מצודות על יחזקאל כ


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישבו לפני" - התעכבו לפני

"לדרוש את ה'" - ר"ל להתפלל לפניו ולהתחנן לו על ירושלים שלא תחרב

"בחמישי" - בחדש החמישי

"בשנה השביעית" - לגלות המלך יהויכין

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלדרוש" - הוא בה"א השאלה שאמר האם באתם לדרוש אותי בתפלה הנה דעו הריני נשבע חי אני אם אהיה נדרש לכם לקבל תפלתכם 

מצודת ציון

"הלדרש" - הוא ענין תפלה וכן אני אדרוש אל אל (איוב ה)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"התשפוט" - האם תתווכח עמהם להודיעם שהדין עמדי זאת עשה הודיעם גם תועבות אבותם עם מה שהוסיפו המה 

מצודת ציון

"התשפוט" - ענין ויכוח

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואשא ידי" - אז נשאתי ידי בשבועה להוציאם משם

"ואודע להם" - נודעתי להם שמה בהשראת שכינתי על אהרן ונשאתי ידי בשבועה לאמר להם אני ה' אלהיכם ר"ל אני אהיה למנהיג ומשגיח עליכם לא כגויי הארצות שהיו מושגחים באמצעות מערכת השמים ושריהם של מעלה

"ביום בחרי בישראל" - כאשר בחרתי בישראל בהיותם במצרים

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ביום ההוא" - ר"ל בו ביום שנשבעתי להם שאהיה להם למנהיג ומשגיח אז נשבעתי להוציאם ממצרים אל ארץ אשר חפשתי אותה להם שהיא זבת חלב ודבש והיא המפוארה לכל הארצות 

מצודת ציון

"תרתי" - ענין חפוש כמו תרתי בלבי (קהלת ב)

"זבת" - מלשון זיבה ונטיפה

"צבי" - ענין הדר ויופי

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובגלולי" - בעבודת כוכבים של מצרים אל תטמאו ללכת אחריהם

"אני ה' אלהיכם" - כאומר ואיך א"כ תחליפו אותי בעכו"ם

"ואומר אליהם" - ע"י אהרן אמרתי אליהם כל איש ואיש השליכו השקץ והתעוב שעיניו מראות לו כי העין הוא סרסור לעבירה 

מצודת ציון

"שקוצי" - מלשון שקוץ ותעוב

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואומר" - בעבור זה חשבתי לשפוך עליהם חמתי ולהשליך בהם חרון אפי

"וימרו בי" - בעודם במצרים מרו בה' 

מצודת ציון

"וימרו" - מלשון מרי ומרד

"ולא אבו" - ולא רצו כמו לא אבה יבמי (דברים כה)

"לכלות" - ענין השלמה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר נודעתי" - אשר הייתי נודע לישראל ע"י אהרן שהיה מודיעם בנבואה לעיני מצרים שאגאלם משם ואם היו כלים במצרים היה חלול ה' באמרם מבלי יכולת ה' להוציאם אבדם וכלם

"ואעש" - אבל עשיתי למען שמי לבל יחולל לעיני המצרים 

מצודת ציון

"החל" - מלשון חלול

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר יעשה וגו'" - ר"ל החוקים והמשפטים ההם מסוגלים להחיות את האדם העושאן בחיי עוה"ז ועוה"ב

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להיות לאות וגו'" - במה שהנחלתי להם יום מנוחתי למנוחה היא לאות בינינו לדעת בזה אשר אני ה' מקדשם להיות עמי

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חללו מאד" - לפי שבשבת ראשונה חללו אותו כמ"ש ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט (שמות טז) ובשבת שניה חלל המקושש בשאט נפש

"אשר יעשה אותם" - כאומר עם כי החוקים והמשפטים מסוגלים להחיות את האדם העושאן לא חששו בהם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לבלתי החל" - לבל יחולל לעיני הגוים שהוצאתי את ישראל לעיניהם והם מצרים כי כן יאמרו מבלי יכולת ה' להביאם לארץ כנען אבדם וכלם במדבר

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נשאתי ידי" - בשבועה עליהם

"לבלתי הביא וגו'" - זה היה בעבור עון המרגלים כי אז נגזר עליהם שלא יבואו אל הארץ

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אחרי גלוליהם" - אחרי הע"ג שעבדו במצרים

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותחס עינ" - ר"ל אף כליה היו חייבים אבל עיני חסה עליהם מהיות משחית אותם ולכן לא כליתים במדבר 

מצודת ציון

"ותחס" - מלשון חס וחמלה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בחוקי אבותיכם" - שבדאו מלבם אשר לא צוה ה'

