מצודות על ירמיהו מו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר היה" - כאומר עתה יספר אשר היה וגו'

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר היה" - ר"ל על הדבר אשר היה אצל נהר פרת במקום כרכמוש אשר הכם שם נ"נ וגו'

"למצרים" - ר"ל זהו אמר על מצרים ולתוספת ביאור אמר על חיל פרעה נכו שהוא מלך בימים ההם 

מצודת ציון

"נכו" - תרגם יונתן חגירא וכן בן נכה רגלים (שמואל ב ד)

"בכרכמיש" - שם מקום

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ערכו" - על מצרים יאמר בדרך לעג סדרו עצמיכם בלבישת מגן וצנה והתחזקו וגשו למלחמה מול הכשדים הנלחמים בכם 

מצודת ציון

"ערכו" - ענין סדור

"מגן" - הוא מכלי המלחמה עשוי להגן בעליו ממכת חרב וחנית

"וצנה" - הוא כעין מגן אבל בתכונה אחרת

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מרקו" - צחצחו הרמחים מן החלודה למען היות להם ברק ולבשו הסריונות להגן ממכת חרב וחנית

"אסרו" - קשרו הסוסים ברכב ועלו הפרשים על הסוסים והתיצבו במערכה בכובעים 

מצודת ציון

"אסרו" - ענין קשירה

"הפרשים" - הם רוכבי הסוסים הרגילים בזה

"בכובעים" - כעין כובע עשוי מנחושת להגן על הראש וכן וכובע נחושת על ראשו (שמואל א יז)

"מרקו" - ענין לטוש וזכוך כמו ומורק ושוטף במים (ויקרא ו)

"הרמחים" - כעין חנית

"הסריונית" - הוא כעין מלבוש עשוי מברזל להגן ממכת חרב וחנית כמו ושריון קשקשים (שמואל א יז)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מגור מסביב" - פחד אחזתם מסביב ר"ל את כולם אחז הפחד איש לא נעדר

"וגבוריהם" - אף הגבורים שבהם המה כתותים ונסים מן הכשדים ולא פנו אליהם להלחם בם

"מדוע" - למה ראיתי שהמה מתפחדים וחוזרים לאחור לברוח מן המלחמה 

מצודת ציון

"חתים" - ענין אימה ופחד כמו ואל תחת (יהושע א)

"נסוגים אחור" - ענין החזרה לאחור כמו ונסוג מאחר אלהינו (ישעיהו נט)

"יכתו" - מלשון כתיתה ושבירה

"ומנוס נסו" - ענין בריחה

"הפנו" - מלשון הפנה

"מגור" - ענין פחד כמו ויגר מואב (במדבר כב)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צפונה" - בפאת צפון אצל מקום נהר פרת שמה כשלו ונפלו

"אל ינוס הקל" - אף הקל ברגליו לא ינוס למלט נפשו כי האויב ישיגו 

מצודת ציון

"על יד" - אצל מקום וכן כל יד נחל יבוק (דברים ב)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מי זה" - אמר כמלעיג מי זה העם שהיה עולה ומתפשט כמו היאור העולה ומתפשט על כל פני האדמה ומי הוא העם המרים קול שאון כמו הנהרות אשר מימיו נעים בתנועה חזקה ומרימים קול שאון 

מצודת ציון

"יתגעשו" - ענין תנועה חזקה כמו ותגעש הארץ (תהלים יח)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאמר" - היה חושב בלבו אעלה ואכסה ארץ ברוב חיילותי ואובידה עיר זהו כרכמיש שהיתה ביד מלך אשור

"מצרים" - כאלו משיב לעצמו הנה זהו מצרים כי היה עולה ומתפשט ברוב חיילותיו כמו היאור המתפשט והיה מרים קול שאון כמו הנהרות אשר ינידו המים בחוזק רב ובהרמת קול

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תופשי דורכי קשת" - ר"ל תופשי קשת ודורכים בה למתחה היטב לירות למרחוק

"כוש ופוט" - כי גם המה באו בעזרתה

"עלו הסוסים" - אתם רוכבי הסוסים עלו למלחמה ואתם אנשי הרכב התהוללו והיו רצים לכאן ולכאן 

מצודת ציון

"והתהוללו" - מלשון הוללות ושגעון כי ברוב המרוצה נראים כמשתגעים וכן בחוצות יתהוללו הרכב (נחום ב)

"כוש ופוט ולודים" - שמות אומות

"דורכי" - שדרך לדרוך ברגל על הקשת למתחה היטב

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל נהר פרת" - סמוך לנהר פרת כי שם היתה המלחמה

"כי זבח לה'" - ר"ל בגזירת המקום באה הזבח

"ואכלה חרב" - של הכשדים

"והיום וגו'" - ר"ל אבל לא יהיה כמחשבתו כי ארכו לו ימי המצור עד שבא עליה נ"נ מלך בבל (והיתה בגזירת המקום לנקום ממנו נקמת יאשיהו מלך יהודה שהרגו כמ"ש (במלכים ב כג)) 

