מצודות על ירמיהו מו טו


מצודת דוד

"נסחף אביריך" - הגבורים שבך מדוע כל אחד נשטף ונגרף לבל יוכל לעמוד על רגליו

"לא עמד" - כאלו משיב בעבור זה לא עמד כי ה' הדפו והוא נלחם בו

מצודת ציון

"נסחף" - ענין שטיפה וגריפה כמו מטר סוחף (משלי כח)

"אביריך" - ענין חוזק וגבורה כמו דהרות אביריו (שופטים ה)

"הדפו" - ענין כתישה ודחיה כמו אל ידפנו (איוב לב)