מצודות על יחזקאל ל


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלילו" - עשו יללה ואמרו אהה על היום ההוא הוא יום הפורעניות 

מצודת ציון

"הילילו" - מלשון יללה

"הה" - הוא כמו אהה והוא לשון צעקת יללה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יום ענן" - ר"ל יום חושך כאילו נתקדרו השמים בעבים

"עת גוים" - עת קץ העמים יהיה

"וקרוב יום לה'" - ר"ל היום הקרוב הוא לה' מעמו תבא הפורעניות ולא במקרה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולקחו המונה" - מוסב למעלה לומר בכוש תהיה חלחלה בעת יפול חלל במצרים ויקחו את המון עמה בשבי ויסודות חומותיה יהיו נהרסים

"והיתה וגו'" - ר"ל בעת יפיל חלל רב במצרים תהיה חלחלה בכוש על כי יראו כי נכון הוא גם לבוא עליהם

"ובאה חרב" - של מלך בבל 

מצודת ציון

"חלחלה" - רתת ורעדה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אתם" - כלם יפלו בחרב עם מצרים ודומה להם

"ובני וגו'" - בני הארצות שהיה להם כריתת ברית עמהם

"וכל הערב" - תערובות העובדי כוכבים אשר בתוכן 

מצודת ציון

"הערב" - מלשון תערובות

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ממגדל סונה" - הוא התחלת גבול מצרים

"וירד וגו'" - ממשלה חזקה תרד לארץ בשפל המצב

"סומכי מצרים" - העובדי כוכבים שהיו למצרים לעזרה מול האויב 

מצודת ציון

"גאון" - ענין רוממות וממשלה

"עוזה" - ענין חוזק

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונשמו" - יהיו שממה בתוך שאר ארצות נשמות ודומה להן 

מצודת ציון

"נחרבות" - מלשון חרבה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וידעו" - אז ידעו כולם שאני ה' נאמן לשלם גמול בעת אתן אש חמתי במצרים וכל עוזריה ישברו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יצאו וגו'" - גדודי גייסות יצאו בצים בשליחותי להחריד את כוש היושבת בטח ותהיה אז חלחלה בהם כיום שנלכדה מצרים שהיתה אז חלחלה בכוש כמ"ש למעלה

"כי הנה באה" - כאומר אם היתה בהם חלחלה כשמעם מפלת מצרים איך לא ימלאו עתה חלחלה כי הנה עתה באה הפורעניות אל עצמם 

מצודת ציון

"מלאכים" - שלוחים

"בצים" - בספינות כמו וצי אדיר (ישעיהו לג)

"להחריד" - מלשון חרדה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והשבתי" - אבטל המון עם מצרים ביד נבוכדנצר כי הוא יאבדם בחרב 

מצודת ציון

"והשבתי" - ענין בטול

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והריקו" - ישלפו חרבותם מתערם על מצרים

"עריצי גוים" - עמים חזקים יהיו מובאים ביד נבוכדנצר לשחת ארץ מצרים ועל הכשדים יאמר

"הוא ועמו אתו" - ר"ל פרעה ועמו אשר אתו ישבתו ביד נבוכדנצר 

מצודת ציון

"עריצי" - ענין חוזק כמו כגבור עריץ (ירמיהו כ)

"והריקו" - מלשון ריק ר"ל ישלפו וירוקנו מתערם

"חרבותם" - מלשון חרב

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אני ה' דברתי" - ובידי לקיים דברי

"והשימותי וגו'" - את הארץ ואנשיה הממלאים אותה אעשה שממה ע"י אנשים זרים ונכרים

"ומכרתי" - אמסור הארץ ביד הכשדים שהמה אנשים רעים ואכזרים

"יאורים" - מרבית היאורים תתיבש ר"ל אנשיה יגלו ממנה ולא יבוא להם עוד טובה מן היאורים וכאילו נתייבשו 

מצודת ציון

"חרבה" - מלשון חורב ויבש

"ומכרתי" - ענין מסירה וכן וימכרם ביד אויביהם (שופטים ב)

"והשימותי" - מלשון שממון

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונתתי יראה" - תמיד יהיה שם פחד ורעדה משאר העמים

