מצודות על יחזקאל כט ג

מצודות על יחזקאל • פרק כט >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


 

מצודת דוד

"ואני עשיתני" - אני גדלתי ורוממתי את עצמי בחכמתי ובפועל ידי

"לי יאורי" - היאור הוא לי להשקות שדותי ואין לי צורך במטר השמים

"התנים הגדול" - לפי שכל שבח מצרים היה במה שהיאור השקה שדותיהם מבלי מטר השמים לכן המשיל מלכה לתנין ועמה לשאר דגים

"הנני עליך" - הנה אני אלחם עמך  

מצודת ציון

"התנים" - כמו התנין בנו"ן וכן נקרא מין דג הדומה לנחש במראיתו וכן את התנינים הגדולים (בראשית א)

"הרובץ" - ענין השכיבה לנוח

"יאוריו" - נחל מצרים נקרא יאור ולפי שהמשיכו ממנו בריכות הרבה להשקות הארץ לכן אמר יאוריו בלשון רבים

"עשיתני" - ענין גדולה ורוממות כמו ישמח ישראל בעושיו (תהלים קמט)