם ולמאס באלילי ארץ מולדתו 

מצודת ציון

"העיר" - מלשון התעוררות

"ירד" - ענין שלטנות כמו רדה בקרב אויביך (תהלים קי)

"נדף" - ענין כתישה כמו אל ידפנו (איוב לב)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ירדפם" - רדף אחריהם ועבר בשלום אם כי רדפם באורח שלא בא ברגליו מעולם ולא היה רגיל באורח ההוא 

מצודת ציון

"אורח" - מסילה ודרך

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אני ה' ראשון" - ראשון לכל הדורות שעברו ואני הוא עם הדורות האחרונים אשר יהיו

"מי פעל" - מי הוא שפעל ועשה את זאת הלא ה' עשהו קורא הדורות מראש קודם שיהיו ר"ל שיודע כל הדורות הבאים ויקרא לכל דור לעמוד בעתו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קרבו ויאתיון" - קרבו ובאו לפני אברהם לשאול ממנו מתנת חנם ולא באו במלחמה כמ"ש ויאמר מלך סדום וגו' תן לי הנפש וגו' (בראשית יד)

"ראו איים" - יושבי האיים ראו הנס שעשיתי לאברהם ופחדו גם השוכנים בקצות הארץ חרדו בשמעם הנס 

מצודת ציון

"ויאתיון" - ענין ביאה כמו אתא בוקר (לעיל כא)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולאחיו" - כ"א אמר לאחיו חזק בעשיית הפסל וכפל הדבר במ"ש

"איש את רעהו יעזורו" - ועכ"ז אף שראו פלאי האל מ"מ עזרו זה לזה לעשות הפסילים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויחזקהו" - מחזק הצפוי על ידי מסמרים למען לא יתפרד מעל הפסל

"אומר לדבק" - כאשר ידבק הטסין על הפסל ישמח ויאמר הנה טוב הוא וכן יפה לו

"מחליק פטיש" - המכה בפטיש קטן להחליק את הטסין היה מזרז את המכה על הטסין בחוזק רב בהתחלת הרדוד למען יתחיל הוא מעשהו

"ויחזק חרש" - חרש העצים העושה הפסל חיזק בדבריו את הצורף להיות זריז במלאכת צפוי טסי הזהב אשר יצפנו 

מצודת ציון

"מחליק" - מלשון חלק

"פטיש" - הוא המקבת וכן וכפטיש יפוצץ סלע (ירמיהו כג)

"הולם פעם" - שניהם ענין הכאה כמו והלמה סיסרא (שופטים ה)וכמו נפעמתי ולא אדבר (תהלים עז)וכפל המלה בשמות נרדפים ויורה על חוזק ההכאה

"במסמרים" - יתדות וכן וברזל לרוב למסמרים (דברי הימים א' כב)

"ימוט" - מלשון נטיה וקלקול

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואתה" - אבל אתה ישראל אינך כמוהם כי עבדי אתה אשר בחרתי בך לי לעם לפי שאתה זרע אברהם אשר אהבני ופירש מעכו"ם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא מאסתיך" - אף על פי שארך הגלות

"בחרתיך" - מאז בחרתי בך

"ומאציליה" - מגדולי הארץ ומלכיה קראתיך שתצא מרשותם ולא יהיה בהם כח לעצור אותך

"אשר החזקתיך" - עבר במקום עתיד כדרך הנבואות ור"ל אחזיק בך להוציאך מקצות הארץ 

מצודת ציון

"החזקתיך" - ענין אחיזה כמו ויחזיקו האנשים בידו (בראשית יט)

"ומאציליה" - כן יקראו הגדולים וכן ואל אצילי בני ישראל (שמות כד)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בימין צדקי" - ר"ל לא בגמול כי אם בצדקה

"אף תמכתיך" - בהיותך ביד האויב תמכתיך בימיני לבל יעשה בך האויב כלה

"אמצתיך" - בדברים טובים ונחומים

"אף עזרתיך" - בימים הקדמונים

"אל תשתע" - אל תסור מעלי בחושבך אשר כבר עזבתיך כי אני ה' אלהיך כמאז 

מצודת ציון

"תשתע" - ענין הפנה והסרה כמו ועיניו השע (לעיל ו)