מצודת ציון

"ושבעה" - ענין שביעת הרעב

"ורותה" - ענין שביעת הצמאון כמו כגן רוה (ישעיהו נח)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לשוא הרבית" - על חנם הרבית מיני רפואות כי אין לך בהם תעלה ומרפא והוא ענין מליצה

"בתולת" - קראה בתולה על שלא נכבשה עדיין משום אומה כבתולה שלא משל בה איש לשכב עמה

"עלי גלעד" - אמר בדרך לעג את מצרים עלי לגלעד מקום הצרי וקחי שמה צרי לרפאות את תחלואיך 

מצודת ציון

"צרי" - הוא שרף הנוטף מעצי הקטף וכן ודבש ושמן וצרי (יחזקאל כז)

"תעלה" - ענין רפואה כמו רפואות תעלה אין לך (לעיל ל) וכפל המלה בשמות נרדפים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מלאה הארץ" - ר"ל בכל מקום יהיה נשמע צעקתם כי כשינוסו הנה והנה יכשלו גבור בגבור בדרך מרוצתם ושניהם יחדיו יפלו ויאבדו

"קלונך" - מה שנמסרת ביד בבל 

מצודת ציון

"קלונך" - מלשון קלון ובזיון

"וצוחתך" - מלשון צוחה וזעקה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לבוא" - שיבוא נבוכדנאצר על ארץ מצרים להכות אותם בארצם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אמרו" - אתם המשמיעים קול אמרו למלך מצרים התיצב לעמוד בקשרי המלחמה והכן לך כל צרכי המלחמה כי חרב האויב אכלה אותך מסביב

"הגידו וגו'" - אשר נבוכדנאצר מעותד לבוא עליהם 

מצודת ציון

"במגדול בנוף ובתחפנחס" - שמות מקומות בארץ מצרים

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נסחף אביריך" - הגבורים שבך מדוע כל אחד נשטף ונגרף לבל יוכל לעמוד על רגליו

"לא עמד" - כאלו משיב בעבור זה לא עמד כי ה' הדפו והוא נלחם בו 

מצודת ציון

"נסחף" - ענין שטיפה וגריפה כמו מטר סוחף (משלי כח)

"אביריך" - ענין חוזק וגבורה כמו דהרות אביריו (שופטים ה)

"הדפו" - ענין כתישה ודחיה כמו אל ידפנו (איוב לב)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מפני חרב היונה" - זה חרב נ"נ המאנה ואונסת לעשוק הגוף והממון

"גם נפל איש וגו'" - ר"ל העכו"ם הבאים לעזרת מצרים נטו והתחברו זה לזה ואמרו קומה מכאן ונשובה אל עמנו וגו'

"הרבה כושל" - הוא הרבה לו מכשולים 

מצודת ציון

"נפל" - ענין נטיה והתחברות כמו אל הכשדים אתה נופל (לעיל לז)

"היונה" - מלשון אונאה וענינו עושק הגוף והממון וכן העיר היונה (צפניה ג)

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קראו שם" - במערכת צבא כשדים הכריזו לומר אשר פרעה מלך מצרים המרים קול שאון בגאוה ובגודל לבב הנה עתה העביר המועד ר"ל לא בא להלחם מערכה מול מערכה ביום המיועד והקבוע כי בא מורך בלבבו 

מצודת ציון

"שאון" - ענין המיה

"המועד" - ענין זמן קבוע כמו כי למועד שמור לך (שמואל א ח)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי כתבור בהרים" - כמו הר תבור הוא קבוע בהרים ולא יזוז ממקומו וכמו שהר ככרמל עומד על הים ולא ימוש משם כן יבוא נ"נ על מצרים ולא ישתנה ולא יזוז מביאתו שמה 

מצודת ציון

"כתבור וככרמל" - שמות הרים נודעים ומפורסמים

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונצתה" - תהיה שממה מבלי ישאר מי יושב בה

"לשמה תהיה" - כי תגלו ממנה

"כלי גולה" - דרך הולכי גולה לתקן לעצמם כלי לשתות בו וכלי ללוש בו עיסה וכדומה 

מצודת ציון

"לשמה" - לשממה

"ונצתה" - מלשון ציה ושממה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בא בא" - כפל המלה לחזק ולומר שבודאי יבוא

"עגלה" - מצרים שהיתה מלכות יפה כעגלה היפה מאד הנה מפאת צפון יבוא עליה נ"נ המחתך וכורת אותה 

מצודת ציון

"יפה פיה" - פתרונו כמלה אחת ור"ל יפה ביותר ולזה נכפל העי"ן והלמ"ד הפעל וכמו ירקרק אדמדם

