מצודות על ישעיהו ב


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונשא" - ינשא במעלה וחשיבות

"בראש ההרים" - בהר החשוב והראש שבכל ההרים

"הר בית ה'" - ההר שיעמוד עליו בית המקדש

"באחרית הימים" - בימי המשיח 

מצודת ציון

"נכון" - מוכן ומתוקן

"ונהרו" - ר"ל ימשכו אליו כנהר המושך וכן ונהרו אל טוב ה' (ירמיהו לא)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי מציון" - כי התורה האמתית היא היוצאת מציון ואין זולתה בעולם

"מדרכיו" - מה מדרכיו

"ויורנו" - המקום ילמד אותנו ע"י יודעי התורה

"והלכו" - עם לעם

"ואמרו" - אלו לאלו 

מצודת ציון

"לכו" - הוא ענין לשון זרוז

"ויורנו" - ענין למוד

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכתתו" - ישברו כלי המלחמה לעשות מהם כלי עבודת אדמה כי לא יעשו עוד מלחמה ולא ילמדו אותה כי המשיח ישפוט בדברי ריבותם

"ושפט" - ר"ל וכאשר יבקשו כן יהיה כי השופט והוא מלך המשיח הוא ישפוט בין האומות בדברי ריבותם והוא יברר המשפט לעמים רבים 

מצודת ציון

"והוכיח" - ענין ברור דברים

"וכתתו" - ענין כתישה

"לאתים" - הם כלי חפירה וכן את מחרשתו ואת אתו (שמואל א יג)

"למזמרות" - שם הכלי שכורתין בו הזמורות מלשון וכרמך לא תזמור (ויקרא כ"ה)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בית יעקב" - הנביא מזרזם לומר הואיל וכן יהיה נלכה נא באור ה' ר"ל באור התורה והמצוה כי יש תקוה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובילדי נכרים ישפיקו" - מספיקים עצמם במחשבות ועצות פילוסופיות ואינם חוששים למחשבת התורה ועצתה

"כי נטשתה" - הנביא מיסב הדבור כלפי המקום ואמר כי עד הנה בדין עזבת עמך כי מלאו כשפים יותר מבני קדם המלאים כשפים 

מצודת ציון

"נטשתה" - עזבת

"ועוננים" - הוא מין כשוף כמו לא תנחשו ולא תעוננו (שם יט)

"ובילדי" - כן יקראו המחשבות והעצות לפי שהלב מוליד אותם

"ישפיקו" - ענין די הצורך כמו אם יספוק עפר שומרון (מלכים א' כ)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותמלא" - בעבור שארצו של העם הנז' נתמלא בכסף ובזהב וגו' ובעבור שנתמלא ארצו סוסים כו' 

מצודת ציון

"ואין קצה" - אין סוף

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ישתחוו" - כולם ישתחוו כל אחד למעשה ידיו

"ותמלא" - מוסב למעלה לומר בעבור שנתמלא ארצו כסף וגו' לכן נתמלא ארצו אלילים וכן נאמר וכסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל (הושע ב)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישח" - בעבור זה יהיה כ"א כפוף ושפל

"וישפל" - כפל הדבר במ"ש

"ואל תשא" - הן ידעתי שלא תשא להם העון 

מצודת ציון

"וישח" - ענין השפלה וכפיפה כמו שחו רעים לפני טובים (משלי יד)

"תשא" - ענין מחילת העון

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בוא" - אז יאמר איש לאחיו בוא להטמן בנקיקי הצור ובמחילות העפר מפני הפחד והוא ענין מליצה כי אין מסתור לפניו 

מצודת ציון

"גאונו" - מלשון גאוה וממשלה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושח וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"ונשגב וגו'" - אז יודע לכל שהכח הוא לה' לבדו

"עיני גבהות וגו'" - אז ישפיל עיני גבהות שבאדם ר"ל בעלי הגאוה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי יום" - יש יום מוכן לשלם לכ"א כפי הגמול

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ארזי הלבנון וגו'" - הוא משל על המלכים והשלטונים 

מצודת ציון

"אלוני הבשן" - שם אילן הגדל בבשן

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועל כל ההרים וגו'" - ר"ל על היושבים שמה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מגדל גבוה" - ר"ל הבוטחים במבצר חוזק המגדל

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שכיות החמדה" - השרים היושבים בהיכלי עונג הרצופים ברצפת אבנים חמודים

"אניות תרשיש" - ההולכים באניות על ים תרשיש 

מצודת ציון

"שכיות" - מלשון סכך ומכסה והיא הרצפה וכן ואבן משכית (ויקרא כו)

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושח" - אז יושפל גבהות האדם

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כליל יחלוף" - את כולם יעביר מן העולם 

מצודת ציון

"כליל" - מלשון כל וכן כליל תכלת (שמות לח)

"יחלף" - ענין העברה מן העולם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הארץ" - יושבי הארץ

"ובאו" - עובדי כוכבים יבואו להטמן במערות וגו' 

מצודת ציון

"ובמחלות" - הוא כעין מערה

"לערץ" - לשבר כמו לא תערוץ מפניהם (דברים ז)

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לחפור פרות" - מוסב על מלת ישליך לומר האלילים ישליך אל החפירות העמוקות ואל חורי העטלפים

"אשר עשו לו" - אשר עשו כולם כ"א לעצמו להשתחות אליה 

מצודת ציון

"לחפר פרות" - פתרונו כמו מלה אחת והוא מלשון חפירה ונכפלה העי"ן והלמ"ד הפעל לומר בחפירות עמוקות כמו אדמדם שפירוש אדום ביותר וכן ירקרק והדומות

"ולעטלפים" - שם עוף עטלף והוא הפורח בלילה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לבוא" - ר"ל כשילך לבוא בנקרות הצורים וגו' אז בדרך מהלכו ישליך האלילים מידו 

מצודת ציון

"בנקרות" - ענין חור ונקב כמו ואל מקבת בור נקרתם (לקמן כא)

"ובסעיפי" - ענינו שן הסלע הבולט וכן בסעיף סלע עיטם (שופטים טו)והוא לשון מושאל מהנוף הבולט מן האילן הנקרא סעיף כמ"ש וכלה סעיפיה (לקמן כז)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חדלו לכם" - מנעו עצמכם מעבודת האלילים כי תבינו הדבר מן האדם אשר יש נשמה באפו הראיתם במה נחשב הוא הלא תצא רוחו ישוב לאדמתו ואיך א"כ ראוי לעבוד האליל שאפילו נשמת חיים אין בו