"אל בניהם" - הבנים של הדור שיצאו ממצרים הם הבאים אל הארץ

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אני ה' אלהיכם" - ולכן שמעו אלי לכו בחוקותי ומשפטי שמרו בלבבכם ועשו אותם

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והיו לאות" - למען יהיו לאות

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וימרו וגו'" - הם הנצמדים לבעל פעור וקרח ועדתו

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והשיבותי את ידי" - השבתי ידי מלהכות בם

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גם אני" - ר"ל כמו שהם בגדו בי כן שלמתי גמול ונשבעתי להם במדבר להפיץ אותם בגולה כי בליל בכיית המרגלים שהיתה בט' באב הוקבעה הלילה ההיא בכיה לדורות בחרבן בית ראשון ובית שני כן ארז"ל 

מצודת ציון

"ולזרות" - ענין פזור כמו וזריתי פרש (מלאכי ב)

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גלולי אבותם" - הדברים התעובים ומאוסים כגלל של רעי

"יען וגו'" - ר"ל אולם לא בעון זה בלבד היו החורבנות כ"א גם בעבור שלא עשו אז משפטי וגו'

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נתתי להם" - מסרתים ביד האומות לעשות עמהם חוקים לא טובים ומשפטים אשר לא ישיגו בעבורם את החיים כי אם הכליון והאבדון ועל הגזירות והשמדות שהיו בשעת חורבן הבית יאמר

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למען אשמם" - ר"ל הריחוק ממני היה למען יהיו שממה ויהיה תועלת שוממותם למען אשר ידעו ויכירו אשר אני ה' האמיתי

"ואטמא אותם" - הרחקתים ממני כדבר טמא בעבור מתנותם וחוזר ומפרש במה שהיו מעבירים למולך כל פטר רחם הם הבכורות שפתחו רחם אמם 

מצודת ציון

"פטר" - ענין פתיחה כמו פוטר מים (משלי י"ז)

"אשמם" - מלשון שממון

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עוד זאת" - ר"ל גם בזאת במה שאתם חרפתם אותי חרפו אותי גם אבותיכם בעת מעלם בי 

מצודת ציון

"גדפו" - ענין חרוף כמו אשר גדפו נערי המלך (מלכים ב יט)

"במעלם" - ענין פשע

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואביאם" - ר"ל והוא כשהבאתי אותם אל הארץ אשר נשבעתי לתת להם וכשראו כל גבעה רמה ונשאה וגו' היו זובחים שם לע"ג ושם נתנו קרבנם המכעיס אותי ושם שמו ריח קטורת הבאה לנחת רוח ושם נסכו היין 

מצודת ציון

"עבות" - מרובה בענפים וקלועים אלה באלה

"ניחוחיהם" - מלשון נחת רוח

"ויסיכו" - ענין שפיכת היין להקרבה

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויקרא" - עכ"ז לא שמעו אלי והיה נקרא בפיהם בשם במה עד היום הזה ולא חזרו בהם

"ואומר אליהם" - ר"ל כשהיו נועדים ללכת להקריב לע"ג והיו אומרים לבוא אל הבמה אמרתי להם מה מעלת הבמה הזאת להקרא שם במה האם בעבור שאתם הם הבאים שם כאומר הלא אין לקרוא למזבח בשם במה שהוא מלשון רוממות וגבהות כ"א גם בעבור שבא שמה אש האלהי מן השמים ולא בעבור שתבואו אתם שם כי מה מעלה ורוממות יש בזה

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הבדרך" - וכי בעבור שאתם נטמאים ללכת בדרך אבותיכם ואחרי פסיליהם אתם זונים לעבדם כדרך אשה הזונה תחת בעלה

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חי אני" - הריני נשבע חי אני אם אהיה נדרש לכם

"ואני" - וכי בעבור זה אהיה נדרש לכם לקבל תפלתכם

"ובשאת" - ובעבור תשורת מתנותיכם וחוזר ומפרש במה שאתם מעבירים בניכם באש לכל גלוליכם בזה אתם נטמאים עד היום 

מצודת ציון

"ובשאת" - ענין תשורה ודורון כמו משאת בנימין (בראשית מג)

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והעולה" - ועכ"ז הדבר העולה על מחשבותיכם לא תתקיים והוא מה שאתם אומרים הואיל והמקום שלח אותנו מעל פניו נהיה א"כ כגויי הארצות לעבוד פסילי עץ ואבן כמותם ולא נהיה עוד באמת מושגחים ממנו אבל נהיה נעזבים למקרי הזמן ולמערכות השמים כמו העכו"ם 

מצודת ציון

"רוחכם" - ענין רצון ומחשבה

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם לא" - הוא ענין שבועה שנשבע לומר שבע"כ ימלוך עליהם

