מצודות על ירמיהו יג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובמים לא תביאהו" - לא תכבסו לנקותו מן הזיעה

"ושמתו על מתניך" - למען ימלא זיעה וימהר להרקיב

"אזור" - חגורה של פשתן 

מצודת ציון

"אזור" - חגורה

"מתניך" - חלציך

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שנית" - בדבר האזור

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פרתה" - לנהר פרת

"וטמנהו שם" - תצפינו שם בשן הסלע 

מצודת ציון

"וטמנהו" - ענין הסתרה

"בנקיק הסלע" - בשן הסלע הבולט וכן ובנקיקי הסלעים (ישעיהו ז)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בפרת" - אצל נהר פרת

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מקץ" - מסוף

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא יצלח לכל" - לא היה ראוי לשום דבר

"נשחת" - נתקלקל ונרקב

"ואחפור" - כי כסהו בעפר ממעל 

מצודת ציון

"ואחפור" - מלשון חפירה וכריה

"לכל" - ר"ל לשום דבר וכן לא תעשה כל מלאכה (שמות כ)ר"ל שום מלאכה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ככה" - כמו השחתת האזור כן אשחית את גאון וגו'

"הרב" - המרובה מאד 

מצודת ציון

"גאון" - מלשון גאות ורוממות

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי" - לכן יהיה העם כאזור הזה

"בשרירות לבם" - במה שלבם מראה להם ומתאוה לה

"העם הזה" - ר"ל לפי שהעם הזה הרע הם הממאנים לשמוע דבר ה' 

מצודת ציון

"המאנים" - מלשון מיאון וסרוב

"בשררות" - במראה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא שמעו" - והם לא שמעו אל דברי ולכן יהיו נשחתים כאזור הזה

"ולשם" - ולהיות להם הדבר הזה לשם טוב וגו'

"כי כאשר ידבק" - ר"ל לזה המשלתים לאזור כי כמו האזור דבוק הוא למתני איש כן וגו' 

מצודת ציון

"ולתהלה" - מלשון הלול ושבח

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל נבל" - כל נאד יהיה מלא יין

"ואמרו" - וכשיאמרו אליך וכי לא נדע אשר כל נבל דרכו למלאותו יין

"את הדבר הזה" - והוא כה אמר ה' וגו' 

מצודת ציון

"נבל" - נאד היין וכן ונבל יין (שמואל א א)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"היושבים לדוד" - ר"ל זרע דוד היושבים על כסא המלוכה

"הכהנים" - כהני הבעל

"הנביאים" - נביאי השקר

"הנני ממלא וגו'" - ר"ל דברי המה למשל לומר כמו הנאד על שהוא ראוי ליין כן אמלא את כל יושבי ארץ יהודה וגו' שכרון ר"ל יהיו מבולבלים מהצרות כמו השכור המבולבל ביינו כי כן ראוי להם וכן יהיו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונפצתים" - אשבר אותם זה אחר זה בסמוך לו 

מצודת ציון

"ונפצתים" - ענין השבור עם הרצוץ וכן ונפוץ הכדים (שופטים ז)

"איש אל אחיו" - ר"ל זה אחר זה וכן ואת כל מלכי הצפון וגו' איש אל אחיו (לקמן כה)

"אחוס" - ענין חמלה כמו יחוס על דל (תהלים עב)וכפל הדבר במ"ש

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תגבהו" - אל תהיו גבהי לב לבלי הכנע למקום

"כי ה' דבר" - שאל תגבהו 

מצודת ציון

"והאזינו" - הטו אוזן לשמוע

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וקויתם לאור" - כאשר תקוו שיהיה לכם הרווחה מה אז ישים אותה המקום לצלמות ויהיה מושם לערפל וכפל הדבר במ"ש

"בטרם יחשיך" - עד לא יחשיך עליכם מאור היום בעבור מרבית הצרות

"יתנגפו רגליכם" - יוכו רגליכם באבני מכשול כשתלכו גולה על הרי חושך

"תנו וגו'" - הכבדו לה' והכניעו עצמכם לפניו 

מצודת ציון

"יתנגפו" - ענין הכאה וכן פן תגוף באבן רגליך (שם צא)

"נשף" - ענין חושך כמו אך חושך ישופני (שם קלט)

"לצלמות" - צלו של מות והוא חשכת הקבר

"ושית" - ענין שימה כמו ישת חושך סתרו (שם יח)

"לערפל" - עב הענן

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ודמוע תדמע" - מלבד בכיית הנפש עוד דמוע תדמע וחזר ופירש ותרד עיני דמעה בעבור שנשבה עדר ה' הם ישראל עם מרעיתו וצאן ידו

"מפני גוה" - מפני הגאות שיש בכם ולא תאבו להכניע אל המקום

"ואם לא תשמעוה" - אם לא תקבלו אמרי הנה תבכה נפשי במסתרים במקום שהוא בחדרי הגוף כי רואה אני הרעה המוצאת אתכם 

מצודת ציון

"גוה" - כמו גאה ובאה הוי"ו במקום האל"ף וכן כי השפילו ותאמר גוה (איוב כב)והוא ענין רוממות

"ודמוע" - הוא דמעת הבכי

"נשבה" - מלשון שביה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי ירד מראשותיכם" - ר"ל גדולתכם וחזר ופירש עטרת תפארתכם

"אמור" - ה' אמר אל הנביא אמור ליהויכין ולמלכה אשתו השפילו שבו ר"ל שבו במקום שפל מוטה לארץ ואל תשבו על כסאות 

מצודת ציון

"ולגבירה" - היא המלכה

"מראשותיכם" - מלשון ראש ור"ל גדולתכם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הגלת שלומים" - ר"ל גלות שלימה כי כשגלה יכניה נשארו רבים מהשרים וכל עם הארץ לכן אמר עתה בגלות צדקיה יהיה גלות שלימה כי יגלו כולם