"אמצתיך" - ענין חוזק

"תמכתיך" - ענין סעד ומשען

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אנשי ריבך" - המריבים עמך

"הן יבושו" - באמת סוף הדבר יבושו כל הכועסים בך 

מצודת ציון

"הנחרים" - מלשון חרון וכעס וכן בני אמי נחרו בי (שיר השירים א)

"כאין" - כלא דבר

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יהיו כאין וגו'" - כפל הדבר פעמים רבות לגודל האבדון

"תבקשם" - אפילו אם תבקשם לא תמצא את אנשי מצותך 

מצודת ציון

"מצתך" - ענין מריבה כמו הן לריב ומצה תצומו (לקמן נח)

"וכאפס" - דבר שאין בו ממש

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"האומר לך וגו'" - ר"ל הואיל ואני האומר לך לזה אל תירא כי אעזור לך

"מחזיק ימינך" - אוחז ימינך לבל תפול 

מצודת ציון

"מחזיק" - אוחז

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אני אזרתיך" - מאז

"וגאלך" - ואהיה גאלך לעתיד אני קדוש ישראל

"תולעת יעקב" - עדת יעקב החלושה כתולעת ואין כחה אלא בפה היא התפלה כתולעת הזו שבפיה מנסרת בארזים 

מצודת ציון

"מתי" - אנשי

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנה שמתיך" - שמתי אותך להיות מורג העשוי חריצים והוא חדש החדוד ביותר והוא בעל פיפיות רבות 

מצודת ציון

"למורג" - הוא כעין לוח עץ ובתחתיתו תחובים אבנים דקים ובו דשים התבואה וכן והמוריגים וכלי הבקר (שמואל ב כד)

"חרוץ" - עשוי חריצים ובקיעות בין אבן לאבן

"בעל פיפיות" - ר"ל שיש בו פיות וחדודים רבים והם החריצים

"תדוש" - מלשון דישה

"ותדוק" - מלשון דק

"כמוץ" - היא פסולת התבואה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תתהלל" - תתפאר בעצמך במה שתלית בטחונך בקדוש ישראל

"בה'" - בתשועות ה'

"וסערה וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"תזרם" - אתה תפזרם והרוח תשאם למרחוק 

מצודת ציון

"תזרם" - ענין פזור כמו וזרתי פרש (מלאכי ב)

"תפיץ" - תפזר

"תתהלל" - מלשון הלול ושבח

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בצמא" - בעבור הצמאון כאלו נעתק לשונם ממקומו

"אענם" - בדבר שאלתם על המים

"העניים וגו'" - בני הגליות כשישובו לארצם דרך המדבר יבקשו מים ולא ימצאהו 

מצודת ציון

"נשתה" - ענין העתקה וכן ונשתו מים מהים (לעיל יט)

"אענם" - מלשון עניה ותשובה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למוצאי מים" - להיות מקום מוצא מים

"מעיינות" - אפתח מעיינות

"על שפיים" - במקומות הגבוהים אוליך נהרות עם כי אין דרך הנהרות למשוך שמה 

מצודת ציון

"שפיים" - כן נקראו המקומות הגבוהים וכן רוח צח שפיים (ירמיהו ד)

"לאגם" - כן נקרא מקום כניסת המים וכן ועל אגמיהם (שמות ז)

"ציה" - שממון

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יחדו" - כולם יחדו יהיו שמה

"אתן במדבר ארז וגו'" - שיתענגו בני הגליות בצלם 

מצודת ציון

"ארז וגו'" - שמות אילני סרק

"בערבה" - במדבר

"ברוש" - וגו' שמות אילני סרק

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למען יראו וגו'" - זה הפלא אעשה להם למען יראו העכו"ם וישימו על לב וישכילו לדעת אשר יד ה' עשתה זאת הגאולה והוא ברא הפלא ההיא

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הגישו עצמותיכם" - תוכן הטענות ועצמות הדבר

