מצודות על ישעיהו יג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משא בבל" - זו הנבואה על בבל 

מצודת ציון

"משא" - כן נקראת הנבואה ע"ש שהיא נשאת בפי האדם

"חזה" - ראה במראה הנבואה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הניפו יד" - לרמז להם שימהרו ללכת ויבואו בפתחי נדיבי בבל

"על הר נשפה" - הרימו נס על הר גבוה שיהא נראה למרחוק וקראו בקול רם לאנשי פרס ומדי 

מצודת ציון

"נשפה" - ענין גבהות כמו אפתח על שפיים (נהרות לקמן מא)

"פתחי" - בפתחי

"נדיבים" - כן יקראו בעלי העושר כי ע"פ רוב המה נדיבי לב

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למקודשי" - הם פרס ומדי שזמנתים לכך

"לאפי" - לעשות בבבל חרון אפי

"עליזי גאותי" - להיות שמחים בגאותי שהתגאה על בבל על ידם

"צויתי" - הערתי לבם 

מצודת ציון

"למקדשי" - ענין הזמנה כמו התקדשו למחר (במדבר יא)

"עליזי" - ענין שמחה כמו יעלוז שדי (תהלים צז)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מפקד" - המקום יצוה לספור אנשי צבא המלחמה כדרך שעושה אוסר המלחמה ר"ל יצליחו במלחמה כאלו המקום יהיה אוסר המלחמה

"קול המון" - קול הומיה נשמע בהרים דמות קול עם רב והוא קול שאון ממלכות פרס ומדי הנאספים יחד 

מצודת ציון

"דמות" - מלשון דמיון

"שאון" - המייה

"מפקד" - ענין מספר ומנין כמו ויפקדם בטלאים (שמואל א יג)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לחבל" - להשחית כל ארץ בבל

"מקצה השמים" - אמר דרך הפלגה

"ה' וכלי זעמו" - כאלו יבוא ה' להיות אוסר המלחמה וכלי זעמו עמו והם חיל פרס ומדי 

מצודת ציון

"לחבל" - להשחית כמו וחובל עול (לעיל י)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כשוד משדי יבוא" - רצה לומר תהיה גדולה וקשה כדרך השוד הבא משדי בעל היכולת

"הילילו" - כאלו לבבל יאמר שיעשו יללה כי קרוב יום הפורעניות הבא מה' לא במקרה 

מצודת ציון

"הלילו" - מלשון יללה

"כשוד" - מלשון שדידה ועושק הנפש וכן מקטב ישוד צהרים (תהלים צא)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל ידים" - כל ידי אנשי בבל יהיו רפוים מרוב אימה וכל לבב אנשיהם ימס 

מצודת ציון

"תרפינה" - מלשון רפיון

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"איש אל רעהו" - בני בבל יתמהו זה מול זה על הצובאים עליהם כי יהיו פניהם צהובים כלהבת אש

"יאחזון" - יאחז אותם צירים וחבלים וכאשת לידה יחילון

"ונבהלו" - יהיו בהולים ופחודים 

מצודת ציון

"צירים" - הם יסורי אשה הכורעת לילד שצירי דלתי בטנה מתפרקין להפתח וכן כי נהפכו עליה ציריה (שמואל א ד)

"וחבלים" - גם הוא ענין מכאובי לידה כמו חבלי יולדה (הושע יג)

"יחילון" - מלשון חיל וחלחלה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אכזרי" - היום ההוא יהיה יום אכזרי ויהיה עוד עמו עברה וחרון אף

"הארץ" - ארץ בבל

"וחטאיה" - אנשים החוטאים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בצאתו" - עם כי אז נרגש ביותר הבהקת אורו

"לא יהלו אורם" - מרוב הצרה ידמה להם שאין אורם מזהיר 

מצודת ציון

"וכסיליהם" - מזלות השמים וכן כסיל וכימה (איוב ט)

"יהלו" - יזהירו כמו בהלו נרו (שם כט)

"יגיה" - ענין הארה כמו וה' יגיה חשכי (שמואל ב כב)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועל רשעים" - על אנשי בבל אזכיר עונה

"ופקדתי על תבל רעה" - אזכור על ארץ בבל את הרעה שעשו לישראל ואשלם להם גמולם 

מצודת ציון

"ופקדתי" - ענין זכרון כמו וה' פקד את שרה (בראשית כא)

"תבל" - כן נקרא הארץ

"והשבתי" - ענין בטול כמו שבת נוגש (לקמן יד)

"גאון" - ענינו כמו גאוה

"זדים" - רשעים

"עריצים" - חזקים כמו כגבור עריץ (ירמיהו כ)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואדם וגו'" - וכפל הדבר במ"ש