"ערי הנגב" - הם ערי יהודה שהמה בדרום א"י

"סוגרו ואין פותח" - ר"ל הרי הם חרבים ולכן סוגרו ואין מי פותח כי הואיל ואין שם אדם מי יפתח שערי העיר

"הגלת יהודה כולה" - כל יהודה גלה 

מצודת ציון

"שלומים" - מלשון שלם והכל

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"איה העדר" - איה עם יהודה הניתן לך להיות להם לרועה ומלך ואיה צאן תפארתך הלא ילכו גולה

"שאו עיניכם" - אתה המלך והגבירה שאו עיניכם וראו חיל כשדים הבאים מצפון

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חבלים יאחזוך" - בבוא האויב יאחוז אותך חבלים ומכאובים כמו אשה הכורעת ללדת

"מה תאמרי" - במה תנצל כאשר האויב ישגיח בך לקחת אותך בשבי

"ואת למדת" - אתה בעצמך הרגלת את הבבלים להיות עליך אלופים להיות ראשים עליך כי על שהראה חזקיה לשלוחי מרודך בלאדן מלך בבל את כל בית נכאתה הסית לבם אותם להלחם בישראל פעם בפעם לקחת האוצרות 

מצודת ציון

"יפקוד" - ענין השגחה

"למדת" - ענין ההרגל וכן פרה למד מדבר (לעיל ב)

"אלופים" - שרים וכן מפריד אלוף (משלי טז)

"חבלים" - מכאובי יולדה וכן חבלי יולדה (הושע יג)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נחמסו עקביך" - עקבי רגליך נתגלו והוסרו מן הכסות שעליהם ר"ל קבלת בזיון הרבה ולפי שהמשילה לזונה אמר לשון הנופל בזונה שמפשיטין חלוקה ומוליכים אותה ערומה ויחפה

"וכי תאמרי" - וכי תוכל להרהר בלבך מדוע קרה לי הצרות האלה הלא בעבור רוב עוונך בא לך בזיון רב כאשה זונה שמפשיטין חלוקה ומהפכין מלמטה למעלה דרך בזיון ומגלים שולי החלוק בהגבהתה כלפי מעלה 

מצודת ציון

"קראני" - מלשון מקרה

"שוליך" - הם תחתיות הבגד כמו על שולי המעיל (שמות כח)

"נחמסו" - ענין הסרה כמו ויחמס כגן שכו (איכה ב)

"עקביך" - עקבי הרגל

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גם אתם" - כן גם אתם תוכלו להיטיב מפני ההרגל הרע שאתם מורגלים ונעשה אצלכם כדבר טבעי ור"ל כמו שאין הכושי והנמר יכול להשתנות כן גם אתם והוא ענין גוזמא והפלגה ולומר בקושי רב תשתנו ממעשיכם

"היהפוך" - האם יוכל הכושי להפוך עורו משחרות ללובן האם יוכל הנמר להפוך הכתמים שבעורו לבל יהיה בו הכתמים הלא הוא דבר שאי אפשר כי המה דבר טבעי בהם 

מצודת ציון

"כושי" - הם השחורים

"ונמר" - שם חיה

"חברברתיו" - ענין כתמים וכן חבורה תחת חבורה (שמות כא)כי במקום המכה נראה כעין כתם

"למדו" - ענין הרגל

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואפיצם" - לכן אפזרם במצרים במהירות רב כמו הקש העובר ממקומו בקלות על ידי הרוח הבא מפאת המדבר שאין שם דבר לעמוד בפני הרוח ולעכבו 

מצודת ציון

"ואפיצם" - ענין פזור

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זה גורלך" - זה הגמול יהיה חלקך וזהו המנה הניתן לך מאתי מדה במדה על אשר שכחת אותי ובטחת במצרים שהיא שקר לכן אשכחך גם אני 

מצודת ציון

"גורלך" - חלקך לפי שעל פי רוב חולקים בגורל יקרא חלק בשם גורל

"מנת" - גם זה ענין חלק כמו מנת שועלים יהיו (תהלים סג)

"מדיך" - מלשון מדה

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונראה קלונך" - בזיונך יהיה נראה לכל

"וגם אני חשפתי שוליך" - ר"ל על כי זנית אחרי עכו"ם לכן אביא עליך בזיון רב כדרך שמבזין את הזונה ולפי שהמשיל אותה לזונה אמר לשון בזיון הזונה שמפשיטין חלוקה ומהפכין מלמטה למעלה ומגלים שולי החלוק בהגבהתה כלפי מעלה על פניה 

מצודת ציון

"חשפתי" - ענין גלוי כמו וחשופי שת (ישעיהו כ)

"שוליך" - תחתיות הבגד

"קלונך" - מלשון קלון ובזיון

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שקוציך" - העכו"ם כמתועב השקץ

"לא תטהרי" - ר"ל אינך רוצה לטהר אחר שנטמאת כי קשה לך לפרוש מן הטומאה ואם תאמרי שתטהרי עדיין אמרי אחרי מתי עוד תטהרי וכי אחר שתלך בגולה

"נאופיך" - מרבית הניאוף שבך והרמת קול שמחה של קלות ראש ומחשבות זנותך ר"ל הנה כל אלה עדיין הם עמך ולא עזבתם 

מצודת ציון

"נאופיך" - ענין זנות

"ומצהלותיך" - ענין הרמת קול שמחה של קלות וכן איש אל אשת רעהו יצהלו (לעיל ה)

"זמת" - ענין מחשבה רעה

"שקוציך" - מלשון שקץ ותעב

"מתי" - ענין השאלה על הזמן וכן מתי תנחמני (תהלים קיט)