"קרבו ריבכם" - שב לדבר לעובדי הפסל ואמר להם קרבו הריב שיש לכם עם ה' ועם עמו 

מצודת ציון

"עצמותיכם" - ענין תוכן הדבר ועצמותו וכן לא נכחד עצמי ממך (תהלים קלט)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"או הבאות השמיענו" - השמיעו אותנו את העתידות לבוא אם ידעתם

"הגידו" - אמרו נא ונשימה לבנו לזכור אם כן היה ובזה נדע שתדעו גם אחריתן של העולם

"הראשונות מה הנה" - יאמרו מה היה קודם בריאת העולם

"יגישו" - הפסילים שאתם אומרים אלהים המה יגישו נא ויגידו לנו את אשר יקרא באחרית הימים 

מצודת ציון

"תקרינה" - מלשון מקרה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונשתעה" - ואז נספר אני והם ונראה יחדו מה לעשות בעולם ואמר בדרך לעג והתול

"ונדעה" - ואז נדעה אשר אלהים אתם ואף תוכלו לעשות למי טובה או רעה

"האותיות לאחור" - הבאות באחרית הימים 

מצודת ציון

"האותיות" - הבאות כמו אתא בוקר (לעיל כא)

"לאחור" - מלשון אחרון

"ונשתעה" - ענין ספור דברים כי תרגום של ויספר הוא ואשתעי וכן ואשעה בחקיך תמיד (תהלים קיט)

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תועבה" - איש מתועב בוחר בכם

"מאפע" - ממעשה האפעה הממית להדבקים בו

"הן אתם מאין" - באמת אתם הם מדבר שאין בו ממש 

מצודת ציון

"מאפע" - הוא אפעה והוא מין נחש רע

"תועבה" - איש תועבה וכן ואני תפלה (שם קט) ומשפטו איש תפלה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"העירותי" - כאומר הנה אני אגיד עתידות אשר כבר גזירה מלפני להעיר את נ"נ מצפון לבוא על ירושלים להשחיתה ואח"ז יבוא כורש ממזרח ויקרא בשמי להאמין בי והוא יבוא על שרי בבל לרמסם כמו חומר וכמו היוצר הרומס בטיט וכפל הדבר במ"ש 

מצודת ציון

"העירותי" - מלשון התעוררות

"ויאת" - ענין ביאה

"סגנים" - מין שררה

"חומר" - הוא כעין טיט

"יוצר" - אומן חרס

"ירמוס" - ענין דריכה ברגל

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אף אין שומע אמריכם" - אף אין בהם מי שישמע אמריכם כי אזנים להם ולא יאזינו

"אף אין משמיע" - דבור בעלמא והוא כפל במ"ש

"אף אין מגיד" - אבל באמת אין בהם מגיד שום דבר אף ההוה כי פה להם ולא ידברו

"ומלפנים" - מי הגיד דבר לפני בואה ובבא הדבר נאמר צדקו דבריו והוא כפל ענין במ"ש

"מי הגיד מראש" - מי מהפסילים הגיד דבר מראש טרם בוא ובבוא הדבר נדעה שאמת דבר

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולירושלים מבשר אתן" - ר"ל בהשגחה אביא מבשר כזה לבשר סמוך לה

"ראשון לציון" - כאומר אבל אני אגיד עתידות אשר הראשון שיבוא לציון מהגלות יבשר ויאמר הנה באה הגאולה ומיד הנה הם יבואו ולא יהיה תוחלת ממושכה 

מצודת ציון

"הנה" - הנה הם

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואשאלם" - מלת ואין עומדת במקום שתים לומר אין בהם מי אשר אשאלם שישיבו דבר כי הדבור אין בהם

"ומאלה" - מהפסילים עצמן אין בהם מי מייעץ לעובדיו מה לעשות

"וארא" - אבל בעובדי הפסל אראה שאין בהם איש יודע העתיד

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הן כולם" - באמת הפסילים עם עובדיהם המה הבל ולא ממש וכפל הדבר במ"ש 

מצודת ציון

"און אפס רוח ותוהו" - פתרון אחד להם דבר שאין בו תועלת וממש

"נסכיהם" - הפסל הנעשה בהתכת המתכת וכן הפסל נסך חרש (לעיל מ)