מצודות על ישעיהו א טו


מצודת דוד

"ובפרשכם כפיכם" - בעת התפלה

"ידכם וגו'" - לפי שידיכם מלאים משפיכת דם

מצודת ציון

"אעלים" - מלשון העלמה והסתרה