מצודות על ישעיהו כח ב


מצודת דוד

"הניח לארץ ביד" - זה הרוח יניח עטרת גאונם לארץ בחזקת היד ובכח רב

"שוטפים" - אשר המה שוטפים בחזקה

"שער קטב" - כרוח סערה הכורת ומשחית

"הנה חזק ואמיץ" - הנה יש רוח חזק ואמיץ לה' שהוא כזרם ברד המשבר אילנות

מצודת ציון

"כזרם" - ענין שטף הבא בחוזק רב וכן כזרם קיר (לעיל כה)

"שער" - רוח סערה והכ"ף של כזרם משמשת בשתים כאלו אמר כשער

"קטב" - ענין כריתה כמו אהי קטבך שאול (הושע יג)

"כבירים" - חזקים או מרובים

"שוטפים" - נמשכים והולכים במרוצה

"הניח" - כמו יניח עבר במקום עתיד

"ביד" - ר"ל בכח ע"ש שהכח הוא ביד