מצודות על ירמיהו יז ג


מצודת דוד

"במותיך" - ר"ל בעבור במותיך העשויות בחטאת לעכו"ם העומדים בכל גבוליך מקום אחד לא נעדר

"הררי" - ר"ל אתם יהודה העובדים לעכו"ם העומדים על ההרים הנה חילך יוציאו השוללים ויחלקו ביניהם בשדה במקום אשר יחנו עליך וכל האוצרות הטמונות אתן להם לבזה

מצודת ציון

"הררי" - מלשון הר

"חילך" - עושרך

"לבז" - לבזה ושלל

"במותיך" - מלשון במה