"קרץ" - ענין חתוך וכריתה כמו מחומר קרצתי (איוב לג)

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי יום אידם" - ר"ל על כי בא עליהם יום אידם עת מותם שהוא פקודת כל חי לכן בא מורך בלבבם

"כי גם המה" - אף שדרך השרים להיות אמיצי לבב לעמוד בקשרי המלחמה הנה המה לא כן עשו כי פנו מן המלחמה ונסו יחדיו ולא עמדו על עמדם ולזה כאשר השיגם האויב נפלו בנופלים ולא לקחום בשבי כדרך השרים

"גם שכיריה" - גם השרים הגדולים אשר בקרבה יובלו לטבח כעגלים המפוטמים במרבק שאחר שנעשו שמנים מוצאים לטבח 

מצודת ציון

"שכיריה" - ענינו גדולים ונכבדים וכן בתער השכירה (ישעיהו ז)

"מרבק" - הוא הרפת מקום יפטמו שם העגלים וכן ועגלים מתוך מרבק (עמוס ו)

"הפנו" - מלשון פניה והליכה

"אידם" - ענין שבר ומקרה רע כמו הלא איד לעול (איוב לא)

"פקודתם" - על המיתה יאמר שהוא פקודת וזכרון השגחת כל חי כמו ופקודת כל האדם (במדבר טז)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כחוטבי עצים" - ר"ל כמו שאין ביד העצים למנוע מעצמם כריתת החוטבים כן לא יוכלו מצרים למנוע מעצמם חרב הכשדים

"כי בחיל ילכו" - הכשדים ילכו עליהם בחיל רב ובקרדמות יבואו עליהם לכרתם

"קולה" - קול של מצרים ילך להיות נשמע למרחוק כמו קול הנחש הנשמע למרחוק 

מצודת ציון

"ובקרדומות" - הוא הגרזן החותך עצים כמו ויקח אבימלך את הקרדומות (שופטים ט)

"כחוטבי" - כן נקראים כורתי העצים וכן מחוטב עציך (דברים כט)

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כרתו יערה" - ר"ל אתם בני כשדים הרגו כל אנשי מצרים כי הכח בכם לכרות הכל כי לא יחקר מספר אנשי כשדים כי רבו מארבה

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הובישה" - הכלמי עדת מצרים כי הנה נמסרה ביד עם צפון הם הכשדים 

מצודת ציון

"הובישה" - מלשון בושה וכלימה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועל פרעה וגו'" - ר"ל וכמו שאפקוד על פרעה כן אפקוד על העכו"ם הבוטחים בו

"ועל מלכיה" - ממלכות רבות היו בארץ מצרים כמ"ש ממלכה בממלכה (ישעיהו יט)

"הנני פוקד" - אשגיח להביא פורעניות על המון עם של נא שהיתה בת רבת עם וכן נאמר את המון נא (יחזקאל ל

מצודת ציון

"פוקד" - ענין השגחת הבאת הרעה

"אמון" - כמו המון והוא ענין עם רב וכן ואת יתר האמון (לקמן נב)

"מנא" - נא הוא אלכסנדריא כן תרגם יונתן

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואחרי כן" - מקץ ארבעים שנה תשכון בארצם בלי גלות כימי קדם (וכמ"ש ביחזקאל כז)

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושב יעקב" - יהיה בשובה ונחת והשקט ושאנן ואין מי מחריד אותו

"מרחוק" - מארץ מרחק שגליתם שמה

"ואתה אל תירא וגו'" - בא לנחם בני הגולה לבבל לבל יתייאשו מן הגאולה בראותם שמצרים גלו למקום קרוב וחזרו מהר והם גלו למרחוק ועדיין לא שבו ובעבור זה יחשבו פן ישתקעו שמה לכן אמר ואתה אל תירא וגו' 

מצודת ציון

"תחת" - ענין פחד ושבר כמו ואל תחת מפניהם (לעיל א)

"ושב" - ענין השקט ומנוחה כמו בשובה ונחת (ישעיהו ל)

"ושאנן" - ענין שלוה כמו שאנן מואב (לקמן מח) וכפל במ"ש לרוב השלוה וההשקט

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויסרתיך למשפט" - אייסר אותך במשפט הראוי לגלות אוזן למוסר ולא אנקה אותך מן העולם שישאר העולם נקי ממך ר"ל לא אכריתך מן העולם

"כי אעשה כלה" - ר"ל אף אם אעשה כלה וגו' הנה אותך לא אכלה עם כי תהיה בארצם 

מצודת ציון

"למשפט" - כמו במשפט ובאה הלמ"ד במקום בי"ת וכן ישבת לכסא (תהלים ט)ור"ל במשפט הראוי לגלות אוזן למוסר וכן יסרני ה' אך במשפט (לעיל י)