"אוקיר" - אז אשים בן אנוש יותר יקר מפז כי האויב לא יקח פז מחירו לבל יהרגנו 

מצודת ציון

"אוקיר" - מלשון יקר וחשוב

"מפז" - הוא זהב הטוב

"מכתם אופיר" - מזהב טוב הבא מאופיר

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותרעש הארץ" - מחרדת מפלת בבל ירעשו יושבי הארץ ביום בוא עברת ה' וחרון אפו

"על כן" - בעבור הרעה הבאה על בבל ארגיז צבא השמים בהפילי שרה של בבל שאין הקב"ה נפרע מן האומה עד שמפיל שרה תחילה כמ"ש (לקמן כד) יפקוד ה' על צבא מרום במרום ואח"כ על מלכי האדמה באדמה 

מצודת ציון

"ארגיז" - ענין רעדה כמו רגזו ואל תחטאו (תהלים ד)

"בעברת" - מלשון עברה וזעם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והיה וגו'" - בבוא הרעה על בבל אז העם הנכרי אשר בבבל יהיה כצבי המודח ממקומו על ידי רודפים שהוא רץ מפניהם בכל כוחו כן אשר בבבל מעם אחר יצאו בחיפזון מתוכה איש אל עמו וגו' ולא ישובו עוד כצאן הנדחה מהעדר ואין מי מקבצם

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכל הנספה" - כל הנוסף על בני העיר להיות עמהם יפול בחרב והוא כפל ענין במ"ש

"כל הנמצא" - כי כל הנמצא בתוכה ידקר בחרב ואם הוא מעם נכרי 

מצודת ציון

"ידקר" - ענין נעיצה ותחיבת חרב בגוף כמו והביטו אלי את אשר דקרו (זכריה יב)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ישסו בתיהם" - יבוזו וישללו בתיהם ויאנסו נשיהם

"ועולליהם" - קטניהם יתבקעו לעיניהם ואין לאל ידם למחות 

מצודת ציון

"ירטשו" - ענין בקיעה וכן אם על בנים רטשה (הושע י)

"ישסו" - ענין בזה ושלל

"תשגלנה" - מלשון משגל ומשכב

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וזהב" - ואף זהב לא יחפצו בו

"את מדי" - לפי שהוא אכזר ביותר לזה הזכיר אותו לבדו

"לא יחשבו" - לקחת בפדיון נפש 

מצודת ציון

"מעיר" - מלשון התעוררות

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על בנים" - ר"ל בנים קטנים

"ופרי בטן" - עוללים דקים

"וקשתות" - הקשתות של אנשי פרס ומדי תבקענה את נערי בבל בחיציהם אשר יורו עליהם 

מצודת ציון

"תחוס" - ענין חמלה כמו יחוס על דל (תהלים עב)

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כמהפכת" - בבוא עתה תהיה כמהפכת אשר הפך ה' את סדום וגו'

"צבי ממלכות" - אשר היא פאר כל הממלכות

"תפארת" - אשר היא תפארת לבני כשדים אנשיה כי היו מתפארים ומתגאים בה 

מצודת ציון

"צבי" - ענין הדר ופאר כמו נחלת צבי צבאות גוים (ירמיהו ג)

"גאון" - מלשון גאוה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא יהל" - אף הערבי השוכן באהלים על פני השדה לא יטה שם אהלו לגודל השממון

"לא ירביצו שם" - את מקניהם

"לא תשב" - לא תהיה מיושבת עד עולם ולא תשכון לא תהיה שכונה מבני אדם עד סוף ימי הדורות וכפל הדבר במ"ש 

מצודת ציון

"יהל" - כמו יאהל ונפלה האל"ף וכן ולעמשא תמרו (שמואל ב יט) ומשפטו תאמרו

"ירבצו" - ענין השכיבה לנוח

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ורבצו שם" - לגודל השממון ירבצו שם חיות היער 

מצודת ציון

"ציים אוחים" - שמות מיני חיות

"בנות יענה" - שם עוף בת היענה

"ושעירים" - הם השדים הנראים בדמות שעירים למי שמאמין בהם וכן ושעיר על רעהו יקרא (לקמן לד)

"ירקדו" - ענין קפיצה ודלוג

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וקרוב" - הזמן קרוב לבוא עליה עת הפורעניות ימי שלותה לא יהיו נמשכין לזמן מרובה וכפל הדבר במ"ש לחוזק הענין

"וענה" - כל אחד מהציים תצעק בהארמונות והתנים יצעקו גם המה בהיכליהם שהיו מתענגים בהם (דרך הציים והתנים לצעוק בתמידות) 

מצודת ציון

"וענה" - ענין הרמת קול כמו וענו הלוים וגו' קול רם (דברים כז)

"איים" - שם חיה

"באלמנותיו" - כמו בארמנותיו או הוא מלשון אולם

"ותנים" - מין נחש

"עתה" - מלשון עת