מצודות על ישעיהו כח כט


מצודת דוד

"הגדיל תושיה" - הראה חכמה גדולה ומוסר נפלא

"הפליא עצה" - בזה המשל הראה עצה נפלאה

"גם זאת וגו'" - כאומר עם שאמרתי שמעו קולי דעו שמהשם נאמר לי המשל הזה ולא מלבי אמרתי

מצודת ציון

"הפליא" - מלשון פלא

"הגדיל" - מלשון גדול

"תושיה" - מלשון יש וחכמת התורה נקראת כן על כי ישנה לעולם ולא תשוב לאין כשאר הדברים שבעולם