"לא יהיה עוד" - ר"ל עד זמן מרובה לא יהיה עד תשלום ארבעים שנה כמ"ש למעלה

"ונשיא וגו'" - ר"ל ונשיא אשבות מארץ מצרים

"והאבדתי וגו'" - לא יתעסקו שמה באלילים

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בנא" - היא אלכסנדריא כן תרגם יונתן

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את המון נא" - את המון עם נא כי היתה בת רבת עם

"מעוז מצרים" - שהוא חוזק מצרים שהיא עיר בצורה וחזקה 

מצודת ציון

"מעוז" - ענין חוזק

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צרי יומם" - הצרים יבואו עליה באור היום לכבשה ולא בלילה כגנבים

"תהיה להבקע" - ר"ל תהיה נוחה ומוכנת להבקע חומתה עם כי היא עיר בצורה

"חול תחול סין" - עיר סין תרעד ברעדה 

מצודת ציון

"חול תחיל" - מלשון חלחלה ורעד

"להבקע" - מלשון בקיעה ופתיחה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והנה" - נשי החללים תלכנה בשבי

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובנותיה" - בנות העיר בשבי תלכנה

"היא" - העיר תחפנחס הענן יכסה אותה כי מאד יחשך לה

"ונשבת בה" - בתחפנחס יבוטל ממשלה חזקה

"בשברי שם" - בעת אשבור שם מוטות מצרים ר"ל מוטות העול שהכבידו על העובדי כוכבים

"חשך היום" - מי שבא עליו צרה נדמה לו כאילו נמנע ממנו מאור היום וכן יום חושך ואפלה (יואל ב

מצודת ציון

"חשך" - ענין מניעה כמו ולא חשכת (בראשית כב)

"מוטות" - ר"ל בדי העול

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אני ה'" - הנאמן לשלם גמול

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בראשון" - בחדש הראשון

"באחת עשרה שנה" - לגלות יהויכין ולמלכות צדקיה והיא שנת החורבן

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והנה לא חובשה" - עדיין לא קשר תחבושת על השבר לתת רפואות אל השבר לשום כריכה ולקשרה היטב לחזק אותה למען תוכל לאחוז בחרב להלחם עוד ר"ל לא חזרו מצרים אל כבודם ולא לקחו מהם נקם ועדיין ארצם בידם

"את זרוע וגו'" - הנה כבר שברתי את אחת מהזרועות של פרעה ר"ל כבר מסרתיו פעם ביד נבוכדנצר בשנת ד' ליהויקים כמ"ש (בירמיהוו מו) ובמלכים ב' (כד) ולקח אז חלק גדול מארצו 

מצודת ציון

"חובשה" - ענין קשירת מטלית על השבר וכן ולנשברת לא חבשתם (לקמן לד)

"חתול" - ענין כריכת המטלית וכן והחתל לא חתלת (לעיל טו)

"לחבשה" - לקשרה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושברתי" - אני אשבור את שתי זרועותיו את החזקה שלא נשברה מאז וגם את הנשברת אשבר עוד לבל יהיה לה רפואה כלל ובזה אפיל את החרב מידו כי לא יוכל מעתה להחזיקה באחת מן הזרועות ר"ל נבוכדנצר יקח גם הארץ הנשארת לו ומה שכבר לקח יחזיק בו לעצמו ולא תצא מתחת ידו ולא יוכל עוד לעמוד נגדו במלחמה

"הנני" - הנה אני אלחם עם פרעה

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונאק" - פרעה יאנח לפני נבוכדנצר נאקות חלל כדרך שהחללים נואקים בצאת נפשם

"ונתתי וגו'" - ר"ל אני אתן בידו הכח לאבד את מצרים 

מצודת ציון

"ונאק" - ענין אנחה כמו יאנק חלל (ירמיהו נא)

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בתתי" - בעת אתן חרבי וגו' וינטה אותה אל ארץ מצרים להכות בה

"כי אני ה'" - הנאמן לשלם גמול

"תפולנה" - בחוזק השבירה

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אני ה'" - הנאמן לשלם גמול