מצודות על ירמיהו ל יח


מצודת דוד

"על משפטו" - ר"ל בדרך ובענין שהיה מאז

"על תלה" - ר"ל על גבהה וחזקתה שהיתה לה מאז

"וארמון" - זה בית המקדש

"ומשכנותיו ארחם" - לבל יהיו שוממים

"עיר" - זה ירושלים

"הנני שב" - אושיב בהשקט את שבי אהלי יעקב שגלו מהם

מצודת ציון

"שב" - ענין השקט

"שבות" - מלשון שביה

"ומשכנותיו" - מלשון משכן ומדור

"תלה" - מלשון תל וגל ור"ל על גבהה וחזקתה

"וארמון" - ענין היכל ופלטרין וכן כי ארמון נוטש (ישעיהו לב)

"משפטו" - דרכו ומנהגו וכן עומד על העמוד כמשפט (מלכים ב' יא)