"ביד חזקה" - ר"ל שיכוף אותם בחמה שפוכה לעבוד את ה'

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ביד חזקה" - אכביד ידי עליהם ואשפוך עליהם חמתי בתת בלב העמים לגרשם ולהוציאם מארצם

"והוצאתי" - כי אוציא אתכם מן העמים אשר נטמעו שם וחזרו לדתם במחשבה הזאת

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונשפטתי" - שם אתווכח עמכם פנים אל פנים להודיע סרחונכם

"אל מדבר העמים" - ר"ל אל מקום שיהיה שממה מבלי מצוא שם מי מן האומות שלא יראו במפלת הפושעים והמורדים 

מצודת ציון

"ונשפטתי" - ענין ויכוח

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כאשר" - כמו שהתווכחתי עם אבותיכם במדבר הסמוך לארץ מצרים כן אתווכח עמכם

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"במסורת הברית" - באיסורי קשר הברית שלא תצאו עוד ממנה

"והעברתי" - אעביר אתכם אחד אחד כדרך מונה הצאן שמעבירם זה אחר זה תחת השבט כמ"ש כל אשר יעבור תחת השבט (ויקרא כ"ז) והוא על דרך משל 

מצודת ציון

"השבט" - השרביט

"במסורת" - כמו במאסרת והוא מלשון מאסר וקשור

"הברית" - כריתת הברית

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אני ה'" - הנאמן במאמרי

"וברותי" - אברור מכם את המורדים בי לכלותם במדבר

"מארץ מגוריהם" - ממקום שהיו דרים בין העכו"ם 

מצודת ציון

"וברותי" - מלשון ברור ונקיות כמו כבור ידי ישיב לי (שמואל ב כב)

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"במתנותיכם ובגלוליכם" - ר"ל במה שאתם מתנדבים מתנות לבית ה' ובמה שאתם עובדים עבודת ע"ג הנה עי"ז באה חלול ה' כי בע"כ תבוא הפורעניות בעבור עבודת הגילולים ויאמרו הבריות על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת ומה חרי הלא המה מתנדבים מתנות לבית ה' ולכן מוטב לעבוד לעבודת כוכבים לבד שלא יהיה עוד חלול ה' בהבאת הפורעניות

"ואחר" - ר"ל וזהו הואיל אם אינכם שומעים אלי מוטב לעבוד לעבודת כוכבים לבד

"לכו עבודו" - ר"ל עבדו העבודת כוכבים לבד בזבח ומנחה ולא תוסיפו לעבוד אותי 

מצודת ציון

"ואחר" - ענינו כמו הואיל וכן אחרי הודיע אלהים (בראשית מא)

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שם ארצם" - שם אקבל קרבנותיהם ברצון ושם אדרוש לשאול את תרומותיכם ואת מיטב מתנותיכם הראוי לי בכל קדשיכם והם קדשי המזבח הנתון לאישים

"כי בהר וגו'" - אלא בהר קדשי וחוזר ומפרש בהר הרמה של ישראל הוא מקום המקדש שם יעבדוני כל בית ישראל כולם הבאים בארץ ר"ל הצדיקים המחזיקים בדת (אלהים) ישראל הבאים בארץ ובימי המשיח 

מצודת ציון

"ארצם" - מלשון רצון

"ראשית" - ענין מיטב כמו ראשית גבורתם (ירמיהו מט)

"משאותיכם" - ענין תשורה ודורון כמו ארוחה ומשאת (שם מ)

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונקדשתי בכם" - על ידכם אהיה מקודש לעיני העמים כי יראו שידי משלה לי

"בריח ניחוח" - בעבור הבאת ריח הקטורת הבאה לנחת רוח אהיה מרוצה לכם וזה יהיה בזמן שאוציא אתכם מן העמים וגו' 

מצודת ציון

"נפוצותם" - ענין פזור

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בהביאי וגו'" - ר"ל אז תדעו שאני ה'

"אשר נשאתי וגו'" - להשבע על הדבר

"אני ה'" - הנאמן במאמרי

פסוק מג

לפירוש "פסוק מג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונקוטותם בפניכם" - תכרתו בעיני עצמכם ר"ל אתם תשפטו הכריתה על עצמיכם בעבור הרעות אשר עשיתם

"וזכרתם שם" - בארץ ההיא 

מצודת ציון

"עלילותיכם" - מעשיכם

"ונקוטותם" - ענין כריתה כמו ונקוטו בפניכם (לעיל ו)

פסוק מד

לפירוש "פסוק מד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אני ה'" - הנאמן במאמרי

"למען שמי" - למען כבוד שמי

"לא כדרכיכם" - לא כגמול דרכיכם אשר המה רעים ונשחתים