מצודות על ישעיהו יב


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי אנפת בי" - והגליתני וכפר גלותי עלי ועתה נרצה עווני וישוב מעלי אפך ותנחמני בהבאת הטובה

מצודת ציון

"אנפת" - כעסת כמו פן יאנף (תהלים ב)

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי עזי וגו'" - העוז והשבח של המקום הי' לי לישועה ר"ל התשועה היתה למען הראות חזקו ולמען אזמר בשבחו

"הנה אל ישועתי" - הואיל ועמי אל ישועתי אשכון בטח ולא אפחד עוד

מצודת ציון

"עזי" - ענין חוזק והיו"ד יתירה

"וזמרת" - מלשון זמר ושבח

"ויהי לי" - כמו היה לי וכן ויעזב את עבדיו (שמות ט)ומשפטו עזב

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ושאבתם מים בששון" - ר"ל כמו השואב מים מן המעין הנובע הנה שואב הוא בששון כי לא ידאג פן יכלה המים כן תשאבו בששון את הישועה ממעיני הישועה כי לא תופסק התשועה כי יד ה' לא תקצר

מצודת ציון

"ושאבתם" - לקיחת המים נקראת שאיבה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הודיעו" - לפרסם הנס

"הזכירו" - היו מזכירים זה את זה שבחי המקום כי נשגב שמו ומהראוי אם כן להזכיר שבחיו

"ואמרתם" - תאמרו זה לזה דרך זרוז

מצודת ציון

"עלילותיו" - מעשיו

"נשגב" - חזק

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מודעת זאת" - הגאוה ההיא נודעת ומפורסמת בכל הארץ

"זמרו ה'" - זמרו אל ה' כי עשה דבר הראוי להתגאות בו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"צהלי" - הרימי קולך ברנן כי קדוש ישראל גדול בקרבך ר"ל ע"י הנפלאות שעשה בקרבך נתגדל שמו והוא מקרא מסורס

מצודת ציון

"צהלי" - ענין הרמת קול וכן צהלי קולך בת גלים (לעיל י)